โครงการแก้ปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืน

ฟื้นฟูผ้าไทย..สายใยแห่งภูมิปัญญาในการผลิตผ้าไทยจึงเป็นสายใยรักของผู้ถ่ายทอดและเป็นสายใยศรัทธาของผู้สืบทอด 

 "จากแม่สู่ลูก"

 

 

 

            

เศรษฐกิจ..ยุคนี้..ไม่มีอะไร..ดีไปกว่า..กลับบ้านเฮา...ฟื้นฟูภูมิปัญญา.. การทอผ้า..บ้านเฮา..

แล้วต่อยอด.สู่สากล

 

 

 

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  NEC (สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

คลิ๊กดูผู้เรียนตัวอย่าง ได้ที่นี่...

ยินดีต้อนรับ..คนรุ่นใหม่..สู่อาชีพ ดีไซน์เนอร์..ต่อยอด  สืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น...ล้านนา..ทั่วประเทศ..ค่ะ

โดยเฉพาะ...กลุ่มแม่บ้านทอผ้า...ที่มี..ลูกหลาน..สืบสานภูมิปัญญา..ทอผ้า

เรียนฟรี.ที่บ้าน..

ผ้าไทยสายใยแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าจากแม่สู่ลูก..ผ้าไทย ธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจสากล..ผ้าไทย ช่วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยว..แฟชั่นผ้าไทยขยายมูลค่าเศรษฐกิจ..รักผ้าไทยใช้ผ้าไทย สนับสนุน designerไทยสร้าง BRAND                                                                                                                                                                       

 

                     

 

 

 

 

 

 

ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรระยะสั้น  ๑๐๘ หลักสูตร(เริ่ม ๒๕๔๙-๒๕๖๐)

คลิ๊กติดต่อเรา

             

      

 

๑(รวม๓วิชา)

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  NEC

 

(สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

 

 

 

๒(รวม ๗-๒๐วิชา)

โครงการ..อนุรักษ์.พัฒนา.ฟื้นฟู

(..วัฒนธรรมการแต่งกายไทยและต่างประเทศ..)

 วิชาการ ออกแบบชุดไทย(รัชกาล)ที่๑-๙ประยุกต์ 1คอเร็คชั่นพร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงอย่างน้อย5ชุด]คลิ๊กที่นี่

 วิชาการ ออกแบบชุดประจำชาติ เอเชีย(ประเทศพม่า/ลาว/กัมพูชา/เวียตนาม/มาเลเซีย/อินโดนีเซียเกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น/ฟิลิปปินส์/อินเดีย)ประยุกต์ 1คอเร็คชั่นพร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงอย่างน้อย5ชุด]คลิ๊กที่นี่

 วิชาการ ออกแบบประยุกต์จากการแต่งกายประเทศต่างๆ(กรีก อียิปต์ โรมัน แอสซีเรีย อาณาจักร์ไปเซนไทน์)ประยุกต์1คอเร็คชั่นพร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงอย่างน้อย5ชุด] คลิ๊กที่นี่

วิชาการ ออกแบบชุดการแต่งกายสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ - ๒ประยุกต์ 1คอเร็คชั่นพร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงอย่างน้อย5ชุด]คลิ๊กที่นี่

วิชาการแต่งกายไทย   4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน และใต้ )พร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงทั้ง4 ภาค] คลิ๊กที่นี่

วิชาการ ออกแบบชุดพื้นเมืองประจำท้องถิ่นหรือประจำจังหวัด(ประเทศไทย/70จังหวัดๆละ1คอเรคชั่นละ4-5ชุด ชาย+หญิงพร้อมแนวคิดและจินตนาการ)โดยคำนึงถึงผ้าทอท้องถิ่นตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง คือเน้น ความยั่งยืนคลิ๊กอ่านความหมายเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่

               เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผ้าทอ 4 ภาค คลิ๊กที่นี่

              ผ้าทอเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น คลิกที่นี่

              การมอบเกียรติบัตร  วิชานี้ จังหวัดละ 1 ใบผู้สนใจสามารถเลือกออกแบบชุดพื้อนเมืองประจำท้องถิ่นของผู้เรียน ก็ได้ เพื่อนำเผยแพร่ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ชนรุ่นหลัง

 

 วิชาการ ตัดเย็บชุดตุ๊กตาไทย คลิ๊กที่นี่

อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

๓(รวม  ๑๑วิชา)

โครงการ ร่วมสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 วิชา   SEAMEC . ASED:ดีไซน์เนอร์" ร่วมสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน"  11  ประเทศ  11 วิชา

 

จุดมุ่งหมายหลักสูตร

1. การศึกษาในภูมิภาคอาเซียนนี้ยังมีช่องว่างอยู่ ซึ่งจำเป็นต้องลดและปิดช่องว่างให้ได้ หลักสูตรดีไซน์เนอร์ "ร่วมสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน" โดยนำASIAN TEXTILE HERITAGE  ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage  เชื่อมต่อช่องว่าง เพื่อสานสัมพันธ์ สมดังเจตนารมณ์ที่คาดหวังจากการประชุม ซีมีโอ ต่อไป


2.เพื่อส่งเสริมให้นักออกแบบไทยได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและได้ถ่ายทอดผลงานในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล

รายละเอียดของหลักสูตร

1.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศต่างๆ 11 ประเทศ
(Vietnam,Laos,India,Pakistan,Indonesia,Malasia,Japan,Korea,   Philippines and Thailand)  ประเทศบรูไน

2เอกสารประกอบความรู้ (เบื้องต้น )หนังสือ ASIAN TEXTILE HERITAGE  ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage ซึ่งมีทั้งหมด 10 ประเทศและ ผู้สนใจสามารถศึกษา-ค้นคว้า ความรู้จากแหล่งความรู้อื่นๆ เพิ่มเติม ได้ ตามอัธยาศัย ฯ (รวมทั้งประเทศบรูไน )

3.การออกแบบชุด พร้อมมอบเกียรติบัตร ทางwww.industrialclothingdesign.comสถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์by surape-e@hotmail.com   จัดทำเกัยรติบัตร มอบ 1ชุด :1ประเทศ: 1ใบให้ผู้สนใจ

คำสั่ง

1.ให้ผู้สนใจออกแบบชุด แฟชั่นโชว์  ชายและหญิง(รวม 2ชุด ต่อ 1ประเทศ)โดย เน้นมรดกร่วมทางวัฒนธรรม ที่ เด่นๆ และเป็นเอกลักษณ์ ชัดเจน ของแต่ละประเทศนั้นๆ :ดังนี้

1. วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์  ประเทศ  Vietnam
แฟชั่นโชว์ ชุด  ลวดลายผ้าไทในเวียตนาม    (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการ หน้า45-57 )

2.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศLaos
แฟชั่นโชว์ ชุด  ผ้าทอพื้นเมืองลาว (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า58-72

3.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ India

แฟชั่นโชว์ ชุด  ผ้าทอมัดหมี่ (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า73-82

4.วิชาการ ออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Pakistan
แฟชั่นโชว์ ชุด   มรดกสิ่งทอปากีสถาน (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า83-89

5. วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Indonesia
แฟชั่นโชว์ ชุด   ผ้าทอแบบด้งเดิม (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า90-99

6.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Malasia
แฟชั่นโชว์ ชุด    ผ้ายกดิ้นมาเลเซีย จุดเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า100-119


7. วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศJapan/8.ประเทศKorea
แฟชั่นโชว์ ชุด  ผ้าทอจากเยื่อไม้ของญี่ปุ่นและเกาหลี (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า120-136

 

9.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Philippines
แฟชั่นโชว์ ชุด   ผ้าใยสัปปะรดผ้ายอดนิยมของฟลิปปินส์ (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า137-150

10.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Thailand
แฟชั่นโชว์ ชุด    ผ้าโบราณในประเทศไทย (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า151-162
 


11.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศบรูไน

แฟชั่นโชว์ ชุด..............(ศึกษาจากเอกลักษณ์ประเทศนั้นๆ........)


 

2.เอกสารประกอบความรู้ (เบื้องต้น )หนังสือ ASIAN TEXTILE HERITAGE  ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage ซึ่งมีทั้งหมด 10 ประเทศและ ผู้สนใจสามารถศึกษา-ค้นคว้า ความรู้ได้ ตามอัธยาศัย ฯ

3.ออกแบบชุดเพื่อใช้แสดงแฟชั่นโชว์บนโครงร่างหุ่นที่ใช้แสดงแบบ หน้า-หลัง   ชาย 1 ชุด หญิง 1 ชุด 1 ต่อ   1  ประเทศ

4.ควรนำวัสดุ ลายผ้า สี วัสดุตกแต่งอื่นๆ  มาตกแต่งให้ถูกต้อง สวยงาม ชัดเจน

5.เขียน แนวคิด จินตนาการ วัสดุ รายละเอียด เครื่องประกอบ คำอธิบายชุด ลักษณะการสวมใส่ ให้ชัดเจน

6.ผู้สนใจจะวาด ด้วย มือ หรือ ใช้ โปรแกรม photoshop  ฯ ก็ได้

 

 

 

อ่านเอกสารทั้งหมด คลิ๊ก slide ค่ะ (ขออภัย เอกสารยังไม่สมบูรณ์ )

 

 

เอกสารประกอบความรู้ หนังสือ ASIAN TEXTILE HERITAGE  ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage

--------------

แนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติม

สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้หลากรู้แบบทั้งหนังสือ แผนที่ เมนูสคริปต์ ภาพยนตร์ และรูปภาพได้ฟรีไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่มุมไหนบนโลกกลมๆใบนี้ห้องสมุดดิจิตอลโลกที่เปิดให้บริการในนามสหประชาชาตินี้เปิดให้บริการที่ wdl.org ให้ประชากรโลกได้เข้าชมภาพวาดและข้อมูลวัตถุโบราณของจีน ศิลปะเปอร์เซีย ไปจนถึงหลักฐานประวัติศาสตร์จากภาพถ่ายในพื้นที่ลาตินอเมริกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ผ้าไทยสายใยแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าจากแม่สู่ลูก..ผ้าไทย ธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจสากล..ผ้าไทย ช่วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยว..แฟชั่นผ้าไทยขยายมูลค่าเศรษฐกิจ..รักผ้าไทยใช้ผ้าไทย สนับสนุน designerไทยสร้าง BRAND                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                           

 

โครงการ (รวม๑๒-๒๐วิชา)

 ต่อยอด  ผ้าไทย  เพื่อเพิ่มรายได้ส่งเสริม เพิ่มมูลค่า

พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน(เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนของหลักสูตรพร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

   ดังรายวิชาต่างๆ ต่อไปนี้

                อื่นๆ

 

การบรรยายทางวิชาการ

โครงการ (รวม๑๒-๒๐วิชา)

 ต่อยอด  ผ้าไทย  เพื่อเพิ่มรายได้ส่งเสริม เพิ่มมูลค่า

 

http://www.bbznet.com/scripts/board.php?board=1&user=surapee&order=numtopic&c=1

 

http://www.bbznet.com/scripts/view.php?user=surapee&board=1&id=104&c=1&order=numtopic

 

 

 

 

 

โครงการ ตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า

วิชาการตัดเย็บกางเกงสมัยนิยม

วิชาการตัดเย็บเสื้อยืด

วิชาการตัดเย็บเสื้อฝึกงาน

วิชา

วิชา

วิชา

วิชา

อื่นๆ

 

 

 

 

  โครงการพัฒนางานตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง

(          )

วิชาการสร้างแบบเสื้อบนหุ่น

วิชาการสร้างแบบกระโปรงบนหุ่น

อื่นๆ

 

 

 

 

 

เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง 

หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง 

กราบเรียน ..ท่าน นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์ 

ท่าน พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา 

ท่านผอ.สมบัติ แสงสว่างสัจกุล 


 

ท่านผอ.ปฎิเวธ พึ่งอุบล ผอ.วอศ.ลำปาง


 

 ข้าพเจ้าขอรับการสนับสนุนฟื้นฟู การทอผ้าไทย  โดยใช้เครื่องทอผ้าที่ทันสมัย   10  เครื่อง  รายละเอียดตาม(ภาพและ linksด้านล่าง) นี้   ค่ะ....ขอกราบขอบคุณ  มา ณ โอกาสนี้..เป็นอย่างยิ่ง     สุรภี

หมายเหตุ  หากงบไทยเข้มแข็ง ปี2553  เหลือ ก็จะเป็นการดียิ่ง  ค่ะ กราบขอบพระคุณทั้ง  4 ท่าน มาณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 

                       http://www.silkweavinghobby.com/customize_0_34338_EN.html3
 

ผ้าคือ ชีวิต..........   ผ้า คือ วัฒนธรรม .............. ผ้าคือชาติ

เปิดใช้งาน
ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
258 <a href="http://pa Mateen 2017-01-09 0 0
257 <a href="http://bl Emmy 2017-01-09 0 0
256 <a href="http://th Rain 2017-01-04 0 0
255 <a href="http://ci Destrie 2016-12-22 3 0
254 <a href="http://fi Janessa 2016-12-06 1 0
253 <a href="http://po Benon 2016-11-10 1 0
252 <a href="http://ne Biana 2016-11-08 0 0
251 <a href="http://na Bobbe 2016-11-03 0 0
250 <a href="http://be Ollie 2016-11-02 0 0
249 food shot <a href=" Kamberley 2016-10-31 0 0
248 property <a href="h Carlynda 2016-10-30 1 0
247 <a href="http://pr Kameryn 2016-10-19 0 0
246 <a href="http://on Titia 2016-10-14 0 0
245 genital <a href="ht Beatrice 2016-10-12 0 0
244 <a href="http://ch Bones 2016-10-02 3 0
243 <a href="http://au Easter 2016-09-26 1 0
242 There are several th Lotta 2016-09-02 12 0
241 Comprehensive insura Nelle 2016-08-25 5 0
240 Comparing auto insur Gert 2016-08-24 3 0
239 Between your credit Arry 2016-08-09 2 0
238 Another difference t Adelie 2016-08-01 2 0
237 change your policy s Tessa 2016-07-24 1 0
236 For priceleast 4. cu Dweezil 2016-07-24 1 0
235 The recession and DI Latesha 2016-07-08 20 0
234 But, the truth we of Shermaine 2016-07-07 15 0
233 It is easy the drivi Shirley 2016-07-06 4 0
232 Most companies want Jhett 2016-07-05 4 0
231 Also, with monthly n Daisy 2016-07-05 4 0
230 If your parents the Lakesha 2016-07-04 2 0
229 An additional advant Leaidan 2016-07-03 2 0
228 This coverage brings Lynell 2016-07-01 19 0
227 For e.g.: age, of ag Lois 2016-06-22 3 0
226 There is a well have Mahalia 2016-06-20 2 0
225 Suppose you find be Rayshelon 2016-06-15 12 0
224 If you have contract Cheyanne 2016-06-13 2 0
223 Really in-depth plan Coralyn 2016-06-11 2 0
222 If you have There on Viney 2016-06-04 4 0
221 Grade A stuff. I'm < Kindsey 2016-05-29 2 0
220 Your post has moved Seston 2016-05-29 2 0
219 จากที่พัก - ถึงสถานที่ทำงาน...เส้น ทาง ...ต้องผ่าน.... ปิดทองหลังพระ 2013-06-20 74 0
218 วิทยาลัยอาชีว ...นี่ ถ้าได้ ผู้อำนวยการที่ ดีดี...สอศ. น่าจะไปได้ไกลกว่านี้ มาก เลยนะ.....ประเทศชาติ คนไทย 2013-06-20 29 0
217 ประกาศรายชื่อเยาวชนไทยรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากอาชีวะในผลงานส่งเข้าประกวด 7 ประเภท http://industrialclothingdesign.com/ 2012-03-13 83 0
216 ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการประกวดสิ่ง ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2554 จ.แพร่ เพิ่มเติมผล ฯระดับชาติ จ ระยอง4 กพ55 2012-01-01 405 0
215 นับถอยหลังวันสิ้นโลก ตอนที่1 สิบคำทำนายสะท้านโลก http://www.youtube.com/watch?v=8HRvrvvT1K4&feature 2011-11-28 128 0
214 ระบบการศึกษาเป็นแบบคอขวด http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID 2011-11-16 161 0
213 สาส์นจากผู้นำ ... นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 30กย54 INDUSTRIALCLOTHINGDESIGN .com 2011-10-23 17 1
212 การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มาเสริมสร้าง http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B 2011-10-08 201 0
210 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ปร สนับสนุน กศน.พุ่งเป้าพัฒนาการศึกษาอาชีพเน้นมีงานทำ 2011-10-07 207 1
207 Hi :Jocvso : address : http://www.gefreiter-jonas.net/forum/profile.php?id=370668 industrialclothingdesign.com 2011-10-04 5393 0
206 Webboard www.sasithara.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard... http://www.sasithara.com/index.php?lay=show&ac=web 2011-10-04 5579 0
205 ติดตามภาระกิจ นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล 1 คต.54รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา l-a-m-b 2011-10-03 268 2
203 พระเจ้าทรงมีชัยเหนือศัตรู wongsansernw_wiwien@hotmail.com 2011-09-18 203 0
202 สนับสนุน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางบุญรื่น ศรีธเรศ และนาย INDUSTRIALCLOTHINGDESIGN .com 2011-08-19 330 2
201 http://www.youtube.com/watch?v=C5_3bnMk5AE http://www.youtube.com/watch?v=C5_3bnMk5AE 2011-07-29 285 1
196 คลับแอสทีเรีย สร้างรายได้เกษียณให้กับทุกคน สมาชิก 2011-06-16 300 0
194 แนะนำเวป ดีไซน์เนอร์ ตัวจริง อัศวิน พุทธสานส์ http://size88.blogspot.com/ http://size88.blogspot.com/ 2011-06-12 16 2
189 ข้อเเสดงความคิดเห็น เกณฑ์ ประเมินสถานศึกษารอบ 4 [2559-2563] สมศ. เฝ้าระวังวัฒนธรรมไทย 2011-05-15 387 0
181 เจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนเป็น"ควาย อย่าพายเรือให้โจรนั่ง......เตือน 2011-02-18 315 0
180 (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ” สอศ. (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2011-01-14 2199 0
178 “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เกียรติแห่งวิชาชีพ “เรือจ้าง” ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนม์อายุยิ่งยืนนาน 2011-01-10 496 0
163 ผ้าทอ เป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง ครูสุรภี 2010-09-19 339 0
154 กรณีศึกษาอำเภอแจ้ห่ม แม่ทะ แม่เมาะ และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน 081-8823465 2010-04-12 730 1
151 ศธ.จัดสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา \\\\\\\"สี่ใหม่\\\\\\\" อย่างเป็นรูปธรรม in 2010-02-12 579 2
136 โรงเรียนพระดาบส - โอกาสที่สองของชีวิต indus 2009-11-09 1243 8
116 ถึงอ. สุรภี ปราณี แซ่หาญ 2009-08-16 493 1
86 รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ในกิจกรรมการประชุมทางวิชการ http://www.svsc.moe.go.th/httpdoc/ 2009-05-09 296 0
54 คอมพิวเตอร์กราฟฟิคเพื่อการออกแบบเสื้อผ้า และแฟชัน ครู 2009-01-10 10770 5
22 แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 2 การทอผ้าสไบ ตีนจก surapee 2008-06-29 462 1
[ ตั้งถามใหม่ | จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด]

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
[ ย้อนกลับ ]