สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์
www.industrialclothingdesign.com
open room : by surape-e@hotmail.com

หน้าเว็บ ปี 2012-2017

 

ผ้าไทยสายใยแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าจากแม่สู่ลูก..ผ้าไทย ธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจสากล..ผ้าไทย ช่วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยว..แฟชั่นผ้าไทยขยายมูลค่าเศรษฐกิจ..รักผ้าไทยใช้ผ้าไทย สนับสนุน designerไทยสร้าง BRAND                                                                                                                                                                       

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
 
 
Come Baek   to  HOME  Lampang
 
 

 

 

"การเดินทางที่ยาวนานเริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ และไม่รู้อีกเหมือนกันว่าวันใดจะสิ้นสุด..รู้แต่ว่าตอนนี้กำลังเดินและกำลังเหนื่อย "

       "ไม่รู้ใครเป็นคนบังคับฉันให้เข้ามาอยู่ในเกมส์นี้ บางทีก็สนุกดีอยากเล่นต่อแต่บางครั้งก็เบื่ออยากหยุดเล่นแต่ก็ทำไม่ได้ "

         เมื่อถอดหน้ากากออกทีไร ฉันก็แทบจำตัวเองไม่ได้ในกระจก แต่จะแปลกอะไร..พรุ่งนี้ก็ต้องใส่มันอีก..ชีวิตคงมีอะไรดีๆ บ้างล่ะ "


   "เมื่อเราเดินทาง แน่นอนเราต้องการจุดหมาย เมื่อเราอยุ่บนโลกที่เต็มไปด้วยการโกหกหลอกลวง  ความจริงก็เป็นสิ่งที่น่าค้นหา
 และชีวิตที่แท้ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ผู้ไม่เที่ยงแท้ปรารถนากว่าทั้งหมด"


 เราต้องโศกเศร้าให้กับความสัมพันธ์ที่แตกหักครั้งแล้วครั้งเล่า ชีวิตที่แท้อยู่ที่ไหน ความสัมพันธ์แท้อยู่ที่ไหน .....

.............................................กลับบ้าน.....

            คุณจะหาพบได้ที่นี่..กลับบ้าน....และที่หัวใจของคุณ...

 
 

ยินดีต้อนรับ .วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  Come Back   TO    HOME   โรงเรียนช่างทอผ้า  1  กันยายน 2555 - 2560 เถิด
 

ชีวิตที่แท้อยู่ที่ไหน ความสัมพันธ์แท้อยู่ที่ไหน .....

.............................................กลับบ้าน.....

            คุณจะหาพบได้ที่นี่..กลับบ้าน....และที่หัวใจของคุณ...

พ.ศ. 2480

จังหวัดลำปางได้จัดตั้งขึ้น ใช้ชื่อว่า "โรงเรียนช่างทอผ้า" โดยใช้เงินงบประมาณประชาบาลเปิดทำการสอนช่างทอผ้า เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2480

พ.ศ. 2481

 • โอนเข้าสังกัดกรมอาชีวศึกษา ได้รับงบประมาณซื้อที่ดินบริเวณห้าแยกประตูชัย เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
 • พ.ศ. 2482

 • เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนช่างเย็บเสื้อและทอผ้า" เปิดสอนวิชาช่างเย็บเสื้อผ้าเพิ่มขึ้นอีกวิชาหนึ่ง
 • พ.ศ. 2491

   
 •  เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนการช่างสตรีลำปาง"
 • พ.ศ. 2501

  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอน "ระดับอาชีวะชั้นสูง" โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (มศ.3) เข้าเรียนหลักสูตร 3 ปี เปิดสอนแผนกคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สำเร็จการศึกษา ระดับนี้แล้วได้ประกาศนียบัตรประโยคอาชีวศึกษาชั้นสูง
  พ.ศ. 2508
  ได้เข้าอยู่ในโครงการยูนิเซฟ เปิดสอนระดับอาชีวศึกษาชั้นสูงแผนกคหกรรมศาสตร์

  พ.ศ. 2516

  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนอาชีวศึกษาลำปาง" เปิดสอนแผนก พณิชยการ อีกแผนกหนึ่ง
  พ.ศ. 2519
  ได้รวมกับโรงเรียนการช่างลำปาง เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง (วิทยาเขต 2)
  เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2519

  พ.ศ. 2522

  ได้ยกฐานะจากวิทยาเขต 2 เป็นวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2522
  พ.ศ. 2524
  ได้รับอนุมัติให้เหิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.)
  ประเภทวิชาบริหาร ธุรกิจ และปิดไปใน พ.ศ. 2536
  พ.ศ. 2525
  ได้รับอนุมัติให้เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม กลุ่มวิชาวิจิตรศิลป์

   

  พ.ศ. 2526

  เปิดเพิ่มกลุ่มวิชาศิลปประยุกต์ ในประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม
  พ.ศ. 2527
  เปิด ปวส. สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขา วิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ปวท. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ รับนักเรียนที่จบมัธยมปลาย โปรแกรมคหกรรมเข้าเรียนเพิ่ม เพื่อให้ครบหลักสูตร ปวช. สาขาวิชาผ้าฯ อาหาร และคหกรรมฯ
  พ.ศ. 2529
  เปิด ปวท. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ทั่วไป

  พ.ศ. 2530

  ได้ร่วมกับภาคเอกชน คือ บริษัทเอ็กซ์เซลเอนเตอร์ไพร์ส จำกัด เปิดศูนย์คอมพิวเตอร์ สอนนักเรียน นักศึกษา และบุคคลภายนอก
  พ.ศ. 2535
  เปิด ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และวิชาการตลาด
  พ.ศ. 2536
  เปิด ปวช. ประเภทวิชาศิลปหัตถกรรม กลุ่มวิชาหัตถอุตสาหกรรม เครื่องปั้นดินเผา (เซรามิค)

  พ.ศ. 2537

  เปิด ปวส. (พิเศษ) รับนักเรียนชั้น ม.6 เข้าศึกษาในคณะบริหารธุรกิจ
  พ.ศ. 2538
  เปิด ปวช. ประเภทวิชาพาณิชยกรรม กลุ่มธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี) และการโรงแรม ซึ่งกลุ่มวิชา การโรงแรมได้ปิดไปใน พ.ศ. 2540
  พ.ศ. 2540
  เปิดภาคสมทบ ปวส. คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี

  พ.ศ. 2541

  เปิดภาคสมทบ ปวช. สาขาพณิชยการ ซึ่งได้ปิดไป พ.ศ. 2543 และเปิดภาคสมทบ ปวส. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ แต่ได้ปิดไปในปี พ.ศ. 2543 เปิดหลักสูตรปริญญาตรี ประโยควิชาชีพครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) สาขาวิชาการบัญชี
  พ.ศ. 2543
  เปิดภาคสมทบระดับ ปวส. สาขาวิชาการตลาด และปิดไปใน พ.ศ. 2544
  พ.ศ. 2544
  เปิด ปวส. ประเภทวิชาศิลปกรรม สาขาวิชาจิตรกรรมสากล และประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาธุรกิจค้าปลีก

     

   พ.ศ. 2546

  เปิดสอนคณะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ปัจจุบัน

  ปัจจุบัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง
  สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 3 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  .บทความวิชาการ

   

  นับตั้งแต่  วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  ก่อตั้ง  2480 -  ปัจจุบัน 2551 -----อนาคต 2555-2560   80ปี   ...COME.. BACK ..TO..  HOME

  โรงเรียน...ทอผ้า...

   (อาชีวฯศูนย์รวมวิชาชีพ คหกรรม ศิลป พาณิชยการ)เพราะเป็นศูนย์รวมสังคม ชุมชน อาชีพ คุณจะนำสาขาบัญชีเด่น คุณต้องเริ่มวางแผนตั้งแต่ก่อร่างสร้างสถาบัน มิใช่ว่ารับครู -สอนทุกแผนก เสียงบประมาณ ส่งไปอบรมทักษะเพิ่มเติม
   จนชำนาญการ แล้วอยู่ๆ ส่งผอ บัญชี รองบัญชี อีก 3 รวมผอ เป็น 4 แล้วบอกว่า ทรัพยากรมีจำกัด แต่ละสถาบัน ต้อง เน้น สาขาวิชาเด่นวิชาเดียวเพื่อ จัดสรรค่าสอน /ทรัพยากร

  อ้าว แล้วอดีต /ที่เป็นมา ครูทุกคนมีคุณภาพ และสภาพ สังคม ต้องการ คน และผู้เรียน ทุกอาชีพนะ

  วอศ สอนด้านพาณิชยการ (เอกชน เปิด  ล้นบ้าน- ล้นเมือง)
  การอาชีพ สอนคหกรรม   ( ปัจจุบัน มหาวิทยาลัย ต้องหันมาเปิดแฟชั่นดีไซน์ ผ้า สิ่งทอ แทน  ด้วยความตระหนักถึงความสำคัญ)แต่อาชีวฯ  กลับ มองข้าม  สิ่งทอมีปัญหา จึงไม่ให้ความสำคัญ... เดี๋ยวนี้ จึงสวนทาง   นี่คือความมี ส่วน รับผิดชอบ ของสถาบันอย่างหนึ่ง..ที่

  ทำให้  อาชีว..?????)

  รากหญ้า สพฐ.(สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน     )ต้นแบบ???????????ต่อยอด...กอศ.(  สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา    )

  สอศ.( สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ)ยืนอยู่...........จุด.......ไหน

  รากหญ้า... ก็ไม่เหลียวแล..ต่อ ยอด..กอศ.ก็ทำอยู่แล้ว

  เศร้า  ใจ  จริง จริง

  ฝากความหวังไว้กับท่าน เลขา กอศ.http://www.sasithara.com/

    

  ไหนๆ ก็ไหนๆ เปิดหน้านี้แล้ว จะขออนุญาตแสดงความเห็นเกี่ยวกับ ผลงานวิชาการ(ประเภทผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษา สายงาน บริหารสถานศึกษา..ชื่อตำแหน่ง...ชื่อวิทยฐานะ......สรุปตามความเข้าใจของข้าพเจ้าฯ นะค๊ะ หากไม่ ถูกต้อง ก็กรุณาประชาสัมพันธ์ เกณฑ์ที่ถูกต้องด้วย   ก็ดี  นะค๊ะ   ?????แต่ตามที่ข้าพเจ้า เข้าใจ...สำหรับ ..ภาพลักษณ์ ที่ โดดเด่น  และ ถูกยุบ.. หรือ ไม่ได้ได้การ เอาใจใส่   เพื่อสนองตอบ..สภาพสังคมที่เป็นจริงคือ..ผลงานวิชาการ  บริหารที่กำหนด  ไปอิงกับ วิชาเอกมากเกินไปไหม  เช่น ได้ผู้บริหาร(ตรี)ด้านบัญชี  ก็จะพยายาม ดัน บัญชีให้เด่น

  ผู้บริหารด้านนิเทศศาสตร์  จะดัน R radio  คนพันธ์ อา  หรือ ป.ตรี  เกษตร  ก็จะดัน เกษตร  บางเรื่องก็เหมาะกับ จังหวัด สถานะการณ์

  แต่ที่สำคัญ คือ  ผู้บริหารที่จะช่วยผลักดันด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น  ด้านทอผ้า.วิชาชีพ ทอผ้า ฯฯ ที่เริ่มต้น เมื่อ 70-80 ปีก่อน ไม่มี

  อาจจะเป็นเพราะ เกณฑ์วิชาการ ต้อง อิงกับ วุฒิ ปริญญา ตรี(ชีพ) ที่ผู้บริหาร ท่านนั้น จบมา  ...ข้าพเจ้า เข้าใจเช่นนี้ ถูกต้อง หรือ  ไม่

    หากไม่ถูกต้อง..ก็  อี-เมล  บอกให้ข้าพเจ้า ด้วยแล้วกัน 

  จากการสังเกต  เฝ้ามอง  เป็นอย่างนั้นจริงๆ

    ท้ายสุด  ในเหตุผล  ข้อนี้  ข้าพเจ้า ขออนุญาต  แสดง ความคิดเห็นว่า  เมื่อผู้บริหาร  ท่านใด ไม่ว่าจะจบเอกปริญญาตรีด้านวิชาชีพ..บัญชี /ศิลป/เกษตร/นิเทศ/ ช่างยนต์/ เทคนิค  /ประมง ฯฯฯฯฯ    เมื่อท่านก้าวขึ้นมาเป็นสายงาน บริหารการศึกษา..ณ สถาบันใด  จังหวัดใด..ก็น่าจะใช้ความรู้ทางด้านบริหารการศึกษา เป็นเกณฑ์ 100% ที่สมบูรณ์   เช่น  อาจจะมีผอ.ตรีประมง (ตรี/โท บริหารการศึกษา) มีโอกาส ก้าวหน้าในตำแหน่งจากการ บริหารการศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา  (คหกรรม/พานิช/ศิลป) ก็ย่อม ได้ หากบริหารแล้ว ผ่านเกณฑ์ประเมิน สมศ

  หรือ สังคมนั้น มี ความเป็นอยู่ที่ดี ร่มเย็น เป็นสุข ก็ เป็นได้  นะค๊ะ ..ขอบคุณค่ะ..

    ที่พูดเช่นนี้..ก็เพราะว่า...  โดยเฉลี่ยแล้ว อัตราส่วน ปัจจุบัน ผู้บริหาร สายคหกรรมผ้าและเครื่องแต่งกาย  น้อยเต็มที..เพราะ

  ครูสายผ้า/อาหาร/คหกรรม/เกษตร..ช่างเรา..จะสามารถ  ยืนด้วยลำแข้ง ของตนเอง..อยู่แบบ..เศษฐกิจ  พอเพียงได้  จะให้ไปสอบแข่งขันกับครู สายพาณิชย์..  น้อยมาก  นอกจาก จะแต่งตั้ง  แต่ก็..นั้นแหละ...หากเป็นลักษณะนี้  ฝาก กคศ. 

  และผู้มีความรู้ มากกว่าข้าพเจ้าทราบ.. เท่านั้น..ข้าพเจ้า..ไม่ได้อยู่ในฐานะ .เป็นผู้บริหาร  ..จึงไม่มีความเข้าใจ..ลึกซึ้ง..ในการทำผลงานวิชาการ..ของผู้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร....เพียงแค่  เคย เข้าอบรม แล้ววิทยากร เขา แถมๆ ให้เท่านั้น...ข้าพเจ้า

  ได้แต่ฟัง ..ฟัง..ฟัง แล้วก็คิดว่า..มิน่าเล่า  70-80 ปี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจากรร ทอผ้าในอดีต  จึงจะกลายพันธ์ เป็นบัญชี เสียแล้ว  

  ทำให้นึกถึง เกณฑ์ประเมินสถานศึกษา ของสมศ  ข้อที่ว่า  ให้แต่ะสถาบันเขียน เกณฑ์ประเมินตนเอง แล้ว สมศ  มาประเมินรอบ 1  แล้ว พัฒนา ในรอบ 2  แล้วพัฒนา ต่อยอดๆๆ ไปเรื่อยๆ

                        เมื่อ ข้าพเจ้าเป็นครู  ข้าพเจ้า  รับผิดชอบ นักเรียน..

                           เมื่อข้าพเจ้าเป็นสื่อ....ข้าพเจ้าก็ทำเกินหน้าที่..ข้าพเจ้า ก็ มีสิทธิ์..ในการแสดงความคิดเห็น..บ้าง...ถูก ผิด ..ผู้อ่านคงจะตัดสิน..และ ผู้ที่จะตัดสินได้ดีที่สุด  คือ..สังคมยั่งยืน..ตามที่..ผู้ใหญ่ ก่อตั้ง โรงเรียนทอผ้า ไว้ให้ อาชีว ต่อยอด และดูแล

  หรือว่า สังคม ไม่ต้องการ เขาไปประกอบอาชีพอะไร ที่ยั่งยืนกันหรือ  ก็ เปล่า  เขายังยากจนอยู๋  แต่ขาดคนต่อยอด และรับผิดชอบ เขา /สังคม ต่างหาก เนื่องจาก.. เกณฑ์กคศ.ดังกล่าว

  ยังมีอีกอย่างที่อยากจะเขียน ให้หมดเปลือก..หายข้อข้องใจ ใน การบริหาร จัดการอาชีว..คือ...

  คิดได้ไง................เป็นชื่อตอนค่ะ.....

         ข้าพเจ้า ก็ รู้ว่า เราคหกรรม สั่งสม ราก ขมขื่นเอาไว้...เพราะเป็นงานด้านที่สามารถยืนด้วยลำแข้ง ตนเองได้ ..ทางสถาบันการศึกษา..ที่ต้องเลี้ยงดูตนเอง..ก็จะใช้วิธีบูรณาการ   ครูแผนกผ้าฯเย็บผ้า  ค่าแรงถูกไม่สนับสนุนให้ผู้เรียนเข้าเรียน    สำหรับครูพาณิชยการ บัญชี เลขา  และปี 2551 สาขาการตลาด (แบ่งหลายเวอร์ชั่นมาก..ยากตรวจสอบ  สด และผ่อน    ความจริงแล้ว ครู สอาหาร นักเรียน ก็ต้องเรียนวิชาธุรกิจบริการ เป็นวิชาบังคับอยู่แล้ว ควรจะฝึก นักเรียนคนหนึ่งให้คิดเป็น ทำเป็น ขายเป็น  มากกว่า ที่จะ ..ทำแบบนี้   เอาเป็นว่า  นกขุนทองร้องฮู้   พันธมิตร น่าจะร้องยี้ ดีไหม ????จะมีรายได้จาก ค่าคอมมิชชั่นจากแผนกผ้า+อาหาร+ค่าสอนภาคบ่าย)  สำหรับครูด้านผ้าได้ค่าแรงถูกๆ

  ข้าพเจ้าสรุป..ได้เลยว่า เป็นเพราะถูก  ระบบการจัดการที่เอาเปรียบและระบบการบริหาร  ทีขาดความรับผิดชอบต่อสังคมที่ยั่งยืน

  ข้าพเจ้า ก็ รู้ว่า เราคหกรรม สั่งสม ราก ขมขื่นเอาไว้...มันอาจจะ ประทุ เข้าสักวัน...ส่วนข้าพเจ้าประทุแล้ว.. ..นั้นก็คือ ภาพลักษณ์ ขององค์กร..อาชีว..ที่ก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน...น่าสนใจ  บทความ..สมศ. กล่าวถึง อาชีวศึกษาในต่างประเทศ(นิวซีแลนด์) เขาไม่มี .คลิ๊กอ่านที่นี่    ข้าพเจ้า ก็ คิดว่า ...เพลงนี้อาจจะกลับมาฮิตอีกครั้ง.......คือ  เพลง...ต้องมี สัก วัน  ต้อง  มี สักวัน  .....กับ การบริหาร  แล้ว  ไม่ต้อง รับผิดชอบ เหมือน ได้ เงินประจำตำแหน่ง คือ เกษียณก็ หายไป เช่น  เดียวกัน...

  หาก ช่วงนี้  ท่านที่กำลังเป็นผู้บริหาร  มีอำนาจ  ยังไม่ดำเนินการแก้ไข....อนาคตข้างหน้า..

   คำว่า คุณธรรมนำความรู้ จึงเป็น วาระแห่งชาติ ...  สืบต่อ  ไป    คนจนก็จนต่อไป..เด็กจบบัญชี..ก็เป็น ลูกจ้าง  พนักงาน จากพ่อ จากแม่

  จากหมู่บ้าน  กระจาย จากพื้นที่ ถิ่นกำเนิด  ไปทำงาน..ต่างถิ่น   ลำปาง   จะอยู่ กันอย่างไร  

  ควรจรรโลง วิชาชีพให้หลากหลาย.ไว้.....แก้ปัญหายากจน อย่างยั่งยืน อย่างจริงใจ และเห็นกับอนาคตของเด็กในวันนี้ กับอนาคตในวันข้างหน้า.  กันเถิด..อย่าเห็นกับ จำนวนเด็ก - ห้อง..ค่าตอบแทน ..ภาคบ่าย กันเลยค่ะ.(ข้าพเจ้า.. อุปมา-อุปมัย เปรียบเสมือน โจร  มาปล้นบ้าน   ท่าน . ยังนิ่งดูดายกันอยู่

   ได้...นะ ) และถ้า สมศ. ให้การรับรอง...ก็ต้อง..ไปพึ่งหน่วยงานอื่นแล้วค่ะ..คลิกที่นี่

   

  คลิ๊กฟังเพลงไทย...จากใจคนทำเว็บค่ะ

  และ...สุดท้าย ค่ะ..ขณะนี้  ปีปีหนึ่ง  สถาบัน อาชีวศึกษาทุกแห่งต้องตั้งงบ ไปเที่ยวต่างประเทศ กัน มากมายไร้สาระ  ไม่เคยเห็นนำมาใช้ให้มีประโยชน์อะไรกับการศึกษาเลย ............สักเรื่อง

   ข้าราชการอาชีวศึกษาใช้เงินภาษีราษฎรไปเที่ยวต่างประเทศโดยทำโครงการอันสวยหรู ว่าดูงาน

  ทัศนศึกษา  .เสียดายงบ..  หลัง เกษียณ แล้ว..ข้าพเจ้า  .จะไม่ทำเด็ดขาด

   

  แก้ไขครั้งสุดท้าย24..6.2008

  ครม.มีมติตั้ง 'กรมหม่อนไหมฯ' เฉลิมพระเกียรติพระราชินีฯ ในฐานะทรงฟื้นฟูการทอผ้า

   

  ผู้อ่าน 117 คน วันที่ 05 สิงหาคม 2551 เวลา 22:24:25 น. ส่งข่าวให้เพื่อนส่งข่าว พิมพ์ข่าวพิมพ์ข่าว

  -  ขนาดข้อความ  +

   
   
  ตั้ง 'กรมหม่อนไหมแห่งชาติ' เฉลิมพระเกียรติพระราชินี ในฐานะทรงฟื้นฟูการทอผ้า ครม.เห็นชอบขยายสถานะสถาบันหม่อนไหมเป็นกรมใหม่สังกัดกระทรวงเกษตรฯ ทำหน้าที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยพันธุ์ส่งเสริมการส่งออก อนุมัติงบฯ1,999ล้านปลูกป่า9.7หมื่นไร่สร้างฝายต้นน้ำถวาย

  คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม เห็นชอบให้มีการจัดตั้งกรมหม่อนไหมแห่งชาติ มีฐานะเป็นส่วนราชการระดับกรม ในกระทรวงเกษตรฯ และให้ส่งร่าง พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรม (ฉบับที่...) พ.ศ...ให้สำนักงานกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องเร่งด่วน แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรต่อไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในฐานะทรงเป็นผู้ฟื้นฟูเรื่องการทอผ้า ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นจะต้องมีหน่วยงานที่เชี่ยวชาญเฉพาะขึ้นมาดำเนินการ เช่นเดียวกับการตั้งกรมการข้าวไปแล้ว ซึ่งทำให้การส่งออกข้าว การพัฒนาพันธุ์ข้าวดีขึ้น ดังนั้นเรื่องการทอผ้า จะได้มีหน่วยงานขึ้นมาดูแล เพราะถือเป็นหนึ่งในสินค้าส่งออกที่สำคัญ

  รายงานข่าวแจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเจ้าของเรื่อง รายงานว่า การดำเนินงานของสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ ยังไม่สามารถดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ เนื่องจากสถาบันฯเป็นเพียงหน่วยงานระดับกอง ขาดแคลนทั้งบุคลากรผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง งบประมาณ และความเป็นเอกภาพในการประสานงาน จึงจำเป็นต้องยกระดับให้เป็นส่วนราชการระดับกรม เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย วิเคราะห์ สาธิต ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมหม่อนไหมให้เป็นระบบ ครบวงจร โดยให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่ งบประมาณ สิทธิ หนี้และภาระผูกพันทั้งปวง รวมถึง ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง และอัตรากำลังสถาบันหม่อนไหมแห่งชาติฯ ไปสังกัดกระทรวงเกษตรฯ

  พล.ต.ท.วิเชียรโชติ สุกโชติรัตน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงว่า ในวันอังคารที่ 12 สิงหาคมนี้ ซึ่งตรงกับโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินีฯ และเป็นวันหยุดราชการ จะไม่มีการประชุม ครม. แต่นายกรัฐมนตรีได้กำชับให้ ครม.ทุกคนไปร่วมงานพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องต่างๆ โดยพร้อมเพรียงกัน

  ด้าน น.ส.วีรินทร์ทิรา นาทองบ่อจรัส รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวเสริมว่า นอกจากนี้ ครม.ยังอนุมัติตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอ โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า ร่วมใจ ถวายพระแม่ของแผ่นดิน เพื่อปลูกป่าถวายสมเด็จพระราชินีฯ โดยดำเนินการในปี 2551 ประกอบด้วย 1.ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 6.6 หมื่นไร่ 2.ปลูกป่าหวาย 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง จำนวน 3.1 หมื่นไร่ 3.สร้างฝายต้นน้ำแบบตาข่ายคลุมหินทิ้ง จำนวน 5 พันไร่ 4.งานติดตามและอำนวยการโครงการฯ โดยให้อนุมัติเบิกจ่ายงบฯโครงการ 1,999 ล้านบาท แบ่งเป็น งบฯรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2551 จำนวน 391 ล้านบาท ปรับงบฯรายจ่ายประจำปี 2551 จำนวน 56.558 ล้านบาท ตั้งกรอบงบฯรายจ่ายประจำปี 2552 จำนวน 1,551 ล้านบาท 

  สำหรับวาระงานของนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 6 สิงหาคม เวลา 09.30 น. จะไปวัดยานนาวา ถนนเจริญกรุง เป็นประธานพิธีบวชสีลจารี และสีลจาริณี อันเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระราชินีนาถ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมาพรรษา 76 พรรษา

  ที่กรมประชาสัมพันธ์ นายจรินทร์ สวนแก้ว ประธานมูลนิธิ 5 ธันวามหาราช แถลงข่าวการจัดงาน "12 สิงหาพระบรมมหาราชินีนาถ" ระหว่างวันที่ 12-13 สิงหาคม ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ว่า เน้นกิจกรรมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ อย่างสมพระเกียรติ โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรรณวดี จะเสด็จทรงเป็นประธานในพิธี สำหรับปีนี้งดกิจกรรมบันเทิงต่างๆ อาทิ การจุดพลุ การแสดง เป็นต้น เนื่องจากยังคงอยู่ในช่วงถวายอาลัยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

  http://www.matichon.co.th/news_detail.php?id=44346&catid=1
   

  พิจารณ์ พรบ.อาชีว ฯ  เรื่อง  งานการค้า  .....ธุรกิจ บริการ ฯ.......คุณธรรมนำความรู้............ตลอดถึง...........ร่วมแสดงคิดเห็นเพิ่มเติม..เกณฑ์ประเมินภายนอก(สมศ.ปรเมินสำนักงานคณะxml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />xml:namespace prefix = o />

  กรรมการการอาชีวศึกษา.....สถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา......) รอบ 3 สมศ.2554-25.....ด้วยจากสภาพ.......ปัจจุบัน

  (ประชาพิจารณ์ระเบียบสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2552

  กำหนดการถวายผ้ากฐิน    วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  

  วันอังคารที่  9  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2553ทอดถวาย    วัดบ่อแฮ้ว  ตำบลบ่อแฮ้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดลำปาง

  สรุปยอด.....ยอดเงินบริจาคในซองกฐิน.......วอศ.ลำปาง.......ถวายวัดเพื่อทอดกฐินตามเจตนารมณ์...ผู้ให้..เท่าไหร่ ..และ..  ติดแอร์....สำหรับ..ฆราวาส..?  เสวย สุข???................เท่าไหร่..................................บุญ  ที่ได้ ต่างกันไหม ????       

  จุ๊ จุ๊ จุ๊    สมควร หรือไม่ ...ผู้บริหารวอศ.ลำปาง..   นำเงินจากซองกฐิน..( ทำบุญใหญ่)................ซองเดียวกัน....มาทำกิจ อื่นๆ.......ท่านคิดอย่างไร ????????????ว่างๆจะมา วิเคราะห์  .....ต่อ...รอผล...เลื่อนขั้น เงินเดือน 1ตค 2553  ออกก่อน..ไม่งั้น เขียนไม่ออก.....**
   สรุปยอด..3แสน ถวายพระวัด..เพื่อทำบุญทอดกฐิน 1แสน ที่เหลือ ฆราวาส...................


  ..เนื่องจาก..ณ วันนี้ สอศ.กำลัง..จะสรรหา...ตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางท่าน......ใหม่...

  ข้าพเจ้า..ขออนุญาต..รายงาน..จุดแข็ง..จุดอ่อน..วอศ.ลำปางที่ต้อง เร่งพัฒนา..ฟื้นฟู ด่วน  ก่อนการประเมินภสยนอกรอบที่3....จาก สมศ  คือ

  1.  ฟื้นฟูจิตสำนึก...ที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับการ ทะนุ บำรุงด้านศาสนา........(ตย.  ทอดกฐิน 2553  บน)......

  2..ฟื้นฟูจิตสำนึก...ที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับวัฒนธรรม การแต่งกาย..ครูในการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ชุดพื้นเมือง  ทุกวันศุกร์...ครูควรเป็นแบบอย่าง การรักษาวัฒนธรรม ไม่ใช่หน้าที่ของ เด็กวัยรุ่น..แต่เป็นหน้าที่ของครูที่ไปยืนคุมแถวนร หน้าเสาธงตอนเช้าด้วย  ...กิ๊ว ๆๆๆๆๆ น่าละอาย....

  3.ฟื้นฟูจิตสำนึก...ที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ...ที่สาขาวิชาตลาด ..มานั่งขายขนมปัง เป็นลำ เป็นสัน.......(เรื่องนี้  ต้อง โทษนโยบาย  สอศ. ด้าน เน้นนร. มีรายได้ ระหว่างเรียน..ตลาดจึงฉกฉวย.....( ต้อง...เกี่ยวข้อง..และข้าพเจ้าจะขอไปพิจารณ์ พรบ. อาชีว..ต่อไป  )ผบ.ระดับสูง....ด้วยแต่หาก มีการบริหารจัดการ ที่ดี..คือ ผ่านสหกรณ์ วิทยาลัย ให้ถูกต้องตาม  กฎ กติกาของชุมชน สังคม ทุกคนในหน่วยงาน ก็ได้ปันผล สิ้นปี......ด้วย... มันอยู่ที่วิธี คิด ของ ผบ.+ครู  ที่จะอาศัยช่องโหว่ เอาเปรียบสังคม  หรือ คืนกำไรให้สังคม ที่ตน....คิดว่าเป็น ความชาญฉลาด ในการบริหาร การตลาด กลยุทธิ์  ที่ ฉกฉวย   น่าเป็นห่วง    ...เพราะ  สังคมใหญ่  บิ๊ก cก็ควบรวม คาฟู.........กม. ต้องเป็นธรรม....ในสภาพสถานศึกษา..ก็เฉกเช่นเดียวกัน.....

  4.การเรียนการสอนวิชาโครงการ...ว่างๆจะถ่ายภาพ ระหว่าง แม่ค้า โรงอาหารที่ขาดรายได้  กับนโยบายขายสินค้าวิชาโครงการ...ของนร นศ.ทั้งนี้ และ ทั้งนั้น.......ข้าพเจ้า...ขอ โทษ การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ ที่ ล้มเหลว ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง...ที่ไม่สามารถ นำพา องค์กร  ไปสู่    อัตลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกาลำปางที่ว่คุณธรรม นำหน้า พัฒนาวิชาชีพ.....ล้มเหลว โดยสิ้น เชิง...update 18 พย 2553)

  ***************************ข้าพเจ้าขออนุญาต  .....แก้ปัญหา เป็นข้อๆ...ด้วยจิตสำนึก.......คนๆหนึ่ง ???ดังต่อไปนี้.  ฟื้นฟูจิตสำนึก...ที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับการ ทะนุ บำรุงด้านศาสนา........(ตย.  ทอดกฐิน 2553  บน)......แก้ปัญหา.(เพื่อให้เกิด ..คุณธรรมนำหน้าพัฒนาวิชาชีพ)........จัดคนละงาน...........แยก.......งาน  ต่างวาระ / ต่าง เวลา............ชัดเจน

  **********************************2..ฟื้นฟูจิตสำนึก...ที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับวัฒนธรรม การแต่งกาย..ครูในการอนุรักษ์ศิลป วัฒนธรรม ชุดพื้นเมือง  ทุกวันศุกร์...ครูควรเป็นแบบอย่าง การรักษาวัฒนธรรม ไม่ใช่หน้าที่ของ เด็กวัยรุ่น..แต่เป็น

  หน้าที่ของครูที่ไปยืนคุมแถวนร หน้าเสาธงตอนเช้าด้วย  ...กิ๊ว ๆๆๆๆๆ น่าละอาย..แก้ปัญหา.(เพื่อให้เกิด ..คุณธรรมนำหน้าพัฒนาวิชาชีพ1...ผู้บริหาร.รองผอ(รักษาการ.คนที่1........). ต้องเป็นต้นแบบ  เนื่องจาก  เกิดสภาพสูญญากาศ........เพราะตำแหน่งผอ.วอศ.ลำปาง.....ว่าง

  2...ผ้า ที่นำมาตัดเย็ยชุด พื้นเมือง...ต้องสร้างภาพลักษณ์โดดเด่นชัดเจน...วัฒนธรรมล้านนา........ไม่ใช่เช่นปัจจุบัน..เห็นลายผ้าที่นร นศ.สวมแล้ว...ต้อง เบือนหน้าไปทางอื่น ฯ  และถ้าไปยืนหน้าเสาธง ครูก็ไม่สวมใส่ชุดผ้าซิ่นพื้นเมิอง...โถ โถ ยังอุตส่าห์   ไปยืนคุมแถว แล้ว คอยลงโทษ นร ที่ไม่สวมชุดพื้นเมือง อีก เฮ้อ...........ที่สำคัญครูที่ทำธุรกิจ นำผ้ามาขายให้วิทยาลัยเพื่อให้เป็นชุดนร. ยังไม่สวมใส่    แล้ว...........********************************

  3....ฟื้นฟูจิตสำนึก...ที่ถูกต้อง  เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ...ที่สาขาวิชาตลาด ..มานั่งขายขนมปัง เป็นลำ เป็นสัน.......(เรื่องนี้  ต้อง โทษนโยบาย  สอศ. ด้าน เน้นนร. มีรายได้ ระหว่างเรียน..ตลาดจึง

  ฉกฉวย.....( ต้อง...เกี่ยวข้อง..และข้าพเจ้าจะขอไปพิจารณ์ พรบ. อาชีว..ต่อไป  )ผบ.ระดับสูง....ด้วยแต่หาก มีการบริหารจัดการ ที่ดี..คือ ผ่านสหกรณ์ วิทยาลัย ให้ถูกต้องตาม  กฎ กติกาของชุมชน สังคม ทุกคนในหน่วยงาน ก็ได้ปันผล สิ้นปี......ด้วย... มันอยู่ที่วิธี คิด ของ ผบ.+ครู  ที่จะอาศัยช่องโหว่ เอาเปรียบสังคม  หรือ คืนกำไรให้สังคม ที่ตน....คิดว่าเป็น ความชาญฉลาด ในการบริหาร กาตลาด กลยุทธิ์  ที่ ฉกฉวย   น่าเป็นห่วง    ...เพราะ  สังคมใหญ่  บิ๊ก cก็ควบรวม คาฟู.........กม. ต้องเป็นธรรม....ในสภาพสถานศึกษา..ก็เฉกเช่นเดียวกัน...แก้ปัญหา(เพื่อให้เกิด ..คุณธรรมนำหน้าพัฒนาวิชาชีพ)...ด่วน โดยเฉพาะ ปัจจุบัน มีชนกลุ่มน้อย..จากศูนย์สงเคราะห์สตรีภาคเหนือ มาร่วม ปวช. การขาย 1ห้อง และ ปวช.ผ้า 2 ห้อง การปลูกฝังจริยธรรม +กลยุทธิ์  ที่ดีงาม ถูกต้อง  จะได้ไม่เกิดการกระจาย แบบอย่างที่ไม่สร้างชาติ    ไปสู่....สังคมรากหญ้า  ที่ ยั่งยืน เป็นธรรม.โดยอาศัย บทเรียน+แบบอย่างจากระบบการศึกษา ที่ขาดจิตสาธารณะ ที่บ่มเพาะ ให้คนในสังคม อยู่ร่วมกัน อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ...........ต่อ เนื่องไป ข้อ 4...ด้วย

  **********************************

  4.การเรียนการสอนวิชาโครงการ...ว่างๆจะถ่ายภาพ ระหว่าง แม่ค้า โรงอาหารที่ขาดรายได้  กับนโยบายขายสินค้าวิชาโครงการ...ของนร นศ.

  ทั้งนี้ และ ทั้งนั้น.......ข้าพเจ้า...ขอ โทษ การบริหารจัดการ และภาวะผู้นำ ที่ ล้มเหลว ของผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง...ที่ไม่สามารถ นำพา องค์กร  ไปสู่    อัตลักษณ์วิทยาลัยอาชีวศึกาลำปางที่ว่าคุณธรรม นำหน้า พัฒนาวิชาชีพ.....ล้มเหลว โดยสิ้น เชิง...update 18 พย 2553)

  แก้ปัญหา.(เพื่อให้เกิด ..คุณธรรมนำหน้าพัฒนาวิชาชีพ)...ด่วน เพราะปัญหา ตั้งแต่ 2547-48-49-50-51-52-53-................. รายละเอียด..คือ สอศ.มีนโยบายให้นร (ปวช.3ภาคเรียนที่6สุดท้ายก่อนจบ....ปวส..ภาคเรียนที่4....สุดท้ายก่อนจบ....)เรียนวิชาโครงการ...ตามสาขาวิชาชีพ..แล้ววิจัย  เพื่อเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพการ


  จัดการเรียนการสอนสายอาชีวศึกษา...........ข้าพเจ้าเข้าใจถูก หรือไม่  หากไม่ถูกต้อง..ผู้มีความรู้ ด้านนี้ กรุณาแจ้ง ติดต่อ เรา ด้านล่าง ด้วยจะเป็นพระคุณยิ่ง ปัญหา จึง..เกิดขึ้น...   ทำโครงการ  จำหน่าย  อาหาร....(หาก ตลาด นำเงินข้อ  3.ขายขนทปัง มาร่วม สร้างกลยุทธิ์ สนับสนุน โดยไม่ ...นำไปรวมกับสินค้า ที่จำหน่าย เรียกว่า ขายถูก ปชส.  ฟรี...ฯ)......ดังต่อไปนี้.......นศ.ปวช3+ปวส.2  ทุกแผนก ดังนี้ 1.บริหารธุรกิจ


  1.1 สาขาบัญชี ปวช.จำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม   /ปวสจำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม  

  1.2 สาขาการขาย จำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม   /ตลาด  ปวสจำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม  

  1.3 สาขา เลขา จำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม   /ปวสจำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม   1.4 สาขา ธุรกิจรับงานการค้า      ปวช.จำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม   /ปวสจำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม 1.5 สาขา คอมฯ      ปวช.จำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม   /ปวสจำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม 

  1.6  สาขา คอมธุรกิจ    ปวช.จำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม   /ปวสจำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม 


  2.คหกรรม   

  2.1 สาขาผ้า ปวช.จำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม   /ปวสจำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม     

  2.2 สาขาคหกรรมปวช.จำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม   /ปวสจำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม     

  2.3 สาขาอาหารปวช.จำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม   /ปวสจำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม  


  3ศิลปกรรม   

  3.1สาขา ออกแบบ ปวช.จำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม   /ปวสจำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม     

  3.2สาขา วิจิตรศิลป ปวช.จำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม   /ปวสจำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม  

  3.3สาขาวิชา ศิลป ประยุกต์ปวช.จำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม   /ปวสจำนวน      ห้อง รวม...กลุ่ม  


  R-V starครูพื้นฐาน........โครงการขายอาหารเช้า ตลอด ปี อีก ต่างหาก   

  แรงจูงใจที่บังคับให้นร นศ. ทำโครงการ....นโยบาย.สอศ.(ที่.....ขาด..คุณภาพในการคิด วิเคราะห์ บริหาร ........ และติดตาม ที่มีคุณภาพ..หลงระเริง..โครงการบ่มเพาะ ก็น่าสนใจ...เหมือน

  เล่น....ลิเก ..ลิเก..ลิเก ..ไป    ซำ วัน ๆๆๆๆๆๆ)ฮู้........ปัจจุบัน ไม่เห็นมี แล้ว  สูญเปล่าภาษี ราษฎร  งบ เท่าไหร่   ...


  www.industrialclothingdesin.comสนับสนุนพรรค การเมืองใหม่         ..........น่าจะ ..ลองของใหม่ ดุ  /        เพราะสภาพ ระบบ เอื้อ ต่อความหายนะ ของสังคม และการบ่มเพาะ เยาวชนชาติใน


  ระบบให้ออกไป ทำร้าย ทำลายวังคมที่ยั่งยืน...........คนผลิต/เรียนทักษะวิชาช่าง..จะ ต้อง..อยู่ อย่าง...รู้เท่าทัน..และหวาดผวา...............จากคน..ที่เรียกว่าปัญญาชน โจรที่ถูกต้องตามกฎหมาย ที่มี

  ก.ศธ.รับรองผลกระทบ/คุณภาพสมรรถนะ ตรงสาขาวิชาชีพ...แต่ละสาขางาน....เพื่อให้นร นศ.......คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็น.....มีคุณภาพ .

  1.สาขาอาหาร     ทำอาหาร  ขาย...........เน้นทักษะอาหาร


   สาขาตลาด       ซื้ออาหาร มาขาย.........เน้นกลยุทธิ์......


  สาขาบัญชี        ซื้ออาหาร  มาขาย......เน้น  ??????


  ฯลฯ  อื่นๆ  ไม่แน่ใจ.........

  ถามว่า...                                  

  แก้ปัญหา...(เพื่อให้เกิด ..คุณธรรมนำหน้าพัฒนาวิชาชีพ).......1.1.ไม่ควรจัด.....วิชาการตลาด...วิชาอาหาร    จำหน่าย      ในวันเดียวกันและใกล้กัน........เนื่องจาก   ทักษะ....อัตลักษณ์แต่ละ

  สาขาสมรรถนะ เชิงการลงทุน+วิชาเรียนต่างกัน     ควรจัดคนละวัน    เช่น  สาขาวิชาตลาดทุกวันจันทร์  สาขา อาหาร  ทุกวันอังคารเป็นต้น   

                                                               1.2อนึ่ง..........อย่าลืมว่า  ในโรงอาหาร ยังมีแม่ค้าที่ขายอาหารแก่ นร  นศ. ด้วย 

  แก้ปัญหา...(เพื่อให้เกิด ..คุณธรรมนำหน้าพัฒนาวิชาชีพ)ในข้อ1.1+1.2  ถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้บริหาร นะไม่ใช่( bic c  )ข้าพเจ้า.....จะแบ่งนศ.วิชาโครงการ ระดับปวส. เป็น 2  กลุ่มๆที่1ให้ คิดเป็น  ขายเป็น แบบเดิม นี้ แหละ                            กลุ่มที่2  ให้ไป..ช่วยสร้างกลยุทธิ์ให้กับแม่ค้า ในโรงอาหาร....แล้ว  ดูซิ ..ว่า กลยุทธิ์ การ ตลาด  นำมาช่วยแม่ค้าในโรงอาหาร  กับ กลยุทธิ์+นศ  .  กลุ่มไหน จะขายดีกว่ากัน    ซึ่งอาจจะไปตั้งใกล้ๆ กันไปเลย  (1.สิ่งที่จะได้รับ....คือ  โรงเรียน  ใน โรงงาน   2.คู่แข่ง.......สูสี....3.สังคมคุณธรรม  นำความรู้ โดยแท้ จริง ??????)

  ******จุดแข็ง ..วอศ.ลำปาง.. นี่ค่ะ

   

  update  20 พย.  2553

  แสดงคิดเห็นเพิ่มเติม..เกณฑ์ประเมินภายนอก(สมศ.ประเมินสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา.....สถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา......) รอบ 3 สมศ.2554-25.....ดังนี้

  ***เอกสารที่สถานศึกษาที่ได้รับการประเมิน  นำมาแสดงต่อคณะกรรมการ(สมศ.หรือกรรมการประเมินภายใน....ที่เป็นการสรุปข้อมูล    อื่นๆ  ใดๆ)  หากปรากฎ ในภายหลังว่า..เป็นเท็จ (นิยาย    นำเน่า  

  วิจัย   อื่นๆ....ไม่มีอายุความ..) ให้ถือว่าผู้บริหาร+กรรมการที่รวบรวมข้อมูล ครั้งนั้น มีความผิดทางวินัย  ย้อนหลังไม่มีอายุความ..) update 20.พย.2553


   

   น่าเสียดาย...........สถานศึกษาพระราชทานอยู่แค่เอื้อม...หาก...เพราะผู้บริหาร มีวิสัยทัศน์สักนิด

  คลิ๊กชม  กิจกรรม โดเรมอน ทุกคนต้องร่วม .....

   
   

  ( มีอีกตัวนะครับ ชื่อน้องโชคดี )
  คมชัดลึก :ชาวบ้าน ต.หัวรอ กรุงเก่าจัดงานศพให้ "ตุ๊กตาโดเรมอน" เจ้าภาพบอกเลี้ยงเหมือนลูกตามคำแนะนำของพระเคยลูกหวยบ่อยครั้ง ต่อมาฝัน"ตุ๊กตาโดเรมอน" พระจึงแนะนำให้จัดพิธีฌาปนกิจศพให้ กำหนดเผาวันที่ 2 ก.พ.นี้
  เมื่อเวลา 19.00 น..วันที่ 1 ก.พ. ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่า ที่วัดมหาโลก ม. 3 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา ได้มีการจัดงานศพให้กับตุ๊กตา เหมือนกับงานศพคนปกติ จึงได้เดินทางไปพิสูจน์ความจริง พบว่าภายในศาลาธรรมสังเวชของวัดมหาโลกมีการจัดงานศพ มีวงดนตรีไทยปีพาทย์บรรเลงเหมือนกับงานศพทั่วไป แต่พบว่าที่บริเวณเครื่องตั้งศพมีหีบศพขนาดเล็กยาวประมาณ 1 เมตรตั้งอยู่บนแทน คู่กับหีบศพผู้ใหญ่ โดยมีนางพลีบพลึง งามเจริญ อายุ 48 ปี บ้านอยู่ 32/9 ม. 3 ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา นั่งเฝ้าอยู่ด้วยอาการเศร้าโศกเสียใจ โดยมีพี่น้องนั่งอยู่ด้วย

  นางพลับพลึง เปิดเผยว่า ศพในหีบเด็กนั้น เป็นตุ๊กตาจริงๆ เป็นตุ๊กตาโดเรมอนตัวใหญ่ โดยตนทำงานเป็นแม่บ้านในโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ใน จ.พระนครศรีอยุธยา ก่อนหน้านั้นมีปัญหาเรื่องการทำงานและปัญหาครอบครัว จึงได้ไปหาและปรึกษาพระครูนิเวศธรรมคุณ อายุ 52 ปี ซึ่งมีศักดิ์เป็นญาติกัน และเป็นเจ้าอาวาสวัดสามัคคีธรรม ต.พุแค อ.เฉลิมพระเกียรติ์ จ.สระบุรี เมื่อวันที่ 17 ก.พ. 49 โดยพระบอกว่า ให้นำตุ๊กตามาเลี้ยงเหมือนลูก จะให้คุณและทำให้จิตใจสบาย ตนจึงนำมาเลี้ยงเอาไว้ และมีความรู้สึกเหมือนเขามีชีวิต เวลานอนอยู่เหมือนเขามาคอยดูแลมานอนด้วย เวลาจะทำอะไรไม่ดี เหมือนเขาจะเตือน และทำให้ตนถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลบ่อยๆจนทำให้ฐานะและจิตใจดีขึ้น เวลาไปไหนมาไหนก็จะพาไปด้วย
  ตนเลี้ยงดูตุ๊กตาโดเรมอเหมือนลูก ทั้งที่ตนมีลูกชายและลูกสาว 2 คน ทุกคนก็เข้าใจ คนในบ้านก็ไม่ว่า จะเป็นพ่อแม่พี่น้องก็รักตุ๊กตาตัวนี้มาก ถึงขนาดเมื่อปีที่ผ่านมา เพิ่งพาไปฝากเรียนชั้นอนุบาล 1 ที่ร.ร.วัดสว่างอารมณ์ ต.โพธิ์สามต้น อ.บางปะหัน จ.พระนครศรีอยุธยา ซึ่งแรกๆ ผ.อ.ก็ไม่เข้าใจ แต่ตอนหลังก็เข้าใจ และยอมให้ตุ๊กตาไปเรียน โดยตั้งชื่อว่าน้องจิเว่ย โดยทุกเช้าจะให้วินจยย.รับจ้างพาไปส่ง
  จนกระทั่งเมื่อคืนวันที่ 18 ต.ค.52 เวลาประมาณ 01.20 น. ตนฝันว่าน้องตุ๊กตามาเข้าฝันว่าตายแล้ว จึงได้นำไปให้กับพระครูนิเวศธรรมคุณสวดพระอภิธรรมศพที่วัด จนกระทั่งนำกลับมาวันที่ 3 ม.ค.52 เนื่องจากคิดถึง และพอได้เวลาจึงได้จัดงานศพให้ดังกล่าว โดยจัดให้มีการสวดพระอภิธรรมทุกคืน และจะทำการฌาปนกิจในวันที่ 2 ก.พ.เวลา 16.00 น.
  http://board.palungjit.com/f2/%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%87-%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B9%8A%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B2-%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%99-225671.html
   

   

   

   

   

  สำหรับสมาชิกเท่านั้น
  [ ย้อนกลับ ]