:open room :

 สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์  by surape-e@hotmail.com\

หลักการและเหตุผล [2550-2551-2553-2554]

เพื่อที่จะพยายามจะสนองนโยบาย  ของ สอศ.รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์) ได้ให้นโยบายในการดำเนินงานในปี 2554  สู่การปฎิบัติ

 

การปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ 2554          รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวนริศรา ชวาลตันพิพัทธ์) ได้ให้นโยบายในการดำเนินงานในปี 2554 ดังนี้

 


  

         

      1. ให้ดำเนินการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาให้ได้เด็กดีเด็กเก่งมาเรียนอาชีวศึกษา เมื่อเรียนจบแล้วให้มีงานทำ มีรายได้สูง
         2. ให้พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณ์ สถานศึกษา และจัดการฝึกอบรมครูอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับคุณวุฒิวิชาชีพ
         3. ให้สร้างผู้ประกอบการที่มีคุณภาพโดยจัดการฝึกอบรมให้ได้ 1 ล้านคนต่อปี
         4. ให้ดำเนินการจัดหาแหล่งทุน งบประมาณสำหรับดำเนินการ และเร่งรัดการใช้จ่าย
         5. ให้จัดทำงบประมาณปี 2555 โดยมุ่ง
             - สร้างความเป็นเลิศทั้งผู้สอน ผู้เรียน สถานศึกษา
             - ส่งเสริมการเรียนเกษตร สร้างเกษตรกรพันธุ์ใหม่
             - จัดหาคนเก่งมาเรียนอาชีวศึกษาโดยรับสมัครพร้อมกับ สพฐ เมื่อเรียนจบแล้วให้มีงานทำมีรายได้สูง
         6. ให้ขออัตราครูเพิ่มโดยเฉพาะสาขาขาดแคลน เช่น ครูช่าง ตามเป้าหมายการเพิ่มผู้เรียนสายอาชีพต่อสายสามัญ 60 ต่อ 40 โดยอาจใช้ครูที่เกษียณอายุและมีจิตอาสาหรือครูที่ต้องการกลับถิ่นฐาน
         7. ให้คัดเลือกครูพันธุ์อา และส่งเสริมวิทยฐานะครูอาชีวศึกษาโดยอาจปรับเกณฑ์ในการพิจารณาใหม่เนื่องจากครูอาชีวศึกษามีทักษะสูงแต่อาจไม่ถนัดเขียนผลงาน หรือคนตรวจผลงานอาจไม่มีความรู้ด้านช่าง เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานของครู 
         8. ให้สร้างสถานศึกษาคุณภาพ โดยอิงคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อแก้ไขปัญหาเด็กออกกลางคัน ปัญหาสถานศึกษาไม่ได้คุณภาพในศูนย์การค้า
         9. ให้ส่งเสริมหมายเลข 1156 ที่ให้บริการแก่ประชาชนของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้แพร่หลาย    

http://www.sasithara.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539256835&Ntype=3

update 14.01.2011
   

เพื่อที่จะพยายามจะสนองนโยบาย 12 ข้อ ของ สอศ. สู่การปฎิบัติ

 

1 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน(การเรียน-สอนปีการศึกษา1/2553ระดับปวช.ที่วอศ.ลำปางร่วมกับศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือลำปาง ต้องขอยกย่อง-ชื่นชมผู้บริหารผอ.ปฎิเวธ พึ่งอุบลและรองผอ.ฝ่ายวิชาการรอง(นายสุทัต    ลี้จินดา  )พร้อมชื่นชมผอ.ศูนย์ฯผอ.รัชนี ตรัยตรึงศ์โกศล)

การจัดการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)                

                              ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

-  หลักสูตรเปิดดำเนินการในปี ๒๕๕๒ สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์  
จำนวน  ๓  สาขางาน  ได้แก่  สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง  สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์   และสาขางานการประกอบอาหาร  จำนวน  ๘๒  คน

 

ปรากฏว่า ปี ๒๕๕๒ ผู้รับการฝึกอบรมสาขางานตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง ได้รับรางวัล  คือ
๑) รางวัลการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค รุ่นเยาวชน ได้รับ 3 รางวัล คือ รางวัลที่ ๑  ได้รับเงิน ๖,๐๐๐ บาท รางวัลที่ ๒ ได้รับเงิน ๓,๐๐๐ บาท และรางวัลที่ ๓ ได้รับเงิน ๑,๐๐๐ บาท  พร้อมเกียรติบัตร ทุกรางวัล
๒) รางวัลการแข่งขัน “แปลงโฉมเสื้อสวยด้วยมือเรา” ตามโครงการพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงได้รับ 2 รางวัล คือ รางวัลที่ ๑  ได้รับเงินพร้อมเกียรติบัตร  และรางวัลชมเชย

                                ๓) รางวัล “เยาวชนดีเด่น” เนื่องในวันแม่แห่งชาติ จำนวน ๔ คน ได้รับวุฒิบัตร
 http://www.northwomen.go.th/

   ปีการศึกษา2543-2551

 

ปีการศึกษา2552 ปีการศึกษา2553 ปีการศึกษา2554

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือลำปาง ร่วมศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนเปิดสอน ปวช.ผ้า

โดยเชิญข้าพเจ้าไปสอนวิชาออกแบบเสื้อ/พื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

วอศ.ลำปางเปิดสาขาวิชาออกแบบเสื้อปีแรก

ผู้เรียน

ระดับปวช 24คน

ศูนย์สงเคราะห์สตรีภาคเหนือ  ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางเปิดสอนปวช.ผ้าฯ

นักเรียนเพิ่ม รวม 3 ห้อง

ชคผ53.1=23คน

ชคผ53.2=38คน

ชคผ53.3=29คน

รวมปวช.1ปีการศึกษา2553=90คน

ภาคเรียนที่1/2554

แผนกผ้า ฯเป็นวิทยากรสอนวิชาเสื้อเพื่อการค้าและพื้นฐานอุตสาหกรรมสิ่งทอ

2549สาขาเทคโนโลยีผ้า ฯระดับปวส1จำนวน.19 คน

2550สาขาเทคโนโลยีผ้า ฯระดับปวส1จำนวน.19 คน

2551สาขาเทคโนโลยีผ้า ฯระดับปวส1จำนวน.20 คน

สาขาเทคโนโลยีผ้า ฯระดับ

ปวส1จำนวน8คน.24 คน

สาขาเทคโนโลยีผ้า ฯระดับ

ปวส1จำนวน.21 คน

สาขาเทคโนโลยีผ้า ฯระดับ

ปวส1จำนวน.20คน

 

2 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม

3 การเทียบโอนประสบการณ์ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นำสู่การปฏิบัติ

4 หลักสูตร

 

 

 

3 แนวทาง (ใช้ ซ่อม สร้าง)

5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ

6 ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ

7 การสร้างผู้ประกอบการใหม่

8 การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ

9 คุณธรรมนำความรู้

10 ประสิทธภาพการบริหารจัดการ การเงิน และบุคลากร

11 การศึกษาดูงานสถานประกอบการ (ปวช 1 ปวส 1)

12 การจัดการความรู้

 

 

ปรับปรุง

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

   ได้ดำเนินการในการผลิตและพัฒนากำลังคน เพื่อสนองตอบความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ โดยในปี 2551 ได้สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการอาชีวศึกษา เพื่อสร้างความนิยมในการเรียนวิชาชีพให้กับสังคม มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มปริมาณผู้เรียน ในขณะเดียวกันได้ใช้กิจกรรมการบริการสังคมในโครงการและวาระพิเศษต่างๆเพื่อให้สังคมได้รับรู้ถึงศักยภาพของผู้เรียนอาชีวศึกษา และเป็นการสร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนทั้งในด้านการฝึกงานวิชาชีพและปลูกฝังสำนึกการบริการสังคม  นอกจากนี้ได้เน้นเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนให้เข้ามาร่วมรับผิดชอบและมีบทบาทในการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกันมากขึ้น ผลการดำเนินการดังกล่าวในปี 2551 ช่วยทำให้การอาชีวศึกษาเป็นที่รู้จักกับสังคมมากขึ้น และกลุ่มเป้าหมายต่างต้องการเข้าสู่ระบบอาชีวศึกษา  ดังนั้นในปี 2552 นี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จึงต้องการที่จะพัฒนาด้านคุณภาพให้เพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับปริมาณผู้เรียน และขยายบทบาทการจัดการอาชีวศึกษาสำหรับผู้เรียนที่เป็นผู้มีงานทำแล้ว ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ และผู้ที่กำลังหางานทำให้มากขึ้น  และให้ความสำคัญกับการค้นหา พัฒนา เผยแพร่ นวัตกรรม เทคโนโลยีเพื่อสร้าง และพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ จึงได้กำหนดแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2552 ไว้ดัง นี้

 วิสัยทัศน์xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />xml:namespace prefix = o />

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ส่งผลต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

 

พันธกิจ

•       จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพมาตรฐาน

•        ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพ อย่างทั่วถึงและเสมอภาค

•        วิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาอาชีพ

ในการผลักดันให้วิสัยทัศน์และพันธกิจบรรลุตามเป้าหมายนั้น สำนักงานคณะกรรมการ

การอาชีวศึกษาได้กำหนดยุทธศาสตร์ไว้ 6 ยุทธศาสตร์ 35 กลยุทธ์  ดังนี้

 

 

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน

 

          สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีภารกิจเกี่ยวกับการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพโดยคำนึงถึงคุณธรรมและความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ จะเน้นการผลิตกำลังคนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีเส้นทางอาชีพที่ชัดเจน เพื่อสนับสนุนขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนให้มีการรับรองสมรรถนะของบุคคลในการประกอบอาชีพ เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ และสร้างค่านิยมที่ดีต่อการอาชีวศึกษา  โดยมีเป้าประสงค์ให้ผู้สำเร็จอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพมีคุณภาพ มาตรฐาน มีงานทำและดำรงชีวิตอย่างมีความสุขในสังคม   โดยมีกลยุทธ์หลักคือ 

1.      พัฒนาครูและบุคลากรอาชีวศึกษา

2.      เร่งรัดพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะผู้เรียน

3.      สร้างมาตรฐานและพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการสอน และการวัดและประเมินผล

4.      ส่งเสริมการประกันคุณภาพสถานศึกษา

5.      ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

6.      พัฒนาสถานศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาให้ได้มาตรฐาน มีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ

7.      สร้างเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ปลูกจิตอาสา ด้วยการบริการสังคม

8.   ส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อ นวัตกรรม มาใช้ในการเรียนการสอน  เสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

9.      สร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อการอาชีวศึกษา

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างเครือข่ายและส่งเสริมความร่วมมือ

 

การผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตรงตามความต้องการของประเทศ ต้องได้รับร่วมมือกับองค์กรที่ต้องการใช้กำลังคน ตั้งแต่ภาคการผลิต  เอกชน  รัฐวิสาหกิจ และชุมชน เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาทั้งในและต่างประเทศ นำไปสู่การกำหนดหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอนในการผลิตกกำลังคนได้ตรงกับความต้องการภาคการผลิตและความต้องการของผู้ใช้   โดยมีเป้าประสงค์ เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและท้องถิ่น  และมีกลยุทธ์ คือ

1.      ส่งเสริมและสนับสนุนความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพทั้งในและต่างประเทศ

 

 

2.      สร้างความเข้มแข็งในการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ

3.      พัฒนาฐานข้อมูลความร่วมมือ

4.      พัฒนาศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา

5.   ประสาน ส่งเสริมและสนับสนุน การจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพของสถานศึกษาเอกชน สถานประกอบการและเครือข่าย

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3: พัฒนาระบบบริหารจัดการอาชีวศึกษา

                        คุณภาพของการอาชีวศึกษา มีระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษาองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดที่จะส่งผลต่อคุณภาพ  การปฏิรูประบบราชการ  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546   และนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector Management Quality Award : PMQA)  ซี่งเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ  ในขณะที่กฎหมายการอาชีวศึกษาได้ระบุถึงการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา ซึ่งต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารและจัดการในรูปแบบสถาบันการอาชีวศึกษาควบคู่ไปด้วย อีกทั้งจากการประกาศใช้กฎหมายการอาชีวศึกษาดังกล่าว มีผลให้ต้องสร้างกฎหมาย กฎระเบียบ ต่างๆเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนั้นเพื่อให้การพัฒนาระบบบริหารและจัดการอาชีวศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดกลยุทธ์ไว้ดังนี้

1.      จัดและพัฒนาโครงสร้างการบริหารงานให้เป็นไปตาม ก.ม.การอาชีวศึกษาและ

     ก.ม.อื่นที่เกี่ยวข้อง

2.      พัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐและธรรมาภิบาล

3.      พัฒนากฎหมาย กฎ ระเบียบ  ข้อบังคับ

4.      กระจายอำนาจการบริหารจัดการสู่สถานศึกษาและสถาบัน

5.      ผลักดันการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา

6.      พัฒนาระบบติดตามและประเมินผลให้มีประสิทธิภาพ

7.      พัฒนาระบบการตรวจสอบภายในให้มีประสิทธิภาพ

8.      ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและการให้บริการ

9.      เสริมสร้างสวัสดิการและขวัญกำลังใจ

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

                   มุ่งเน้นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้ประชาชนทุกคนมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาด้านวิชาชีพที่มีคุณภาพมาตรฐานอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ทั้งการศึกษาในระบบ

การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย  โดยมีจุดมุ่งหมายให้คลอบคลุมประชาชนทุกเพศ
ทุกวัย และกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็ก เยาวชน วัยแรงงาน สตรี ผู้สูงอายุ โดยเฉพาะผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส
คนพิการ ผู้ห่างไกลทุรกันดารและชนกลุ่มน้อย มีกลยุทธ์ดังนี้

 

1.      ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ ด้วยรูปแบบที่

     หลากหลายทั้งในระบบ นอกระบบ และทวิภาคี

2.      ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้ประชาชนในการสร้างงานสร้างรายได้

3.      จัดการศึกษาวิชาชีพแก่ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ  ผู้สูงอายุ

 ส่งเสริมให้มีการสร้างรายได้ระหว่างเรียน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 : จัดอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมความมั่นคงของรัฐ

          ส่งเสริมการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน ให้เป็นกลไกเสริมสร้างความสมานฉันท์ สันติวิธี

วิถีประชาธิปไตย บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม และความเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่

มีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา แลกเปลี่ยนความรู้ พัฒนาวิชาการ/วิชาชีพ เตรียมความ

พร้อมรองรับการเปิดเสรีการค้าในอนาคต  โดยหวังผลให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาวิชาชีพ

ในภูมิภาค โดยเฉพาะสาขาที่มีศักยภาพและความพร้อม  ประกอบไปด้วยกลยุทธ์  ดังนี้

1.      ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในเขตชายแดนภาคใต้

2.      ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพในพื้นที่ชายแดน และเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ

3.      ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพตามโครงการพระราชดำริ

4.      ส่งเสริมและพัฒนาการจัดอาชีวศึกษาร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี

 

 

 

ยุทธศาสตร์ ที่ 6 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี  

          เพื่อให้การอาชีวศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  ตั้งแต่การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ

ให้เอื้อต่อการเรียนรู้  การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมทางวิชาชีพ  การเชื่อมโยงการวิจัยกับกระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาชีพ มีกลไกนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง มีกลยุทธ์  ดังนี้

1.   ส่งเสริมพัฒนาการวิจัย  สร้างนวัตกรรม  สิ่งประดิษฐ์ และการวิจัยเชิงนโยบาย การวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของสถานประกอบการ

2.   ส่งเสริมการนำองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการและการเรียนการสอน

3.    ส่งเสริมให้นำความรู้ เทคโนโลยี สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม ไปใช้พัฒนาอาชีพ จดสิทธิบัตร และพัฒนาสู่เชิงพาณิชย์

4.      พัฒนาระบบบริหารจัดการ เครือข่ายงานวิจัย และการจัดการความรู้อาชีวศึกษา ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติ

 

 

 

 ขอบเขตการดำเนินงาน 15 ข้อ

1 นำเสนอผลงานการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกผ้าฯ โดยสนับสนุนผ้าทอพื้นบ้าน (ผ้าไหม ,ผ้าฝ้าย, ผ้าทอตีนจก ฯ ) สู่สากลผ่านทาง อินเตอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่และธำรงค์รักษาไว้ซึ่งคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม(ล้านนา) ไทยสู่โลกโลกาภิวัฒน์

2 นำเสนอผลงานการออกแบบเสื้อที่เป็นรูปแบบเอกลักษณ์ สัญลักษณ์เฉพาะตัว การตั้งชื่อในงานออกแบบแฟชั่น ของผู้เรียน เป็นรายบุคคล และ ดำเนินการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ทางการค้าสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้าน design

 

3 แสดงผลงานการแสดงแบบชุดแฟชั่นโชว์, ผลงานการแสดงแบบเสื้อชุดราตรี,

ผลงานการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ตเป็นการผลิตชิ้นงานอย่างต่อเนื่องสอนเป็นเรื่อง..สอนเป็นชิ้นงาน… สอนเป็นโครงการhttp://www1.bpcd.net/information/adjana/Best_Practices.pdf

สอนโดยบูรณาการวิชาชีพ เข้าด้วยกัน และ ผู้เรียนสามารถทำโครงงานได้ด้วยตนเอง (คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น) อันจะทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการไม่หยุดนิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ thailand s for integrated national knowledge(think)

4 เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลแฟชั่น

TV. :FTV MTV UBC Magazine:vogue / Elle /Bazzar/ Trend book BIBF:Saha Group Export Fair ,Export Department, Shopping Mall&Department Store:Emporium / Discovery / Gaysorn Plaza /Central Chidlom ฯลฯ (โหลดข้อมูลต่างประเทศ)

5 เป็นทางเลือกใหม่ในการศึกษาเพื่อใช้ประกอบความรู้สำหรับเทียบโอนประสบการณ์

วิชา2401-1004ออกแบบเสื้อ (ปวช.),

วิชา2401-2109 การวาดภาพแฟชั่น2(ปวช))

วิชา 3401-2003เทคนิคการออกแบบเสื้อ(ปวส)

วิชา 3401-2002 ประวัติเครื่องแต่งกาย (ปวส.)

โดยผู้สอนมีประสบการณ์มากกว่า 28 ปีให้แก่ผู้สนใจ

6 พร้อมส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และได้มาตรฐาน

7 เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพการออกแบบเสื้อ ให้แก่ผู้ที่สนใจ (เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกเป็นเถ้า แก่ ) ได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต

 

8 เผยแพร่วิวัฒนาการการแต่งกายไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจนำความรู้จากการศึกษามาประยุกต์การออกแบบเสื้อตามสไตล์ของตนเอง พร้อมมอบเกียรติบัตร หลักสูตรระยะสั้น(โครงการ 108 อาชีพ )วิชา การออกแบบประวัติเครื่องแต่งกายไทยประยุกต์ เรียนตามขั้นตอนจนจบหลักสูตร พร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน ผ่านทาง e- mail ของคุณ

9 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น(โครงการ 108 )วิชา design สไตล์คุณ ออนไลน์ เรียนตามขั้นตอนจนจบหลักสูตร พร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน ผ่านทาง e-mailของคุณ

10 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น (โครงการ 108 อาชีพ)วิชาการเขียนโครงร่างหุ่นและวาดเสื้อผ้าพื้นฐาน ,หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ ด้านการออกแบบเสื้อ และไม่มีพื้นฐานการวาดภาพแฟชั่น เรียนตามขั้นตอนพร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้านผ่านทาง e-mailของคุณ

11 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น(โครงการ 108 อาชีพ) วิชาการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อสร้าง BRAND จดสิทธิบัตรได้ออกแบบรูปแบบเอกลักษณ์ สัญญาลักษณ์เฉพาะตัว ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณ

12 ช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดทำเวบเพจในการติดตั้งร้านค้าและจัดการค้าขายสินค้าเสื้อผ้า และอี่นๆบนอินเทอร์เน็ต

13. ยินดีเป็นสื่อกลางในการนำเสนอบทความวิชาการเพื่อพัฒนาการศึกษา

ด้าน การอาชีวศึกษาอย่างสร้างสรรค์

14.นำเสนอบทความจากใจคนทำเว็บเพื่อ สร้างสรรค์สังคม ต่อไป

15 บุคคลตัวอย่าง ผู้มีพระคุณ ผู้ประสบความสำเร็จ ที่น่ายกย่อง

 

 

 

4.5 วิธีดำเนินงาน

ในการดำเนินธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต

ชื่อโดเมนเนม www.industrailclothingdesign.com: ชื่อผู้จด Surapee timkanchana

ติดตั้งระบบธุรกิจแฟรนไชส์ get2best เป็นผู้ประกอบการร้านค้า

บนอินเตอร์เน็ตโดยสมบูรณ์[2550-2551]

ในการเตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ(แผนการนำเสนอ)เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายทั้ง 15ข้อ

4.6งบประมาณ 1500- 30000 บาทต่อปี

4.7ผลคาดว่าจะได้รับ

นักเรียน นักศึกษาสามารถสร้างชิ้นงานและโครงการได้ด้วยตัวเอง

นักเรียน นักศึกษาอาจได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรืออื่นๆเนื่องจากเวบไซต์ได้นำเสนอไปทั่วโลกแล้วแต่โอกาสที่นร.นศอาจจะได้รับตามมา อีกมากมายจากทั่วทุกมุมโลก

ด้านเป้าหมายและกลยุทธิ์การอาชีวศึกษา

1.ปริมาณ

2.คุณภาพ

3.บริการสังคม

4.สร้างผู้ประกอบการรายใหม่

ด้านผลผลิต/ผลลัพธิ์

1.มีความรู้ ความสามารถ ทักษะวิชาชีพเฉพาะ

2.มีทักษะพื้นฐาน / สื่อสารภาษา / ICT

3.วิจัยแบบง่าย(คิดเป็น ทำเป็น )

การจัดการธุรกิจ

4.มีคุณธรรม จริยธรรม และบุคลิกภาพ

 

4.8 ระยะเวลาดำเนินงาน

นับตั้งแต่ว้นที่ 5 ตุลาคม 2549 - เป็นต้นไป

 

-----------------------------------------------------------------------------------

WWW.INDUSTRIALCLOTHINGDESIGN.COM :open room : สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์ by surape-e@hotmail.com

หลักการและเหตุผล [2549-2550]

1 สนองยุทธศาสตร์ ทั้ง 4ข้อ ของกระทรวงศึกษาธิการ

2 สนองนโยบายเชิงรุกสู่การปฎิบัติ :จุดเน้นการจัดการอาชีวศึกษา ของเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษานายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ ข้อมูลนโยบายเชิงรุกสู่การปฎิ...

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย(เชิงปริมาณ,คุณภาพ,บริการสังคม,สร้างผู้ประกอบการใหม่)

ปรับปรุง 12 ข้อ(1ธค.2550)

1 การเพิ่มปริมาณผู้เรียน

2 การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาในโรงเรียนมัธยม

3 การเทียบโอนประสบการณ์ คุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานอาชีพที่นำสู่การปฏิบัติ

4 หลักสูตร 3 แนวทาง (ใช้ ซ่อม สร้าง)

5 ปรับวิธีเรียน เปลี่ยนวิธีสอน ปฏิรูปวิธีสอบ

6 ความร่วมมือกับสภาอุตสาหกรรม และสถานประกอบการ

7 การสร้างผู้ประกอบการใหม่

8 การพัฒนาอาชีพแบบบูรณาการ

9 คุณธรรมนำความรู้

10 ประสิทธภาพการบริหารจัดการ การเงิน และบุคลากร

11 การศึกษาดูงานสถานประกอบการ (ปวช 1 ปวส 1)

12 การจัดการความรู้

เป้าหมาย

1 นำเสนอผลงานการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกผ้าฯ โดยสนับสนุนผ้าทอพื้นบ้าน (ผ้าไหม ,ผ้าฝ้าย, ผ้าทอตีนจก ฯ ) สู่สากลผ่านทาง อินเตอร์เน็ต เพื่อเผยแพร่และธำรงค์รักษาไว้ซึ่งคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม(ล้านนา) ไทยสู่โลกโลกาภิวัฒน์

2 นำเสนอผลงานการออกแบบเสื้อที่เป็นรูปแบบเอกลักษณ์ สัญลักษณ์เฉพาะตัว การตั้งชื่อในงานออกแบบแฟชั่น ของผู้เรียน เป็นรายบุคคล และ ดำเนินการจดสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ทางการค้าสำหรับนักศึกษาที่มีความสามารถพิเศษด้าน design

 

3 แสดงผลงานการแสดงแบบชุดแฟชั่นโชว์, ผลงานการแสดงแบบเสื้อชุดราตรี,

ผลงานการตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อจำหน่ายทางอินเตอร์เน็ตเป็นการผลิตชิ้นงานอย่างต่อเนื่องสอนเป็นเรื่อง..สอนเป็นชิ้นงาน… สอนเป็นโครงการhttp://www1.bpcd.net/information/adjana/Best_Practices.pdf

สอนโดยบูรณาการวิชาชีพ เข้าด้วยกัน และ ผู้เรียนสามารถทำโครงงานได้ด้วยตนเอง (คิดเป็น ทำเป็น จำหน่ายเป็น) อันจะทำให้เกิดการพัฒนาทางวิชาการไม่หยุดนิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับ thailand s for integrated national knowledge(think)

4 เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลแฟชั่น

www. www.womenwear.com/wwd.com

FASHION FAIR 1 (Moda In / Milan / Italy /Premiere Vision / Paris / France / Inter Stoff / Frankfurt / Germany/Hong Kong / InterTextile / Shanghai /Chaina

twice a year spring- summer / autumn- winter

FASHION FAIR 2 (Pitti Uomo / Florence / Ltaly / Sehm / Paris /France

/ Colonge / Germany / Magic /Las Vegas / USA / London Fashion Week / london/ GB twice a year spring- summer / autumn-winter

BRAND of the WORLD

FRANCE: Christian Dior / CHANEL / Guy Laroche / YSLLV/

Hermes/ Piere Balmain / Piere Cardin/ Louis Feraud Lanvin / ELLE/ Lacoste

GERMANY: Hugo Boss / Camel/Adidas /Puma

JAPAN: KENZO / Lssey / Miyake

ITALY : Giorgio Armani / Versase/Gucci / Prada /Fendi/

Valentino/ Missoni/Benetton / Replay /Reporter/Adidora

GB : Paul Smit/ Burbury / Dunhill / Daks / Mark&Spencer

USA : Dkny/ Calvin Kline /Ralph Lauren Guess/Banana

Republic / Levi s/ Abercombie/Nike

TV. :FTV MTV UBC Magazine:vogue / Elle /Bazzar/ Trend book BIBF:Saha Group Export Fair ,Export Department, Shopping Mall&Department Store:Emporium / Discovery / Gaysorn Plaza /Central Chidlom ฯลฯ (โหลดข้อมูลต่างประเทศ)

5 เป็นทางเลือกใหม่ในการศึกษาเพื่อใช้ประกอบความรู้สำหรับเทียบโอนประสบการณ์

วิชา2401-1004ออกแบบเสื้อ (ปวช.), วิชา2401-2109 การวาดภาพแฟชั่น2(ปวช)) และ 3401-2003เทคนิคการออกแบบเสื้อ(ปวส)และวิชา 3401-2002 ประวัติเครื่องแต่งกาย (ปวส.) โดยผู้สอนมีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีให้แก่ผู้สนใจ

6 พร้อมส่งเสริมสนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ และได้มาตรฐาน

7 เผยแพร่ความรู้ด้านวิชาชีพการออกแบบเสื้อ ให้แก่ผู้ที่สนใจ (เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้ ฝึกเป็นเถ้า แก่ ) ได้รับการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดชีวิต

 

8 เผยแพร่วิวัฒนาการการแต่งกายไทย พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจนำความรู้จากการศึกษามาประยุกต์การออกแบบเสื้อตามสไตล์ของตนเอง พร้อมมอบเกียรติบัตร หลักสูตรระยะสั้น(โครงการ 108 อาชีพ )วิชา การออกแบบประวัติเครื่องแต่งกายไทยประยุกต์ เรียนตามขั้นตอนจนจบหลักสูตร พร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน ผ่านทาง e- mail ของคุณ

9 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น(โครงการ 108 )วิชา design สไตล์คุณ ออนไลน์ เรียนตามขั้นตอนจนจบหลักสูตร พร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน ผ่านทาง e-mailของคุณ

10 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น (โครงการ 108 อาชีพ)วิชาการเขียนโครงร่างหุ่นและวาดเสื้อผ้าพื้นฐาน ,หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ ด้านการออกแบบเสื้อ และไม่มีพื้นฐานการวาดภาพแฟชั่น เรียนตามขั้นตอนพร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้านผ่านทาง e-mailของคุณ

11 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น(โครงการ 108 อาชีพ) วิชาการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อสร้าง BRAND จดสิทธิบัตรได้ออกแบบรูปแบบเอกลักษณ์ สัญญาลักษณ์เฉพาะตัว ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณ

12 ช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อจัดทำเวบเพจในการติดตั้งร้านค้าและจัดการค้าขายสินค้าเสื้อผ้า และอี่นๆบนอินเทอร์เน็ต

13. ยินดีเป็นสื่อกลางในการนำเสนอบทความที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการศึกษา

ด้าน การอาชีวศึกษา

14.นำเสนอบทความจากใจคนทำเว็บเพื่อ สร้างสรรค์สังคม ต่อไป

15 บุคคลตัวอย่าง ผู้มีพระคุณ ผู้ประสบความสำเร็จ ที่น่ายกย่อง

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

นักเรียน นักศึกษา ประชาชน องค์กร ชุมชนและผู้สนใจ

สถานที่ดำเนินการ

www.INDUSTRIALCLOTHINGDESIGN.COM open room: สถานที่เกิดของขบวนการสรรค์

by surape-e@hotmail

วิธีดำเนินการ

ในการดำเนินธุรกิจบนอินเตอร์เน็ต

ชื่อโดเมนเนม www.industrailclothingdesign.com: ชื่อผู้จด Surapee timkanchana

ติดตั้งระบบธุรกิจแฟรนไชส์ get2best เป็นผู้ประกอบการร้านค้า

บนอินเตอร์เน็ตโดยสมบูรณ์

ในการเตรียมเนื้อหาที่จะนำเสนอ(แผนการนำเสนอ)เพื่อบรรลุผลตามเป้าหมายทั้ง 15ข้อ

1.ภาพ set 1/ เป็นภาพการแสดงแฟชั่นโชว์ในงานต่างๆโดยสนับสนุน

ผ้าทอพื้นบ้าน (ผ้าไหม ,ผ้าฝ้าย, ผ้าทอจก ฯ)

2.ภาพ set 2/1 เป็นภาพผลงานที่เกิดจากขบวนการสร้างสรรค์ชิ้นงานการออกแบบ

เสื้อผ้าลงบนหุ่น เพื่อสร้าง brand คือออกแบบรูปแบบเอกลักษณ์ ,สัญญลักษณ์เฉพาะตัว

ของนักศึกษาระดับ ปวส. จำนวน 9 คน พร้อมจดสิทธิบัตร

3.ภาพ set 2/.2 ภาพออกแบบเสื้อในโครงการhttp://www1.bpcd.net/information/adjana/Best_Practices.pdf

(โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ :การสอนเป็นเรื่อง การสอนเป็นชิ้นงาน การสอนเป็นโครงการสาขาวิชา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย(สาขางานการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีชั้นสูง) ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

ชื่อชิ้นงาน /โครงการ/ผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะเกิดจากการสอน

ชื่อชิ้นงาน/โครงการ www.INDUSTRIALCLOTHINGDESIGN.COM :open room สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์ by surape-e@hotmail.com

ผลิตภัณฑ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการสอน : นักศึกษาร่วมโครงการจำนวน 9 คน

ชื่อรายวิชา(อาจมีหลายวิชา)ที่ใช้สอนเพื่อให้เกิดชิ้นงาน

ดำเนินการระยะที่1(ปีการศึกษา2549)

ภาคเรียนที่1 วิชา3401-2003 เทคนิคการออกแบบเสื้อ 3(4)

ภาคเรียนที่2 วิชา 3401-2001 อุตสาหกรรมสิ่งทอ 3(4)

วิชา 3401-2002 ประวัติเครื่องแต่งกาย 2(2).

ผลงานการออกแบบ-ตัดเย็บชุดแฟชั่นโชว์(นำเสนอผลงานทางอินเตอร์เน็ต) จำนวน9 ชุด

ดำเนินการระยะที่2(ปีการศึกษา2550)

ภาคเรียนที่3 วิชา3000-0101 การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผล

วิชา 3401-2009 สัมมนาวิชาชีพ 1(2)

ผลงานการออกแบบ-ตัดเย็บชุดราตรี ( นำเสนอผลงานทางอินเตอร์เน็ต) จำนวน 9 ชุด

ดำเนินการระยะที่3(ปีการศึกษา2550)

ภาคเรียนที่4 วิชา 3401-6001 โครงการ 4

ผลงานการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อการผลิตระบบอุตสาหกรรม(ขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต)

จำนวน 9 คอเรคชั่น ๆละ 6-12 ตัว รวม ( 54-100ตัว) อยู่ที่ความพึงพอใจของลูกค้า

ประโยชน์ใช้สอย/มูลค่า/คิดเป็นต่อหน่วย/รูปถ่าย ภาพวาด ภาพสเก็ต

ภาพการออกแบบเสื้อชุดแฟชั่นโชว์พร้อมจัดเตรียมวัสดุ (เอกสารแนบ)

4. แหล่งสืบค้นข้อมูลแฟชั่น จาก www. ทั่วโลก

5. ภาพผลงานนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.),

ภาพผลงานนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

6. email surape-e@hotmail.com หรือ กระดานตั้งกระทู้ แสดงความคิดเห็น โดย ระบบlog in

7. link Brand of the WORLD ( ในข้อ 4)วิเคราะห์ สไตล์ BRAND ดังพร้อมภาพตัวอย่างประกอบ

4. ภาพการแต่งกายไทยสมัยต่างๆ พร้อมคำบรรยายใต้ภาพ

กิจกรรม พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สนใจนำความรู้จากการศึกษามาประยุกต์การออกแบบเสื้อตามสไตล์ของตนเอง พร้อมมอบเกียรติบัตร หลักสูตรระยะสั้น(โครงการ 108 อาชีพ )วิชา การออกแบบประวัติเครื่องแต่งกายไทยประยุกต์ เรียนตามขั้นตอนจนจบหลักสูตร พร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน ผ่านทาง e- mail ของคุณ

9. power point โปรแกรมสำเร็จรูปdesign สไตล์คุณ เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น(โครงการ 108 )วิชา designสไตล์คุณ ออนไลน์ เรียนตามขั้นตอนจนจบหลักสูตร พร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน ผ่านทาง e-mailของคุณ

10. เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น (โครงการ 108 อาชีพ)วิชาการเขียนโครงร่างหุ่นและวาดเสื้อผ้าพื้นฐาน

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจ ด้านการออกแบบเสื้อ และไม่มีพื้นฐานการวาดภาพแฟชั่น เรียนตามขั้นตอนพร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้านผ่านทาง e-mailของคุณ

11 เปิดสอนหลักสูตรระยะสั้น(โครงการ 108 อาชีพ) วิชาการออกแบบเสื้อผ้าเพื่อสร้าง BRAND จดสิทธิบัตรได้ออกแบบรูปแบบเอกลักษณ์ สัญญาลักษณ์เฉพาะตัว ความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของคุณ

12 ธุรกิจบนอินเตอร์เน็ตจัดการค้าขายสินค้าเสื้อผ้า และอี่นๆบนอินเทอร์เน็ต

13 นำเสนอบทความที่สร้างสรรค์ เพื่อพัฒนาการศึกษา

ด้าน การอาชีวศึกษา (โครงการ )

14.จากใจคนทำเวป

ตอนที่ 1 ถ้อยคำอธิษฐานเผื่อ ลูก (สาว, ชาย)

ฯลฯ

15.ผู้ทำคุณแผ่นดิน

1.หน่วยงานที่ควรยกย่อง

2.บุคคลที่น่ายกย่อง

3.นักศึกษา/ศิษย์ตัวอย่าง

ฯลฯ

ระยะเวลา นับตั้งแต่ว้นที่ 5 ตุลาคม 2549 - เป็นต้นไป

การประเมินผล จากการตอบสนองโครงการของบุคคล (พัฒนาตนเองของนักเรียน-

นักศึกษา),ประชาชน บุคคลทั่วไปและองค์กรเอกชนหรือสภาอุตสาหกรรม

ดัชนีชี้วัด จำนวนผู้เข้าชมเวบ ผู้สนใจตอบรับเรียนวิชาต่างๆทางออนไลน์

ด้านปริมาณ ติดตั้งระบบนับจำนวน

ด้านคุณภาพ ผลงานเชิงประจ้กษ์,นศพัฒนาผลงาน,มั่นใจในอนาคต ,มีรายได้ระหว่างเรียน

ผลคาดว่าจะได้รับ

นักเรียน นักศึกษาสามารถสร้างชิ้นงานและโครงการได้ด้วยตัวเอง

นักเรียน นักศึกษาอาจได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ หรืออื่นๆเนื่องจากเวบไซต์ได้นำเสนอไปทั่วโลกแล้วแต่โอกาสที่นร.นศใอาจจะได้รับตามมา อีกมากมายจากทั่วทุกมุมโลก

ผู้รับผิดชอบโครงการ ครูสุรภี  ครูคศ.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ที่ปรึกษาโครงการ

ผอ.สมบัติ แสงสว่างสัจกุล เปิดวิสัยทัศน์ ออกแบบเสื้อกึ่งอุตสาหกรรม

ผอ.สุพิศ ยางาม ผอ.วอศ.ลำปาง สนับสนุน ให้กำลังใจ


aiweb2549-2550

อ.นิธินันท์get2best(2551)

นายสมเกียรติ พรหมอุตม์(2552)http://joblucky.tht.in/point4.html  

งบประมาณค่าใช้จ่าย     (ส่วนตัว/แทนคุณแผ่นดิน)ไม่ได้ขอรับการสนับสนุน จาก สอศ.

 ค่า    อินเตอร์เน็ต  ปีละ 10000  บาท     /ค่าเวป  1500  บาท/ปี    /เอกสาร  อื่นๆ สำหรับผู้สนใจ   15000 บาท/ปี

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย