ผลงานการจัดกิจกรรมท้ายบทวิชา ประวัติเครื่องแต่งกาย

นักศึกษาระดับปวส.แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

 ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรี ภาคเหนือ จ.ลำปาง  ร่วมกับ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

  

                                                                                     

ปีการศึกษา 2553
 
ยินดีต้อนรับนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจับมือโดยตรงร่วมกับ
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ เปิดสอนนักศึกษาระดับปวช.สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผ้า (ปี 1จำนวนห้อง2 )
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
พบกับครูสุรภี..วิชา2401-1004  การออแบบเสื้อ
ณ วอศ.ลำปาง
10.4.2553

 

 


Get your own Chat Box! Go Large!

 

ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวส.
ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
2545-2551

 

 

นที

นูรีน        

มัล       

นิต

เดือน

วิภัท

บงกช             

นัน

ศิริ

 Na

 Nu 

 Mu 

  Ni  

 DE 

Vi   

Bon

 Nu  

Si  

 
 
 
 
9'students designer

            


พักพิงในพระเจ้า - KAI

คลิ๊กนี้มีความหมาย