LIFE   STYLE   STUDENT ศูนย์สงเคราะห์สตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง

ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง เปิดหลักสูตร  ปวส แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย ปีการศึกษา2550

น่าเสียดาย ไม่ได้รับการสนับสนุน เท่าที่ควร ปี 2551 จึงต้องยุบไป

  

ปีการศึกษา 2553
 
ยินดีต้อนรับนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจับมือโดยตรงร่วมกับ
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ เปิดสอนนักศึกษาระดับปวช.สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผ้า (ปี 1จำนวนห้อง2 )
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
พบกับครูสุรภี..วิชา2401-1004  การออกแบบเสื้อ
ณ วอศ.ลำปาง
10.4.2553

                                                                                                                          

 

ผลงาน หมีแง ยอปี
 
 
กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ (กำหนดให้นักศึกษาวางแผนปฎิบัติการเพื่อพัฒนางาน รายบุคคลของนักศึกษาชั้นปวส.2)พร้อมปฎิบัติงานตามแผนอย่างเป็นรูปธรรม
นำเสนอบนwww.industrialclothingdesign.com รายบุคคล คลิ๊กที่นี่
วิชา3000-0101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต
 

 

 

 

บันทึกประสบการณ์การฝึกงานสถานประกอบการ
นักศึกษาแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย+ศูนย์สงเคราะห์สตรีภาคเหนือ จ.ลำปางเพื่อเพิ่มพูนทักษะและมีรายได้ช่วงปิดภาค

     

ผ้าไทยสายใยแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าจากแม่สู่ลูก..ผ้าไทย ธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจสากล..ผ้าไทย ช่วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยว..แฟชั่นผ้าไทยขยายมูลค่าเศรษฐกิจ..รักผ้าไทยใช้ผ้าไทย สนับสนุน designerไทยสร้าง BRAND                                                                                                                                                                       


 


9 Student designer รุ่น OPEN EYE MANAGER

วิชา เทคนิคการออกแบบเสื้อ ปวส.

และหลักสูตรระยะสั้น U R A: BRAND

 

 

 

เพลงไทย คลิ๊กที่นี่

 

 

 

 

 

 

  

ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวส.
ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
2545-2551
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย