##include('showmarqee.php')#

ผลงานการเรียน-สอนวิชาการออกแบบและการตกแต่งเสื้อผ้าสตรี

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง

เปิดสอนหลักสูตร  ปวช .สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า  ปีการศึกษา2551 

ครูสุรภี  แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยากร

 

ปีการศึกษา 2553
 
ยินดีต้อนรับนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจับมือโดยตรงร่วมกับ
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ เปิดสอนนักศึกษาระดับปวช.สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผ้า (ปี 1จำนวนห้อง2 )
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
พบกับครูสุรภี..วิชา2401-1004  การออกแบบเสื้อ
ณ วอศ.ลำปาง
10.4.2553

                                                   1     2   3   4   5   6    7     8    9     10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย