ผลงานการเรียน-สอนวิชาการออกแบบและการตกแต่งเสื้อผ้าสตรี

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง

หลักสูตร  ปวช .สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า  ปีการศึกษา2551 

ครู สุรภี วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยากร 

    

                                                                                

ปีการศึกษา 2553
 
ยินดีต้อนรับนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจับมือโดยตรงร่วมกับ
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ เปิดสอนนักศึกษาระดับปวช.สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผ้า (ปี 1จำนวนห้อง2 )
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
พบกับครูสุรภี..วิชา2401-1004  การออแบบเสื้อ
ณ วอศ.ลำปาง
10.4.2553
ผลงานภาคเรียนที่1/2553

ส ถ า น ที่เ กิ ด ข อ ง ข บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 

3401-2002ประวัติเครื่องแต่งกาย สคผ.53.1วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมกับศูนย์สตรีภาคเหนือ

ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวช./ปวสปีการศึกษา2545-2551-2552

 
 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวช./ปวสศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปางปีการศึกษา2553

11  12   13    14   15    16     17     18      19     20

 

 
 

 

industrialclothingdesign.com open room :สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์  by  surape-e@hotmail.com

ยินดีต้อนรับ 9'student designer "รุ่นฐานราก..ไทย..มั่นคง"

1 ปรียาภรณ์ เป็นแผ่น สาว  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
2 ปริณดา แซ่โซ้ง สาวม้ง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
3 ไม้ แซ่หาญ  สาวม้ง  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
4 รัชดา วรรณศักดิ์เจริญ สาวม้ง  อ.ปัว จ.น่าน
5 รัชนี อนุชิตวรการ  สาวม้ง  อ.เวียงแก่น จ. เชียงใหม่
6 รัตนา แซ่ท้าว สาวม้ง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
7 ลัดดาวัลย์ แซ่ว่าง สาวม้ง (หมู่บ้านห้วยหาน)อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
8 วงตะวัน  แซ่ว่างสาวม้ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
9 วรกานต์ แซ่โซ้ง  สาวม้ง  อ.สันติสุข จ.น่าน
10 วราภรณ์ สกุลณัฐ สาวม้ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
11 วรินทร์ญา บำรุงคีรี สาวม้ง  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
12 สวิตา งานธนสัญญา สาวม้ง อ.เชียงคำ จงพะเยา
13 สานฝัน แซ่ย่าง สาวม้ง (หมู่บ้านปางค่า)อ.ปง จ.พะเยา
14 สินี เมอแล่ สาวอาข่า  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่
15 สุกัญญา แซ่ว่าง สาวม้ง  อ.ปัว จ.น่าน
16 สุดา แซ่เฒ่า สาวม้ง  อ.แม่ทา จ. เชียงใหม่
17 สุดารัตน์ โกมลผาสุข สาวม้ง   อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่
18 สุนีย์ แว่ว้าง สาวม้ง  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่
19 สุมาลี แซ่จาง สาวม้ง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
20 สุรี อนุชิตวรการ  สาวม้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย
21 สุรีรัตน์ แซ่ท้าว สาวม้ง  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
22 อรทัย เตรียมพยุง  สาวม้ง  อ.ปง จ.พะเยา
23 อรทัย เลาว้าง  สาวม้ง   อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
24 อัญชลี แซ่เฒ่า สาวม้ง อ.เชียงดาว จงเชียงใหม่
25 อาดอ เยเบียวสาวม้ง
26 อาภรณ์ พนาสันติกุล สาวม้ง ไม่มาวันสอบ
27 อารี ถนอมวิทยา สาวม้ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
28 อุไรวรรณ แซ่เห่อ สาวม้ง  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่
29 อุษณีย์ กิตติเกริกพล  สาวม้ง  อ.ท่าวังผา จ. น่าน
30 มณีรัตน์ อภิสันต์พลังกุล สาวม้ง
31 นารี แซ่โซ้งสาวม้ง
32 พัฒนา ย่างวินิจฉัย สาวม้ง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
33 ดารากร แซ่เฮ้อ สาวม้ง   อ.สันติสุข  จ.น่าน
34 สุนาพร แซ่จาง  สาวม้ง  อ.เทิง จ.เชียงราย
35 สุดารัตน์ แซ่ย่าง สาวม้ง อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่
36 แคทรียา แซ่ย่าง สาวม้ง  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์
37 วรวรรณ แซ่เท้า สาวม้ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

ครูพรรณี จันทร์คำ ครูที่ปรึกษา
ครูสุรภี วิทยากรวิชา การออกแบบและการตกแต่งเสื้อผ้า

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวส.
ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
2545-2551
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย