ผลงานการเรียน-สอนวิชาการออกแบบและการตกแต่งเสื้อผ้าสตรี

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง

เปิดสอนหลักสูตร  ปวช .สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า  ปีการศึกษา2551 

ครูสุรภี ทิมกาญจนะ  แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง วิทยากร

 

   
ปีการศึกษา 2553
 
ยินดีต้อนรับนักศึกษา
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางจับมือโดยตรงร่วมกับ
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ เปิดสอนนักศึกษาระดับปวช.สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผ้า (ปี 1จำนวนห้อง1(27คน)ห้อง2(38)คน และปวช.วอศ.ลำปางรับตรง ห้อง 3(23 คน)รวมปวช.1.2553สาขาผ้า จำนวน 98 คน  )
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
พบกับครูสุรภี..วิชา2401-1004  การออกแบบเสื้อ
ณ วอศ.ลำปาง
10.4.2553

 

นักศึกษาระดับชั้น ปวช.1/2553 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมกับศูนย์สงเคราะห์สตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง

รายชื่อ..นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 (ชคผ.53.3)จำนวน 38 คน

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ร่วมกับ

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ เปิดสอนนักศึกษาระดับปวช.สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผ้า (ปี 1(38คน)จำนวนห้อง2 (27คน)และห้อง 3วอศลำปางสาขาออกแบบเสื้อ1ห้อง(23คน)ปีการศึกษา2553 วอศ.ลป มีนศ.ปวช.1ผ้ารวม3ห้องจำนวน 89คน)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
วิชา 2401-0103ศิลปและการออกแบบ.........ครูสุรภี
 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวช./ปวส
ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
ปีการศึกษา2545-2551-2552
 
 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวช./ปวสศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
ปีการศึกษา2553

11  12   13    14   15     16     17     18      19     20

13
11                    
12

 

สานฝัน แซ่ย่าง

 

 

กลุ่ม 1           
13 สานฝัน แซ่ย่าง สาวม้ง (หมู่บ้านปางค่า)อ.ปง จ.พะเยา
7 ลัดดาวัลย์ แซ่ว่าง สาวม้ง (หมู่บ้านห้วยหาน)อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

 

 

กลุ่ม2

5 รัชนี อนุชิตวรการ  สาวม้ง  อ.เวียงแก่น จ. เชียงใหม่
6 สุดา แซ่เฒ่า สาวม้ง  อ.แม่ทา จ. เชียงใหม่

 

 

 
>

กลุ่ม3
3 ไม้ แซ่หาญ  สาวม้ง  อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่
15 สุกัญญา แซ่ว่าง สาวม้ง  อ.ปัว จ.น่าน

 

 

อรทัย เลาว้าง

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม4
23 อรทัย เลาว้าง  สาวม้ง   อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
20 สุรี อนุชิตวรการ  สาวม้ง อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

 

 

 

กลุ่ม5
22 อรทัย เตรียมพยุง  สาวม้ง  อ.ปง จ.พะเยา
34 สุนาพร แซ่จาง  สาวม้ง  อ.เทิง จ.เชียงราย

 

 


กลุ่ม6
10 วราภรณ์ สกุลณัฐ สาวม้ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน
1 ปรียาภรณ์ เป็นแผ่น สาว  อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง
36 แคทรียา แซ่ย่าง สาวม้ง  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 

 

อุษณีย์ กิตติเกริกพล 

 

 

 

 

กลุ่ม7
29 อุษณีย์ กิตติเกริกพล  สาวม้ง  อ.ท่าวังผา จ. น่าน
33 ดารากร แซ่เฮ้อ สาวม้ง   อ.สันติสุข  จ.น่าน

 

 

 

 

 

กลุ่ม 8
24 อัญชลี แซ่เฒ่า สาวม้ง อ.เชียงดาว จงเชียงใหม่
8 วงตะวัน  แซ่ว่างสาวม้ง อ.ท่าวังผา จ.น่าน

 

กลุ่ม9
35 สุดารัตน์ แซ่ย่าง สาวม้ง อ.แม่ริม  จ.เชียงใหม่
9 วรกานต์ แซ่โซ้ง  สาวม้ง  อ.สันติสุข จ.น่าน

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม10
4 รัชดา วรรณศักดิ์เจริญ สาวม้ง  อ.ปัว จ.น่าน
32 พัฒนา ย่างวินิจฉัย สาวม้ง อ.เชียงคำ จ.พะเยา
19 สุมาลี แซ่จาง สาวม้ง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 

ลุ่ม11
14 สินี เมอแล่ สาวอาข่า  อ.แม่แตง  จ.เชียงใหม่
2 ปริณดา แซ่โซ้ง สาวม้ง อ.เชียงคำ จ.พะเยา

 


กลุ่ม12
37 วรวรรณ แซ่เท้า สาวม้ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
12 สวิตา งานธนสัญญา สาวม้ง อ.เชียงคำ จงพะเยา
27 อารี ถนอมวิทยา สาวม้ง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม

รัตนา แซ่ท้าว

 

 

                   

 

กลุ่ม13
6 รัตนา แซ่ท้าว สาวม้ง อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน
21 สุรีรัตน์ แซ่ท้าว สาวม้ง  อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์

 

 


กลุ่ม14
17 สุดารัตน์ โกมลผาสุข สาวม้ง   อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่
11 วรินทร์ญา บำรุงคีรี สาวม้ง  อ.เขาค

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่ม15
8 สุนีย์ แว่ว้าง สาวม้ง  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่
28 อุไรวรรณ แซ่เห่อ สาวม้ง  อ.แม่แจ่ม  จ.เชียงใหม่

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ผลงานนัก
เรียนปวช-นักศึกษาปวส.
ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
2545-2551
 
 
 

ห้องแชท ครูสุรภี


   


พักพิงในพระเจ้า - KAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย