สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์

www.industrialclothingdesign.com

  mailto:by....surape-e@hotmail.com.com

 

                                
                     

9 Student'Designer2008

หลักสูตร "Basic design"

หลักสูตรระยะสั้น

เรียน ON Lineผ่านWEB industrialclothingdesign.com

 

9 Student'Designer รุ่น2007

หลักสูตร"Design for sell"

 

  9 Student'Designer รุ่น2007

หลักสูตร"U .R .A :BRAND"

 

   1 .หมีแง ยอปี

 2. ณัฐธิดา

3.สิริวิมล เชอะมือ

 4 .นราวัลย์ วรรณเป็ง

 5. ประภัสสร แซ่ลี

6. วริสรา นาโบ๊ะ

 7 .จันจิรา

 8. ชาริณี

 9.เพลินพิศ คำแหง

 

           
                                                                                                                                                                           
                               

 

ภาพกิจกรรมการเรียน-การสอนนักศึกษาแผนกผ้าและเครื่องแต่งกายระดับปวส.1-2[2549-2550]

คิดเป็น-ทำเป้น-จำหน่ายเป็น

 

 

 
 
 
 
 
                                                                  

9

 Student designer

U R A:BRAND[2550]

ภูมิใจ -ในวิชาชีพ( เรียนสาขาผ้าฯ)ฝึกงาน-ได้ส-ตังส์

บันทึกรายงานประสบการณ์การฝึกงาน ณ สถานประกอบการ (ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนวิชาชีพ)+

ผลงานวิชา3000-0101การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ฯระดับช้น ปวส2(1/2551)

 

 

                               ผ้ายก จ. เชียงใหม่(ผ้าไทย หน้า 112)คลิ๊กนี้มีความหมาย