สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์

www.industrialclothingdesign.com

  by....surape-e@hotmail.com

 

                                                                                                                  

 • โครงการ...แลกเปลี่ยนการเรียนรู้..สอนเป็นเรื่อง..สอนเป็นชิ้นงาน..สอนเป็นโครงการ
 • โครงการ...แลกเปลี่ยนการเรียนรู้..สอนเป็นเรื่อง..สอนเป็นชิ้นงาน..สอนเป็นโครงการ
 •  

            โครงการ   ที่ดี ไม่มี เชย   ข้าพเจ้าขอสนับสนุน..ในฐานะ ครู ที่ปรึกษา นักศึกษาแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย  วอศ ลำปาง  จะสนับสนุน  

            และยึด รูปแบบของโครงการนี้ เป็นแนวปฎิบัติเพื่อมุ่งมั่น ในการ พัฒนานักเรียน. ฐานะ บทบาทครูที่ปรึกษา   ต่อไป 

             (สำหรับปีการศึกษา 2551  ข้าพเจ้าขอนำเสนอ แผนพัฒนานักเรียนระดับปวช. แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย  3ปี  พัฒนาต่อยอด  

                      6 ภาคการศึกษา )    คลิ๊กที่นี่

   

   

  โครงการ...แลกเปลี่ยนการเรียนรู้..สอนเป็นเรื่อง..สอนเป็นชิ้นงาน..สอนเป็นโครงการ
  ทุกรายวิชา

  ตารางเรียนสอน .ครูสุรภี   ภาคเรียน ที่1/2553

  จันทร์  ประวัติเครื่องแต่งกาย            สคผ53.1    
  ศิลปการแต่งกาย ชคผ52.1
  อังคาร ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.3
  พุธ การออกแบบเสื้อ ชคผ53.3
  พฤหัส การออกแบบเสื้อ ชคผ53.2
  ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.1
  ศุกร์ พัฒนางานคุณภาพฯ สคผ52.1
  การออกแบบเสื้อ ชคผ53.1
  WEBBOARD

       

   

   

     

         

          

   

  อภิญญา สุริยะแปง

   

  เกตุใจ ตันมูล

   

  เกศรา ของมูล

   

   

   

   

  อรยา ขัดสาย

  ทุน กยศ.2551/2552

   วราภรณ์ กลัดกาหลง

  พ้นสภาพ

   

       สุพรรณี สุมา
  ธนาภรณ์ สูนคำ

         

   นฤมล โท๊ะบุตร    

    

  สโรชา สืบต่างใจ

  รองหัวหน้าปีการศึกษา2551

  หัวหน้าห้อง ปีการศึกษา2552

  หัวหน้าห้อง ปีการศึกษา2553

       

  เมริกา สมบูรณ์  

  ทุน กยศ.2552

   

  ชลันดา สัตย์ยิ่ง 

  หัวหน้าห้อง ปีการศึกษา2551

  บันทึกการดูแลผู้เรียน.อย่างต่อเนื่อง และ มีประสิทธิภาพ

  โดย..สุรภี ทิมกาญจนะ   ครูที่ปรึกษา

  แบบประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สำหรับนักศึกษาแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย (ฐานะ ครูที่ปรึกษา(หัวข้อประเมินครูที่ปรึกษากำหนดเอง)

  ผลการเรียน 6ภาคเรียน

   

  รายงานการพบนักเรียน(งาน ครูที่ปรึกษา) ครูสุรภี

   

   

  แผนการเรียน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)พ.ศ.2546

  ประเภทวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า (ปีการศึกษา 2551-2553)

  กลุ่ม ชคผ.51.1

          ปวช.1/ปีการศึกษา 2551

       

   

   

   

  ปวช.2/ปีการศึกษา 2552

                                                                  

   

   

             

                                                                   

   

   

  ********* นักเรียนที่ตืด  มส. (ไม่สมบูรณ์)   ติดต่อผู้สอนภายใน 10 วัน(3 มีค.2553- 12 มีค.2553 )  ด่วน

   

  ปวช.3/ปีการศึกษา 2553

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

     คลิ๊กนี้มีความหมาย