สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์

www.industrialclothingdesign.com

  by....surape-e@hotmail.com

          
 ผ้าไทย    THAI  FABRIC    วิทยบริการวิชาการ สู่ชุมชน เอกสารแหล่งเรียนรู้สามารถเทียบโอนได้ 5 วิชาตามหลักสูตร  ก.ศธ(สอศ)

  

 

ผ้าไทยสายใยแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าจากแม่สู่ลูก..ผ้าไทย ธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจสากล..ผ้าไทย ช่วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยว..แฟชั่นผ้าไทยขยายมูลค่าเศรษฐกิจ..รักผ้าไทยใช้ผ้าไทย สนับสนุน designerไทยสร้าง BRAND                                                                                                                                                                       

3402-2103 การจัดการสินค้าแฟชั่น
[Fashion Merchandising] 3[4]      


จุดประสงค์รายวิชา  เพื่อให้

  1.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ กลยุทธิ์การจัดการสินค้าแฟชั่น
  2.มีความรู้ความเข้าใจในการวิเคราะห์และพัฒาผลิตภ้ณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้บริโภคและแนวโน้มการจัดการสินค้าแฟชั่นในอนาคต
  3.มีทักษะเกี่ยวกับเทคนิค กระบวนการ กลยุทธิ์การจัดการสนค้าแฟชั่น
  4.มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สนใจใฝ่รู้ ช่างสังเกต ขยัน อดทน และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

มาตรฐานรายวิชา

  1.วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
  2.วิเคราะห์แนวโน้มแฟชั่นในอนาคต

คำอธิบายรายวิชา

   ศึกษาและฝึกปฎิบัติเกี่ยวกับ  ความรู้เรื่องอุตสาหกรรมแฟชั่น แนวความคิดที่จำเป็นต่อความสำเร็จในการจัดการสินค้า
ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม และการค้าปลีกสินค้าแฟชั่น เทคนิคและกระบวนการจัดการสินค้าแฟชั่น การวิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้มีความสัมพันธ์สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่เป้นกุ่มเป้าหมายทางการตลาด ศึกษากลยุทธิ์การจัดการสินค้าและกลยุทธิ์
การขาย ศึกษาความสัมพันธิ์ระหว่างผู้จัดการสินค้าแฟชั่น การออกแบบ การผลิต ทีมขายและแนวโน้มการจัดการสินค้าแฟชั่นในอนาคต

 
                                      
                                       ฟังเพลงไทย/คลิ๊กที่นี่
 

 

3401-0001 Introduction of Textile Industryอตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน

เอกสารหน้า  1-174 

 

 

 

 

ห้องภาพชนเผ่ากะเหรี่ยง

หน้า ยิ้ม ยิ้ม
การแต่งกาย

ห้องภาพชนเผ่าม้ง

หน้า ยิ้ม ยิ้ม
การแต่งกาย
หน้า สาวน้อง
รูป น่ารัก

ห้องภาพชนเผ่าเมี่ยน
หน้า ยิ้ม ยิ้ม
การแต่งกาย

 

ห้องภาพชนเผ่าลาหู่

 
หน้า การแต่งกาย ยิ้ม
น่ารัก
หน้า สาวน้อง
รูป  

 

ห้องภาพชนเผ่าอ่าข่า
 
หน้า ยิ้ม
การแต่งกาย สาวน้อง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  หน้า น่ารัก
รูป

 

 


 

 

 

ห้องภาพชนเผ่าลีซู

http://hilltribe.org/thai/gallery/lisu_1.php

 

 

Episodes Archive
Back to show page Syndicate Show

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย