ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

หลักสูตรระยะสั้น  ๑๐๘ หลักสูตร(เริ่ม ๒๕๔๙-๒๕๖๐)

คลิ๊กติดต่อเรา

      

 

 

 

๑(รวม๓วิชา)

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  NEC

 

(สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

 

 

๒(รวม ๗-๒๐วิชา)

โครงการ..อนุรักษ์.พัฒนา.ฟื้นฟู

(..วัฒนธรรมการแต่งกายไทยและต่างประเทศ..)

 วิชาการ ออกแบบชุดไทย(รัชกาล)ที่๑-๙ประยุกต์ 1คอเร็คชั่นพร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงอย่างน้อย5ชุด]คลิ๊กที่นี่

 วิชาการ ออกแบบชุดประจำชาติ เอเชีย(ประเทศพม่า/ลาว/กัมพูชา/เวียตนาม/มาเลเซีย/อินโดนีเซียเกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น/ฟิลิปปินส์/อินเดีย)ประยุกต์ 1คอเร็คชั่นพร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงอย่างน้อย5ชุด]คลิ๊กที่นี่

 วิชาการ ออกแบบประยุกต์จากการแต่งกายประเทศต่างๆ(กรีก อียิปต์ โรมัน แอสซีเรีย อาณาจักร์ไปเซนไทน์)ประยุกต์1คอเร็คชั่นพร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงอย่างน้อย5ชุด] คลิ๊กที่นี่

วิชาการ ออกแบบชุดการแต่งกายสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ - ๒ประยุกต์ 1คอเร็คชั่นพร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงอย่างน้อย5ชุด]คลิ๊กที่นี่

วิชาการแต่งกายไทย   4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน และใต้ )พร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงทั้ง4 ภาค] คลิ๊กที่นี่

วิชาการ ออกแบบชุดพื้นเมืองประจำท้องถิ่นหรือประจำจังหวัด(ประเทศไทย/70จังหวัดๆละ1คอเรคชั่นละ4-5ชุด ชาย+หญิงพร้อมแนวคิดและจินตนาการ)โดยคำนึงถึงผ้าทอท้องถิ่นตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง คือเน้น ความยั่งยืนคลิ๊กอ่านความหมายเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่

               เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผ้าทอ 4 ภาค คลิ๊กที่นี่

              ผ้าทอเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น คลิกที่นี่

              การมอบเกียรติบัตร  วิชานี้ จังหวัดละ 1 ใบผู้สนใจสามารถเลือกออกแบบชุดพื้อนเมืองประจำท้องถิ่นของผู้เรียน ก็ได้ เพื่อนำเผยแพร่ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ชนรุ่นหลัง

 

 วิชาการ ตัดเย็บชุดตุ๊กตาไทย คลิ๊กที่นี่

อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

(รวม  ๑๑วิชา)

โครงการ ร่วมสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 วิชา   SEAMEC . ASED:ดีไซน์เนอร์" ร่วมสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน"  11  ประเทศ  11 วิชา

 

จุดมุ่งหมายหลักสูตร

1. การศึกษาในภูมิภาคอาเซียนนี้ยังมีช่องว่างอยู่ ซึ่งจำเป็นต้องลดและปิดช่องว่างให้ได้ หลักสูตรดีไซน์เนอร์ "ร่วมสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน" โดยนำASIAN TEXTILE HERITAGE  ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage  เชื่อมต่อช่องว่าง เพื่อสานสัมพันธ์ สมดังเจตนารมณ์ที่คาดหวังจากการประชุม ซีมีโอ ต่อไป


2.เพื่อส่งเสริมให้นักออกแบบไทยได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและได้ถ่ายทอดผลงานในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล

รายละเอียดของหลักสูตร

1.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศต่างๆ 11 ประเทศ
(Vietnam,Laos,India,Pakistan,Indonesia,Malasia,Japan,Korea,   Philippines and Thailand)  ประเทศบรูไน

2เอกสารประกอบความรู้ (เบื้องต้น )หนังสือ ASIAN TEXTILE HERITAGE  ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage ซึ่งมีทั้งหมด 10 ประเทศและ ผู้สนใจสามารถศึกษา-ค้นคว้า ความรู้จากแหล่งความรู้อื่นๆ เพิ่มเติม ได้ ตามอัธยาศัย ฯ (รวมทั้งประเทศบรูไน )

3.การออกแบบชุด พร้อมมอบเกียรติบัตร ทางwww.industrialclothingdesign.comสถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์by surape-e@hotmail.com   จัดทำเกัยรติบัตร มอบ 1ชุด :1ประเทศ: 1ใบให้ผู้สนใจ

คำสั่ง

1.ให้ผู้สนใจออกแบบชุด แฟชั่นโชว์  ชายและหญิง(รวม 2ชุด ต่อ 1ประเทศ)โดย เน้นมรดกร่วมทางวัฒนธรรม ที่ เด่นๆ และเป็นเอกลักษณ์ ชัดเจน ของแต่ละประเทศนั้นๆ :ดังนี้

1. วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์  ประเทศ  Vietnam
แฟชั่นโชว์ ชุด  ลวดลายผ้าไทในเวียตนาม    (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการ หน้า45-57 )

2.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศLaos
แฟชั่นโชว์ ชุด  ผ้าทอพื้นเมืองลาว (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า58-72

3.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ India

แฟชั่นโชว์ ชุด  ผ้าทอมัดหมี่ (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า73-82

4.วิชาการ ออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Pakistan
แฟชั่นโชว์ ชุด   มรดกสิ่งทอปากีสถาน (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า83-89

5. วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Indonesia
แฟชั่นโชว์ ชุด   ผ้าทอแบบด้งเดิม (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า90-99

6.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Malasia
แฟชั่นโชว์ ชุด    ผ้ายกดิ้นมาเลเซีย จุดเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า100-119


7. วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศJapan/8.ประเทศKorea
แฟชั่นโชว์ ชุด  ผ้าทอจากเยื่อไม้ของญี่ปุ่นและเกาหลี (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า120-136

 

9.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Philippines
แฟชั่นโชว์ ชุด   ผ้าใยสัปปะรดผ้ายอดนิยมของฟลิปปินส์ (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า137-150

10.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Thailand
แฟชั่นโชว์ ชุด    ผ้าโบราณในประเทศไทย (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า151-162
 


11.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศบรูไน

แฟชั่นโชว์ ชุด..............(ศึกษาจากเอกลักษณ์ประเทศนั้นๆ........)


 

2.เอกสารประกอบความรู้ (เบื้องต้น )หนังสือ ASIAN TEXTILE HERITAGE  ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage ซึ่งมีทั้งหมด 10 ประเทศและ ผู้สนใจสามารถศึกษา-ค้นคว้า ความรู้ได้ ตามอัธยาศัย ฯ

3.ออกแบบชุดเพื่อใช้แสดงแฟชั่นโชว์บนโครงร่างหุ่นที่ใช้แสดงแบบ หน้า-หลัง   ชาย 1 ชุด หญิง 1 ชุด 1 ต่อ   1  ประเทศ

4.ควรนำวัสดุ ลายผ้า สี วัสดุตกแต่งอื่นๆ  มาตกแต่งให้ถูกต้อง สวยงาม ชัดเจน

5.เขียน แนวคิด จินตนาการ วัสดุ รายละเอียด เครื่องประกอบ คำอธิบายชุด ลักษณะการสวมใส่ ให้ชัดเจน

6.ผู้สนใจจะวาด ด้วย มือ หรือ ใช้ โปรแกรม photoshop  ฯ ก็ได้

 

 

 

อ่านเอกสารทั้งหมด คลิ๊ก slide ค่ะ (ขออภัย เอกสารยังไม่สมบูรณ์ )

 

 

เอกสารประกอบความรู้ หนังสือ ASIAN TEXTILE HERITAGE  ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage

--------------

แนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติม

สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้หลากรู้แบบทั้งหนังสือ แผนที่ เมนูสคริปต์ ภาพยนตร์ และรูปภาพได้ฟรีไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่มุมไหนบนโลกกลมๆใบนี้ห้องสมุดดิจิตอลโลกที่เปิดให้บริการในนามสหประชาชาตินี้เปิดให้บริการที่ wdl.org ให้ประชากรโลกได้เข้าชมภาพวาดและข้อมูลวัตถุโบราณของจีน ศิลปะเปอร์เซีย ไปจนถึงหลักฐานประวัติศาสตร์จากภาพถ่ายในพื้นที่ลาตินอเมริกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

ผ้าไทยสายใยแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าจากแม่สู่ลูก..ผ้าไทย ธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจสากล..ผ้าไทย ช่วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยว..แฟชั่นผ้าไทยขยายมูลค่าเศรษฐกิจ..รักผ้าไทยใช้ผ้าไทย สนับสนุน designerไทยสร้าง BRAND                                                                                                                                                                       

 

โครงการ (รวม๑๒-๒๐วิชา)

 ต่อยอด  ผ้าไทย  เพื่อเพิ่มรายได้ส่งเสริม เพิ่มมูลค่า

พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน(เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนของหลักสูตรพร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

   ดังรายวิชาต่างๆ ต่อไปนี้

                อื่นๆ

 

การบรรยายทางวิชาการ

โครงการ (รวม๑๒-๒๐วิชา)

 ต่อยอด  ผ้าไทย  เพื่อเพิ่มรายได้ส่งเสริม เพิ่มมูลค่า

 

http://www.bbznet.com/scripts/board.php?board=1&user=surapee&order=numtopic&c=1

 

http://www.bbznet.com/scripts/view.php?user=surapee&board=1&id=104&c=1&order=numtopic

 

 

 

 

 

โครงการ ตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อการค้า

วิชาการตัดเย็บกางเกงสมัยนิยม

วิชาการตัดเย็บเสื้อยืด

วิชาการตัดเย็บเสื้อฝึกงาน

วิชา

วิชา

วิชา

วิชา

อื่นๆ

 

 

 

 

  โครงการพัฒนางานตัดเย็บเสื้อผ้าชั้นสูง

(          )

วิชาการสร้างแบบเสื้อบนหุ่น

วิชาการสร้างแบบกระโปรงบนหุ่น

อื่นๆ

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ

 

 

 

         
                 

 คลิ๊กนี้มีความหมาย