หลักสูตรวิชา ออกแบบเสื้อเพื่อการค้า คอมพิวเตอร์ [ Computer]

คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับชนิดและลักษณะการตกแต่งเสื้อผ้าบูติค (เสื้อเพื่อการค้า) การเลือกใช้วัสดุ การออกแบบเสื้อผ้าบูติค (เสื้อเพื่อการค้า)เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้าบูติค และนำเสนอผลงานในรูปแบบบต่างๆ[3403 - 2203 ] ชื่อวิชา การออกแบบเสื้อผ้าบูติค Boutique Design

เพลงจำขึ้นใจ

 
บทเพลงที่ข้าราชการทุกคนควรฟัง  ขอฝากบทเพลงนี้ให้แก่เพื่อนข้าราชการพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปางทุกคนนะคะ

หลักสูตร ปวส.ประเภทวิชาคหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ]

  ประโยชน์ที่ผู้เรียนได้รับ

   สามารถออกแบบเสื้อผ้าบูติค(เพื่อการค้า)ตามจินตนาการ ได้ ถูกต้องพร้อมทั้งรู้จักการใช้วัสดุ ในการออกแบบ และสามารถนำเสนองานในรูปแบบ    ต่างๆ ด้วยคอมพิวเตอร์ [โปรแกรมPHOTOSHOP] ได้

  เอกสารการสอน ๑.คู่มือ สุดยอดโปรแกรมฯPHOTOSHOP+ILLUSTRATOR

                        ๒.คู่มือการออกแบบเสื้อเพื่อการค้า

 

ชั่วโมงที่สอน

9.00 น - 12.00 น.

พัก

13.00 น .- 16.00 น.

สมัครเรียน

คลิ๊กที่นี่

 

1-6

แนะนำ หลักสูตร -ทดสอบก่อนเรียนรายบุคคล

แนวคิดและจินตนาการ

E-book 1,2,3

(กระบวนการวางแผนเสื้อผ้าบูติค(เพื่อการค้าเอกสารหน้า 32-79)

 

เปิดโฟลเดอร์หน้าร้านพร้อมรายละเอียดเสื้อผ้าฯ(บรรยากาศภายในร้าน พร้อม concept)

ฝึกปฏิบ้ติ การใช้

computer (Photoshop 7)เบื้องต้น

 

คลิ๊กที่นี่

 

7-12

หลักการออกแบบเสื้อให้เหมาะสมกับโอกาส/วัย/อาชีพ/พนักงานฯ

ฝึกปฎิบัติ ออกแบบเสื้อที่ผู้เรียนให้ความสนใจ คนละ 1 คอเล็คชั่น (10 ภาพ)พร้อมแยกแบบเสื้อตามแบบฟอร์มใบส่งมอบงาน และแสดงผลงานเพื่อนำเสนอ หน้าร้านเป็นห้องสามมิติ

 

ฝึกปฏิบ้ติ การใช้

computer (Photoshop 7)

 

คลิ๊กที่นี่

13-18

หลักการออกแบบเสื้อเพื่อแสดงแฟชั่นโชว์

ฝึกปฎิบัติออกแบบเสื้อโชว์ผลงาน

 

ฝึกปฏิบ้ติ การใช้

computer (Photoshop 7)

 

คลิ๊กที่นี่

19-24

การแสดงผลงานหน้าร้านเป็นห้องสามมิติ

 

 

computer (Photoshop 7)

 

คลิ๊กที่นี่

25-30

ฝึกปฎิบัติ (ต่อ)

 

computer (Photoshop 7)

 

 

คลิ๊กที่นี่

 

31-36

นำเสนอ ผลงาน/รายบุคคล

ภาพพร้อมบรรยาย

 

จบหลักสูตร

 

 

คลิ๊กที่นี่

 

 

Photobucket

 

 

ผลงานการเรียน-การสอนวิชาเสื้อเพื่อการค้า

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ   พุทธศักราช 2543 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
ศูนย์ กศน.เมืองลำปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาษา 2554
กลุ่ม ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชัพสตรีภาคเหนือ สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้าปี 3(52คน)

 

                                                   

 

 

                                ครูที

1.นางสาวกนกพร              แสนโซ้ง         (  กลุ่ม 1-5 คน)
2.นางสาวกาญจนา             บุญวงศ์          (  กลุ่ม 5-5 คน ) (2 ชุด สีแดง  )
3.นางสาวกาญจนา             เลิศชัยสหกุล
4.นางสาวเกษศิรินทร์        แซ่ว้าง            (  กลุ่ม 2-3 คน)
5.นางสาวจั้ว                      แซ่เล้า
6.นางสาวจิรวรรณ             วิสุทธิกุลชัย      (  กลุ่ม 1-5 คน)
7.นางสาวจีราพร                แสนหาญ..ออก.......
8.นางสาวฉันทสินี              แซ่จาง             (  กลุ่ม 3 - 8 คน)  ( 2 ชุดสีทอง )
9.นางสาวเซ้ง                     แซ่ท้าว
10.นางสาวณัฐธิดา               จิรพัฒน์ไพลิน
11.นางสาวธิดาภรณ์             คติปัญญา       (  กลุ่ม 5-5 คน ) (2 ชุด สีแดง  )
12.นางสาวนงนุช                 เลเช่อ
13.นางสาวนิรินธนา            เลิศพิทักษ์ธราดร
14.นางสาวผกากรอง            แซ่ลี
15.นางสาวเพ็ญศิริ              แซ่ม้า
16.นางสาวมยุรา                  ลีประกายพร 
17.นางสาวมาลี                    แซ่หาง         (  กลุ่ม 1-5 คน)
18.นางสาวณิชชา                 อายี
19.นางสาววิลาวัลย์              แสงคำกุล
20.นางสาวระบอบ                แซ่ท้าว
21.นางสาวรุ่งระวี                 แซ่หว้า
22..นางสาววิราวัลย์              มุ่งเย็นกลาง
23.นางสาวศิริรัตน์              แซ่จาง
24.นางสาวสุรีรัตน์               แซ่ซ้ง
25.นางสาวณัฐกานต์            แซ่ว่าง      (  กลุ่ม 1-5 คน)
26.นางสาวอารียา                มาลัยศรีวัฒนา
27.นางสาวเอมอร               แซ่ยะ
28.นางสาวเอี้ย                   แซ่เอ้อ
29.นางสาวกนกพร             สุวรรรณ     (  กลุ่ม 4 สีทอง )
30.นางสาวกรรณิการ์          แซ่เล้า       (  กลุ่ม 1-5 คน)

31.นางสาวจรัสรวี               แซ่ว่าง       ( กลุ่ม 3 - 8 คน)  ( 2 ชุดสีทอง )
32.นางสาวจันทร์ศรี           ว่างป่อ        (  กลุ่ม 2-3 คน)
33.นางสาวจิตรานุช            หาญโชคชัย      (  กลุ่ม 3 - 8 คน)  ( 2 ชุดสีทอง )
34.นางสาวชัญญานุช          อนุชิตวรการ
35.นางสาวเดือน                แซ่ลี
36.นางสาวธิติกานต์           ว่างป่อ               (  กลุ่ม 3 - 8 คน)  ( 2 ชุดสีทอง )
37.นางสาวนันทนา             วิริยส่องแสง      (  กลุ่ม 3 - 8 คน)  ( 2 ชุดสีทอง )
38.นางสาวเนตรศิริ           แซ่ว้าง
39.นางสาวผกากรอง          ธนาศิรชัย          (  กลุ่ม 3 - 8 คน)  ( 2 ชุดสีทอง )
40.นางสาวพรชิตา             อายี
41.นางสาวพรพิศ              แย่เบี่ยว
42.นางสาวมณีรัตน์            แซ่ย่าง
43.นางสาวรัชนี                 สงศิลาวัติ
44.นางสาวรุ่งทิวา              แซ่ว่า                  (  กลุ่ม 3 - 8 คน)  ( 2 ชุดสีทอง )
45.นางสาววงศ์มณี            รัตนาฤกษ์           (  กลุ่ม 5-5 คน ) (2 ชุด สีแดง  )
46.นางสาววิมล                 ว่างป่อ                  (  กลุ่ม 3 - 8 คน)  ( 2 ชุดสีทอง )
47.นางสาวอำพร               เลิศชัยสหกุล
48.นางสาววิไล                 แซ่ลี                      (  กลุ่ม 5-5 คน ) (2 ชุด สีแดง  )
49.นางสาววิไลลักษณ์        นิธิเกษมสมบัติ      (  กลุ่ม 5-5 คน ) (2 ชุด สีแดง  )
50.นางสาวศรีธร              แซ่โซ้ง
51.นางสาวนำทิพย์           แซ่มัว
52.นางสาวสุมาลี               แซ่ว้าง
53.นางสาวอรัญญา           แซ่ลี (  กลุ่ม 2-3 คน)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย