สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์  
 

 
ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

โครงการหลักสูตรระยะสั้น  ๑๐๘ อาชีพ / หลักสูตร( ๒๕๔๙-๒๕๖๐)

12ขั้นตอนเข้าถึงแก่นแท้ของการศึกษาตลอดชีวิตแก่นแท้ของการศึกษาตลอดชีวิต                 


การเรียนรู้ ไม่มีวันสายเกินไป  ไม่มีนานเกินวัย  ไม่ไกลเกินเอื้อม

  

ทำให้ เกิดจริงด้วยบันได 12 ขั้น 


1. พัฒนาตนเองสู่เป้าหมาย

2. แสวงหาความรู้ใหม่อยู่เสมอ

3. จุดประกายความคิดสร้างสรรค์

4. สร้างแรงบันดาลใจ

5. ปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลง

6. เรียนรู้ที่จะเข้าใจโลกกว้างจากผู้อื่น

7. ไขว่คว้าหาโอกาสทองของชีวิต

8. เปิดโลกกว้างทางการศึกษา

9. ยกระดับคุณภาพชีวิต

10. ประยุกต์ประสบการณ์เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

11. สานสัมพันธ์สู่สังคมสันติภาพ

12. การเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด

 


                                                        แหล่งที่มา  http://www.charuaypontorranin.com/

 

คลิ๊กติดต่อเรา

      

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  NEC

 

(สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

                ๑ วิชาการ ออกแบบเสื้อเบื้องต้น(คอมพิวเตอร์)36ชม.

         ๒.วิชาการ ออกแบบเสื้อเพื่อการค้า(คอมพิวเตอร์)36ชม.

         ๓.วิชาการ ออกแบบเสื้อเพื่อสร้างแบรนด์(คอมพิวเตอร์)36ชม.

  • ฯลฯ

 

 

 

โครงการ..อนุรักษ์.พัฒนา.ฟื้นฟู

(..วัฒนธรรมการแต่งกายไทยและต่างประเทศ..)

๑. วิชาการ ออกแบบชุดไทย(รัชกาล)ที่๑-๙ประยุกต์ 1คอเร็คชั่นพร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงอย่างน้อย5ชุด]คลิ๊กที่นี่

 ๒.วิชาการ ออกแบบชุดประจำชาติ เอเชีย(ประเทศพม่า/ลาว/กัมพูชา/เวียตนาม/มาเลเซีย/อินโดนีเซียเกาหลี/จีน/ญี่ปุ่น/ฟิลิปปินส์/อินเดีย)ประยุกต์ 1คอเร็คชั่นพร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงอย่างน้อย5ชุด]คลิ๊กที่นี่

 ๓.วิชาการ ออกแบบประยุกต์จากการแต่งกายประเทศต่างๆ(กรีก อียิปต์ โรมัน แอสซีเรีย อาณาจักร์ไปเซนไทน์)ประยุกต์1คอเร็คชั่นพร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงอย่างน้อย5ชุด] คลิ๊กที่นี่

๔.วิชาการ ออกแบบชุดการแต่งกายสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ - ๒ประยุกต์ 1คอเร็คชั่นพร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงอย่างน้อย5ชุด]คลิ๊กที่นี่

๕.วิชาการแต่งกายไทย   4 ภาค (เหนือ กลาง อีสาน และใต้ )พร้อมแนวคิดและจินตนาการ[ชายและหญิงทั้ง4 ภาค] คลิ๊กที่นี่

๖.วิชาการ ออกแบบชุดพื้นเมืองประจำท้องถิ่นหรือประจำจังหวัด(ประเทศไทย/70จังหวัดๆละ1คอเรคชั่นละ4-5ชุด ชาย+หญิงพร้อมแนวคิดและจินตนาการ)โดยคำนึงถึงผ้าทอท้องถิ่นตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง คือเน้น ความยั่งยืนคลิ๊กอ่านความหมายเศรษฐกิจพอเพียงที่นี่

               เอกสารที่เกี่ยวข้อง  ผ้าทอ 4 ภาค คลิ๊กที่นี่

              ผ้าทอเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น คลิกที่นี่

              การมอบเกียรติบัตร  วิชานี้ จังหวัดละ 1 ใบผู้สนใจสามารถเลือกออกแบบชุดพื้อนเมืองประจำท้องถิ่นของผู้เรียน ก็ได้ เพื่อนำเผยแพร่ และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมเผยแพร่ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่ชนรุ่นหลัง

 

๗. วิชาการ ตัดเย็บชุดตุ๊กตาไทย คลิ๊กที่นี่

อื่นๆ

 

 

 

โครงการ ร่วมสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

 วิชาSEAMEC . ASED:ดีไซน์เนอร์" ร่วมสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน"  11  ประเทศ  11 วิชา

 

จุดมุ่งหมายหลักสูตร

1. การศึกษาในภูมิภาคอาเซียนนี้ยังมีช่องว่างอยู่ ซึ่งจำเป็นต้องลดและปิดช่องว่างให้ได้ หลักสูตรดีไซน์เนอร์ "ร่วมสร้างประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน" โดยนำASIAN TEXTILE HERITAGE  ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage  เชื่อมต่อช่องว่าง เพื่อสานสัมพันธ์ สมดังเจตนารมณ์ที่คาดหวังจากการประชุม ซีมีโอ ต่อไป


2.เพื่อส่งเสริมให้นักออกแบบไทยได้สร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการและได้ถ่ายทอดผลงานในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยสู่สากล

รายละเอียดของหลักสูตร

1.ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ประกอบด้วย ประเทศต่างๆ 11 ประเทศ
(Vietnam,Laos,India,Pakistan,Indonesia,Malasia,Japan,Korea,   Philippines and Thailand)  ประเทศบรูไน

2เอกสารประกอบความรู้ (เบื้องต้น )หนังสือ ASIAN TEXTILE HERITAGE  ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage ซึ่งมีทั้งหมด 10 ประเทศและ ผู้สนใจสามารถศึกษา-ค้นคว้า ความรู้จากแหล่งความรู้อื่นๆ เพิ่มเติม ได้ ตามอัธยาศัย ฯ (รวมทั้งประเทศบรูไน )

3.การออกแบบชุด พร้อมมอบเกียรติบัตร ทางwww.industrialclothingdesign.comสถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์by surape-e@hotmail.com   จัดทำเกัยรติบัตร มอบ 1ชุด :1ประเทศ: 1ใบให้ผู้สนใจ

คำสั่ง

1.ให้ผู้สนใจออกแบบชุด แฟชั่นโชว์  ชายและหญิง(รวม 2ชุด ต่อ 1ประเทศ)โดย เน้นมรดกร่วมทางวัฒนธรรม ที่ เด่นๆ และเป็นเอกลักษณ์ ชัดเจน ของแต่ละประเทศนั้นๆ :ดังนี้

๑. วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์  ประเทศ  Vietnam
แฟชั่นโชว์ ชุด  ลวดลายผ้าไทในเวียตนาม    (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการ หน้า45-57 )

๒.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศLaos
แฟชั่นโชว์ ชุด  ผ้าทอพื้นเมืองลาว (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า58-72

๓.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ India

แฟชั่นโชว์ ชุด  ผ้าทอมัดหมี่ (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า73-82

๔.วิชาการ ออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Pakistan
แฟชั่นโชว์ ชุด   มรดกสิ่งทอปากีสถาน (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า83-89

๕. วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Indonesia
แฟชั่นโชว์ ชุด   ผ้าทอแบบด้งเดิม (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า90-99

๖.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Malasia
แฟชั่นโชว์ ชุด    ผ้ายกดิ้นมาเลเซีย จุดเชื่อมต่อทางวัฒนธรรม (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า100-119

 


๗-๘. วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศJapan/8.ประเทศKorea
แฟชั่นโชว์ ชุด  ผ้าทอจากเยื่อไม้ของญี่ปุ่นและเกาหลี (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า120-136

 

9.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Philippines
แฟชั่นโชว์ ชุด   ผ้าใยสัปปะรดผ้ายอดนิยมของฟลิปปินส์ (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า137-150

10.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศ Thailand
แฟชั่นโชว์ ชุด    ผ้าโบราณในประเทศไทย (เอกสารที่เป็นคลังความรู้กลางทางเวปมีไว้บริการหน้า151-162
 


11.วิชาการออกแบบชุด แฟชั่นโชว์ ประเทศบรูไน

แฟชั่นโชว์ ชุด..............(ศึกษาจากเอกลักษณ์ประเทศนั้นๆ........)


 

2.เอกสารประกอบความรู้ (เบื้องต้น )หนังสือ ASIAN TEXTILE HERITAGE  ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage ซึ่งมีทั้งหมด 10 ประเทศและ ผู้สนใจสามารถศึกษา-ค้นคว้า ความรู้ได้ ตามอัธยาศัย ฯ

3.ออกแบบชุดเพื่อใช้แสดงแฟชั่นโชว์บนโครงร่างหุ่นที่ใช้แสดงแบบ หน้า-หลัง   ชาย 1 ชุด หญิง 1 ชุด 1 ต่อ   1  ประเทศ

4.ควรนำวัสดุ ลายผ้า สี วัสดุตกแต่งอื่นๆ  มาตกแต่งให้ถูกต้อง สวยงาม ชัดเจน

5.เขียน แนวคิด จินตนาการ วัสดุ รายละเอียด เครื่องประกอบ คำอธิบายชุด ลักษณะการสวมใส่ ให้ชัดเจน

6.ผู้สนใจจะวาด ด้วย มือ หรือ ใช้ โปรแกรม photoshop  ฯ ก็ได้

 

 

 

อ่านเอกสารทั้งหมด คลิ๊ก slide ค่ะ (ขออภัย เอกสารยังไม่สมบูรณ์ )

 

 

เอกสารประกอบความรู้ หนังสือ ASIAN TEXTILE HERITAGE  ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage

--------------

แนะนำแหล่งความรู้เพิ่มเติม

สามารถเข้าถึงแหล่งความรู้หลากรู้แบบทั้งหนังสือ แผนที่ เมนูสคริปต์ ภาพยนตร์ และรูปภาพได้ฟรีไม่ว่าผู้ใช้จะอยู่มุมไหนบนโลกกลมๆใบนี้ห้องสมุดดิจิตอลโลกที่เปิดให้บริการในนามสหประชาชาตินี้เปิดให้บริการที่ wdl.org ให้ประชากรโลกได้เข้าชมภาพวาดและข้อมูลวัตถุโบราณของจีน ศิลปะเปอร์เซีย ไปจนถึงหลักฐานประวัติศาสตร์จากภาพถ่ายในพื้นที่ลาตินอเมริกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

 

 

โครงการ.......................

*********************************************

หลักสูตรการทอผ้าพื้นเมือง

กราบเรียน ..ท่าน นริศรา ชวาลตันพิพัทธ์

ท่าน พรหมสวัสดิ์ ทิพย์คงคา

ท่านผอ.สมบัติ แสงสว่างสัจกุล 

ท่านผอ.ปฎิเวธ พึ่งอุบล ผอ.วอศ.ลำปาง

 ข้าพเจ้าขอรับการสนับสนุนฟื้นฟู การทอผ้าไทย  โดยใช้เครื่องทอผ้าที่ทันสมัย   10  เครื่อง  รายละเอียดตาม(ภาพและ linksด้านล่าง) นี้   ค่ะ....ขอกราบขอบคุณ  มา ณ โอกาสนี้..เป็นอย่างยิ่ง     สุรภี

หมายเหตุ  หากงบไทยเข้มแข็ง ปี2553  เหลือ ก็จะเป็นการดียิ่ง  ค่ะ กราบขอบพระคุณทั้ง  4 ท่าน มาณ โอกาสนี้ด้วยค่ะ 


แหล่งที่มา

http://www.silkweavinghobby.com/customize_0_34338_EN.html3

ผ้าคือ ชีวิต..........   ผ้า คือ วัฒนธรรม .............. ผ้าคือชาติ


 

 

 สถิติวันนี้ 68 คน
 สถิติเมื่อวาน 12 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
2320 คน
14466 คน
838567 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-15

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
[ ย้อนกลับ ]