2401 - 2301 [     พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม

 

Introduction to Industrial Sewing Process] 2[4]


    จุดประสงค์  เพื่อให้
            
               1.มีความรู้ ความเข้าใจความหมาย ความสำคัญแประโยชน์ของการเย็บระบบอุตสาหกรรม
               2.มีความเข้าใจหลักการ วิธีการและขั้นตอนการเย็บระบบอุตสาหกรรม
               3.มีทักษะ ประสบการณ์ กระบวนการทำงานเย็บระบบอุตสาหกรรม สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและประกอบ     อาชีพ
               4.มีทักษะในการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในงานเย้บระบบอุตสาหกรรม
               5.มีทักษะในการทำงาใร่วมกับผู้อื่น สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาในการทำงาน
               6.มีทักษะในการแสวงหาความรู้มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนางานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น
               7.อนุรักษ์ทรัพยากรและรักษาสิ่งแวดล้อม ใช้พลังงานอย่างคุ้มค่าและถูกวิธี
               8.เป็นคนข่างสังเกต รับผิดชอบ ขยัน อดทน ซื่อสัตย์ ประหยัด คำนึงถึงความปลอดภัยในการปฎิบัติงาน
                 และมีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพเย็บเสื้อผ้าอุตสาหกรรม

  มาตรฐานรายวิชา

 

             1.ใช้และบำรุงรักษาจักรฝีเข็มตรง จักรพันริม จักรฝีเข็มประสานและจักรอุตสาหกรรม
             2'เข้าใจกระบวนการเย็บแบบฝึกหัดพื้นฐาน
             3.ร้อยด้าย กรอกกระสวยและใส่กระโหลกจักรอุตสาหกรรม
             4.เย็บตะเข็บเบื้องต้นตามแบบที่กำหนดและเย็บตะเข็บตามแบบฝึกหัดพื้นฐาน
             5.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

คำอธิบายรายวิชา

             ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ การเคลื่อนไหวของมือ การใช้และบำรุงรักษาจักรฝีเข็มตรง
 จักรพันริมอุตสาหกรรม จักรฝีเข็มประสานและจักร์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  กระบวนการเย็บแบบฝึกหัดพื้นฐาน การร้อยด้าย กรอกระสวย
  และใส่กระโหลกจักร  เย็บตะเข็บเบื้องต้น ตามแบบที่กำหนดและเย็บตะเข็บตามแบบฝึกหัดพื้นฐาน

 

 

บันทึกประสบการณ์ โรงเรียนในโรงงาน ตามนโยบาย สอศ.

ปวช.49.1(ปวช.3)ฝึกงานสถานประกอบการ ภาคเรียนที่ 5

 

 

                                                                               

 

 

 

                                                                                                         ขอบคุณสถานประกอบการทุกแห่งที่ให้โอกาส นักศึกษาได้เข้ารับการฝึกงาน เป็นอย่างสูง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย