ส ถ า น ที่เ กิ ด ข อ ง ข บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 

W W W. I N D U S T R I A L C L O T H I N G D E S I G N .C O M 

   

by....surape-e@hotmail.com    

      

 

 

 เสาหลักสานฝันดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่

 

โครงการ..แลกเปลี่ยนการเรียนรู้สอนเป็นเรื่อง.สอนเป็นชิ้นงาน.สอนเป็นโครงการ..

วิทยบริการวิชาการสู่ชุมชน

โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่  NEC (สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

 

หลักสูตรระยะสั้น 108 อาชีพ( 3ชม.)(สอนผ่านเว็บ/ไม่มี log in/เรียนฟรี/มีเอกสารให้/ไม่ต้องมีพื้นฐาน/ใจรักก็สามารถเรียนได้/เรียนจบมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน

Power point ผลงานนักเรียน/ครู

 • Design สไตล์คุณ
 • ppt ผลงานนักเรียน

สนับสนุนผ้าไทย ธุรกิจชุมชนสู่เศรษฐกิจสากล

ศษบ. บริหารการศึกษา(honor:instructional science) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

บทความวิชาการ

บทความจากใจคนทำเวบ

องค์กรตัวอย่าง/หน่วยงานตัวอย่าง/บุคคลตัวอย่างฯ สมควรยกย่อง

 •  

 

 

 

 

                   

ยินดีต้อนรับ

สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

แนะนำหลักสูตรระยะสั้น

 ต่อยอด  ผ้าไทย  เพื่อเพิ่มรายได้

 ส่งเสริม เพิ่มมูลค่า

พัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืน   (เรียนรู้ด้วยตนเอง ตามขั้นตอนของหลักสูตรพร้อมมอบเกียรติบัตรถึงบ้าน)

   10 รายวิชา

 

        

WE LOVE THE KING 

 

WE LOVE THAILAND  

การแต่งกายไทย วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันเล่ม๒

    

การแต่งกายไทย วิวัฒนาการจากอดีตสู่ปัจจุบันเล่ม๑

 
 
 
 
                                                                                             

ASIAN TEXTILE HERITAGE

 ผ้าเอเซีย:มรดกร่วมทางวัฒนธรรม  Textiles of Asia :A Common Heritage

นำเสนอผ้าทอพื้นเมือง  10 ประเทศ (Vietnam,Laos,India,Pakistan,Indonesia,Malasia,Japan,Korea,Philippines and Thailand)

 

 

 

 นางสาวนริศรา  ชวาล
 ตันพิพัทธ์
  รัฐมนตรี
 ช่วยว่าการกระทรวง
 ศึกษาธิการ เชิญร่วม
 แ
สดงความคิดเห็นและ
 ข้อเสนอแนะ ได้โดยตรง
 เพียง click ที่นี่...

1 เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันฯ
2 เกี่ยวกับการทำงานของ สอศ.

 

 

 

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์
-ร่าง-
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. .... (ฉบับปี พ.ศ. 2552)

 

ข่าว ๒๓๘/๒๕๕๑ ครม. แต่งตั้งข้าราชการระดับ ๑๑ ของ ศธ.คลิ๊กที่นี่
Cabinet's Resolution at the Meeting on August 19,2008

ผ้าไทย...THAI FABRIC...ผ้าไทย

เอกสารแหล่งเรียนรู้สามารถเทียบโอนได้ 5 วิชาตามหลักสูตร  ก.ศธ(สอศ) 

3401-0001 อุตสาหกรรมสิ่งทอขั้นพื้นฐาน  

3401-2301  เทคนิคการย้อมสี

3401-2302  เทคนิคการทอผ้าพื้นเมือง    

 3401-2004โครงสร้างและคุณสมบัติของผ้า

3402-2103 การจัดการสินค้า

 

 

  ยินดีต้อนรับสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

         

   

           

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

 

 

ASAWIN PUTTASAN DESIGNER ชื่อดัง

          หลักสูตรDESIGN FOR SALE

ฃุด " the disney rocker" and  "ไทลื้อ 2009"

    ผลงานดีไซน์เนอร์ชื่อดัง

    อัศวิน พุทธสานส์

เทคนิคการจับจีบ(เดรป 10 ลาย)

เทคนิคสม๊อค 16 ลาย

       
  

 
       

     

 

 

/

      

   

 

                                                                                                  
ผลงานการออกแบบเสื้อประยุกต์การแต่งกายประจำชาติ(เอเชีย)

ผลงานการออกแบบเสื้อประยุกต์ 

การแต่งกายประจำชาติ(ตะวันออกกลาง)

 

 สถิติวันนี้ 10 คน
 สถิติเมื่อวาน 64 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
1256 คน
41305 คน
752192 คน
เริ่มเมื่อ 2012-10-15

 
 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวส.
ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
2545-2551
 
 

ผลงานนักศึกษาระดับปวส.รายบุคคล

ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง

คลิ๊กที่นี่

 

The original place of creative process
 สดด.34.10'เหล่าสิงห์หนุ่มยังขาดแคลนและหิวโหย แต่บรรดาผู้แสวงหาพระเจ้าไม่ขาดของดีใดใด                "ถ้าเข่นนั้นเราจะว่าอย่างไร ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครจะขัดขวางเราอสย.42:4   'ท่านจะไม่วอกแวกและท้อถอย จนกว่าจะนำความยุติธรรมให้มีชัยชนะ'(ภาคคำแปลภาษาอังกฤษ
 

 

เพราะว่าไม่มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดฃึ่งพระเจ้าทรงกระทำไม่ได้ ลูกา1.37

 

หน้าเว็บเดิม

 2006   ,2007   .2008   .2009

2012-17

WEBBOARD

ส่งแบบฝึกหัด[ครู-นศ]

 

ผลงานนักเรียน       แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย   

9 Student'Designer

รุ่น 2/2551 " Young Designer "ตามโครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้:สอนเป็นเรื่อง..สอนเป็นชิ้นงาน..สอนเป็นโครงการ.ตามนโยบาย.ของสอศ.คลิ๊กที่นี่ ระดับ ปวช.1-3(6 ภาคเรียน)หลักสูตร  3 ปี

 • กฤษณะ ศิริมงคล
 • เกตุใจ ตันมูล
 • เกศรา ของมูล
 • จันทร์จิรา กุลพินิจมาลา
 • ชลันดา สัตย์ยิ่ง
 • ธนาภรณ์ สูนคำ
 • นฤมลโท๊ะบุตร
 • เมริกา สมบูรณ์
 • วราภรณ์ กลัดกาหลง
 • สโรชา สืบต่างใจ
 • สุพรรณี สุมา
 • อภิญญา สุริยะแปง
 • อรยา ขัดสายะ

แนะนำดีไซน์เนอร์(ตัวจริง)

 • อานันตยา

"เด็กแว้นฃ์''DEK -VAN'S

ภูมิใจ ในวิชาชีพ( เรียนสาขาผ้าฯ)ฝึกงาน-ได้ส-ตังส์

บันทึกรายงานประสบการณ์การฝึกงาน ณ สถานประกอบการ (ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนวิชาชีพ)  วิชา2401-2301พื้นฐานการเย็บระบบอุตสาหกรรม ฯระดับช้น ปวช.3(1/2551)

 • เกศวรินทร์ สารเมท
 • คนิณญา ณ ลำปาง
 • คัมภีรดา โชติสวัสดิ์
 • ฉลวย สินเทพ
 • นฤทัย ยอดทะนันไชย
 • นิมมิตา สืบสุยะ
 • นิลุบล ทาจี
 • พิกุล ลาภเกิด
 • ภาวินี ทองขัด
 • มนวิภา ของมูล
 • ยุพาพร วงศ์จันทร์
 • รจนา พรมวิชัย
 • ศิริพร บุญเรือง
 • ศิริพร เชิงคร่อง
 • ศิริวรรณ ปุคำแดง
 • สุภาวรรณ ต๋าไว
 • สุภาลักษ์ ขัดจา
 • อรสา กระทาง
 • อัมพิกา ต้งเชิง
 • กนกพร อุดถา
 • ธนพร อัดแอ
 • พจนี แสนคำฟู
 • นฤมล วงค์ชื่น

 

9 'Student designer

รุ่น U R A:BRAND[2550]

ภูมิใจ -ในวิชาชีพ( เรียนสาขาผ้าฯ)ฝึกงาน-ได้ส-ตังส์

บันทึกรายงานประสบการณ์การฝึกงาน ณ สถานประกอบการ (ตามโครงการพัฒนาผู้เรียนวิชาชีพ)+

ผลงานวิชา3000-0101การพัฒนางานด้วยระบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต ฯระดับช้น ปวส2(1/2551)

 

 

ภาพการแข่งขันทักษะวิชาชีพและวิชาพื้นฐาน(ภาคเหนือ)ณวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร(15-19ธค 2551 ทักษะวิชา การออกแบบเสื้อชุดราตรีสั้น

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลงานอัศวิน พุทธสานส์.ดีไซน์เนอร์(คนรุ่นใหม่..ใจรัก..มุ่งมั่น.และมีความรับผิดชอบสูง..ขอให้ฝันเธอเป็นจริง)

 • เชิญชวนนักการศึกษา
   
  เผยแพร่-พัฒนาสังคม
   
  ผ่านทางเว็บไซต์
   
  ที่เป็นเว็บของคุณ
   
  ใช้ง่ายเพียงติดต่อเรา
   

 •    เปิดใช้งาน
  ลำดับที่ รายการ โดย วันที่เยี่ยม อ่าน ตอบ
  258 <a href="http://pa Mateen 2017-01-09 0 0
  257 <a href="http://bl Emmy 2017-01-09 0 0
  256 <a href="http://th Rain 2017-01-04 0 0
  255 <a href="http://ci Destrie 2016-12-22 3 0
  254 <a href="http://fi Janessa 2016-12-06 1 0
  253 <a href="http://po Benon 2016-11-10 1 0
  252 <a href="http://ne Biana 2016-11-08 0 0
  251 <a href="http://na Bobbe 2016-11-03 0 0
  250 <a href="http://be Ollie 2016-11-02 0 0
  249 food shot <a href=" Kamberley 2016-10-31 0 0
  248 property <a href="h Carlynda 2016-10-30 1 0
  247 <a href="http://pr Kameryn 2016-10-19 0 0
  246 <a href="http://on Titia 2016-10-14 0 0
  245 genital <a href="ht Beatrice 2016-10-12 0 0
  244 <a href="http://ch Bones 2016-10-02 3 0
  243 <a href="http://au Easter 2016-09-26 1 0
  242 There are several th Lotta 2016-09-02 12 0
  241 Comprehensive insura Nelle 2016-08-25 5 0
  240 Comparing auto insur Gert 2016-08-24 3 0
  239 Between your credit Arry 2016-08-09 2 0
  238 Another difference t Adelie 2016-08-01 2 0
  237 change your policy s Tessa 2016-07-24 1 0
  236 For priceleast 4. cu Dweezil 2016-07-24 1 0
  235 The recession and DI Latesha 2016-07-08 20 0
  234 But, the truth we of Shermaine 2016-07-07 15 0
  233 It is easy the drivi Shirley 2016-07-06 4 0
  232 Most companies want Jhett 2016-07-05 4 0
  231 Also, with monthly n Daisy 2016-07-05 4 0
  230 If your parents the Lakesha 2016-07-04 2 0
  229 An additional advant Leaidan 2016-07-03 2 0
  228 This coverage brings Lynell 2016-07-01 19 0
  227 For e.g.: age, of ag Lois 2016-06-22 3 0
  226 There is a well have Mahalia 2016-06-20 2 0
  225 Suppose you find be Rayshelon 2016-06-15 12 0
  224 If you have contract Cheyanne 2016-06-13 2 0
  223 Really in-depth plan Coralyn 2016-06-11 2 0
  222 If you have There on Viney 2016-06-04 4 0
  221 Grade A stuff. I'm < Kindsey 2016-05-29 2 0
  220 Your post has moved Seston 2016-05-29 2 0
  219 จากที่พัก - ถึงสถานที่ทำงาน...เส้น ทาง ...ต้องผ่าน.... ปิดทองหลังพระ 2013-06-20 74 0
  218 วิทยาลัยอาชีว ...นี่ ถ้าได้ ผู้อำนวยการที่ ดีดี...สอศ. น่าจะไปได้ไกลกว่านี้ มาก เลยนะ.....ประเทศชาติ คนไทย 2013-06-20 29 0
  217 ประกาศรายชื่อเยาวชนไทยรับรางวัลสิ่งประดิษฐ์จากอาชีวะในผลงานส่งเข้าประกวด 7 ประเภท http://industrialclothingdesign.com/ 2012-03-13 83 0
  216 ผลการแข่งทักษะวิชาชีพ ทักษะวิชาพื้นฐาน และการประกวดสิ่ง ประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ 2554 จ.แพร่ เพิ่มเติมผล ฯระดับชาติ จ ระยอง4 กพ55 2012-01-01 405 0
  215 นับถอยหลังวันสิ้นโลก ตอนที่1 สิบคำทำนายสะท้านโลก http://www.youtube.com/watch?v=8HRvrvvT1K4&feature 2011-11-28 128 0
  214 ระบบการศึกษาเป็นแบบคอขวด http://www.moe.go.th/moe/th/news/detail.php?NewsID 2011-11-16 161 0
  213 สาส์นจากผู้นำ ... นายอธิคม สุพรรณพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง 30กย54 INDUSTRIALCLOTHINGDESIGN .com 2011-10-23 17 1
  212 การจัดการศึกษาด้านอาชีวศึกษา สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ตลอดจนมีคุณธรรม จริยธรรม มาเสริมสร้าง http://www.krobkruakao.com/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B 2011-10-08 201 0
  210 ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นการจัดการศึกษาตลอดชีวิตในรูปแบบใหม่ที่สร้างความมั่นคงให้แก่ปร สนับสนุน กศน.พุ่งเป้าพัฒนาการศึกษาอาชีพเน้นมีงานทำ 2011-10-07 207 1
  207 Hi :Jocvso : address : http://www.gefreiter-jonas.net/forum/profile.php?id=370668 industrialclothingdesign.com 2011-10-04 5393 0
  206 Webboard www.sasithara.com/index.php?lay=boardshow&ac=webboard... http://www.sasithara.com/index.php?lay=show&ac=web 2011-10-04 5579 0
  205 ติดตามภาระกิจ นายสมบัติ แสงสว่างสัจกุล 1 คต.54รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา l-a-m-b 2011-10-03 268 2
  203 พระเจ้าทรงมีชัยเหนือศัตรู wongsansernw_wiwien@hotmail.com 2011-09-18 203 0
  202 สนับสนุน นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยนางบุญรื่น ศรีธเรศ และนาย INDUSTRIALCLOTHINGDESIGN .com 2011-08-19 330 2
  201 http://www.youtube.com/watch?v=C5_3bnMk5AE http://www.youtube.com/watch?v=C5_3bnMk5AE 2011-07-29 285 1
  196 คลับแอสทีเรีย สร้างรายได้เกษียณให้กับทุกคน สมาชิก 2011-06-16 300 0
  194 แนะนำเวป ดีไซน์เนอร์ ตัวจริง อัศวิน พุทธสานส์ http://size88.blogspot.com/ http://size88.blogspot.com/ 2011-06-12 16 2
  189 ข้อเเสดงความคิดเห็น เกณฑ์ ประเมินสถานศึกษารอบ 4 [2559-2563] สมศ. เฝ้าระวังวัฒนธรรมไทย 2011-05-15 387 0
  181 เจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนเป็น"ควาย อย่าพายเรือให้โจรนั่ง......เตือน 2011-02-18 315 0
  180 (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ” สอศ. (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2011-01-14 2199 0
  178 “พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน” เกียรติแห่งวิชาชีพ “เรือจ้าง” ขอพระองค์ทรงพระเจริญมีพระชนม์อายุยิ่งยืนนาน 2011-01-10 496 0
  163 ผ้าทอ เป็นสินค้าหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของจังหวัดลำปาง ครูสุรภี 2010-09-19 339 0
  154 กรณีศึกษาอำเภอแจ้ห่ม แม่ทะ แม่เมาะ และอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง รองศาสตราจารย์ ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน 081-8823465 2010-04-12 730 1
  151 ศธ.จัดสัมมนาแนวทางขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา \\\\\\\"สี่ใหม่\\\\\\\" อย่างเป็นรูปธรรม in 2010-02-12 579 2
  136 โรงเรียนพระดาบส - โอกาสที่สองของชีวิต indus 2009-11-09 1243 8
  116 ถึงอ. สุรภี ปราณี แซ่หาญ 2009-08-16 493 1
  86 รายงานผลการแข่งขันทักษะวิชาชีพและทักษะวิชาพื้นฐาน ในกิจกรรมการประชุมทางวิชการ http://www.svsc.moe.go.th/httpdoc/ 2009-05-09 296 0
  54 คอมพิวเตอร์กราฟฟิคเพื่อการออกแบบเสื้อผ้า และแฟชัน ครู 2009-01-10 10770 5
  22 แหล่งภูมิปัญญาท้องถิ่น เขตพื้นที่การศึกษา ลำปาง เขต 2 การทอผ้าสไบ ตีนจก surapee 2008-06-29 462 1
  [ ตั้งถามใหม่ | จํานวนสมุดเยี่ยมชมทั้งหมด]

  สำหรับสมาชิกเท่านั้น
  [ ย้อนกลับ ]