ส ถ า น ที่เ กิ ด ข อ ง ข บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 

3401-2002ประวัติเครื่องแต่งกาย สคผ.53.1วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมกับศูนย์สตรีภาคเหนือ

ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวช./ปวสปีการศึกษา2545-2551-2552

 
 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวช./ปวสศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปางปีการศึกษา2553

11  12   13    14   15    16     17     18      19     20

ประเทศเกาหลี /ประเทศอินโดนีเซีย/ประเทศอินเดีย/ประเทศจีนประเทศมาเลเชีย/ประเทศเวียตนาม/ประเทศญี่ปุ่น/ประเทศ......

ปิยสุภา ผ่องพันธ์                                   ประนอม  แซ่เฒ่า                             บุญเทียม สิงห์ใจ

                        อรุณทิพย์ คีรีโชติกุล                          ราตรี แซ่ท้าว                            เพ็ญศิริ  มหันตชัยชัย             

 

 

 

 

 

 

 

ปิยะธิดา แสนจาง                          รุ่งทิวา แสนท้าว                   อนุสรา  ชปนมนต์  

                   มาลี  ยืนยงคีรีมาศ                             กาญจนา เริงไม                                    จินดา พนมไพร

 

 

 

 

พัชรีพร  ย่างพยัคฆ์มงคล                           ผ่องศรี ยั่งสันติวงศ์                        ชม แซ่ท้าว

                       บานเย็น  แซ่ว้าง                              รื่นฤดี แซ่เฮ่อ                                  ธนาภรณ์ แซ่โซ้ง  

 

 

 

 

 

 

รายชื่อ..นักศึกษา ระดับชั้นปวส.1 (สคผ.53.1)จำนวน 23 คน

ผลการเรียนวิชา3401-2002ประวัติเครื่องแต่งกาย เกรด หมายเหตุ /กิจกรรม+ผลงาน  รายบุคคล 
เลขที่1.นางสาวปิยะสุภา ผ่องพันธ์
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง
2.5

เลขที่2.นางสาวอรทัย เครือสาร
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

1
เลขที่3.นางสาวปิยะธิดา แสนจาง
อ.สูงเม่น         จังหวัดแพร่
4

เลขที่4.นางสาวพัชรีพร  ย่างพยัคฆ์มงคล
อ.สูงเม่น         จังหวัดแพร่

4
เลขที่5.นางสาวสาวิตรี  ไชยวัฒนานนท์
อ.สูงเม่น         จังหวัดแพร่
3.5

เลขที่6.นางสาวกาญจนา เริงไม( ม้ง  ) ศูนย์สตรีฯ
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

4

เลขที่7.นางสาวจินดา พนมไพร  ( ม้ง )ศูนย์สตรีฯ
อ. แม่ริม        จังหวัด เชียงใหม่

4
เลขที่8.นางสาวชม แซ่ท้าว( ม้ง )ศูนย์สตรีฯ
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง
4
เลขที่9.นางสาวธนาภรณ์ แซ่โซ้งศูนย์สตรีฯ
อ.สันติสุข         จังหวัดน่าน
4
เลขที่10.นางสาวบานเย็น  แซ่ว้าง( ม้ง คริสต์ )ศูนย์สตรีฯ
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง
4
เลขที่11.นางสาวบุญเทียม สิงห์ใจ ( ม้ง )ศูนย์สตรีฯ
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง
3
เลขที่12.นางสาวประนอม  แซ่เฒ่า( ม้ง )ศูนย์สตรีฯ
อ.เมือง
         จังหวัด ลำปาง
4
เลขที่13.นางสาว ผ่องศรี ยั่งสันติวงศ์  ( ม้ง )ศูนย์สตรีฯ
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง
4
เลขที่14.นางสาวเพ็ญศิริ  มหันตชัย( ม้ง )ศูนย์สตรีฯ
อ.ท่าวังผา         จังหวัดน่าน
4
เลขที่15.นางสาวมาลี  ยืนยงคีรีมาศ( ม้ง )ศูนย์สตรีฯ
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง
4
เลขที่16.นางสาวยุพิน  แซ่วะ( ม้ง คริสต์ )ศูนย์สตรีฯ
อ.แม่วาง         จังหวัด เชียงใหม่
4
เลขที่17.นางสาวรัชนี  แซ่ย่าง ( ม้ง  )ศูนย์สตรีฯ
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง
4
เลขที่18.นางสาวราตรี แซ่ท้าว( ม้ง )ศูนย์สตรีฯ
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง
4
เลขที่19..นางสาวรื่นฤดี แซ่เฮ่อ( ม้ง )ศูนย์สตรีฯ
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง
4
เลขที่20.นางสาวรุ่งทิวา แสนท้าว ( ม้ง )ศูนย์สตรีฯ
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง
3.5
เลขที่21.นางสาวแสงดาว  วารีนิยม( ม้ง )ศูนย์สตรีฯ
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง
4
เลขที่22.นางสาวอนุสรา  ชปนมนต์( ม้ง )ศูนย์สตรีฯ
อ.แม่วาง         จังหวัด เชียงใหม่
4

เลขที่23.นางสาวอรุณทิพย์ คีรีโชติกุล ( ม้ง )ศูนย์สตรีฯ
อ.ปัว         จังหวัด น่าน

4
 จำนวนนักศึกษา วอศ.ลำปาง 2คน/วอศ.แพร่ 3คน/ศูนย์สตรีฯ19คน

ยุพิน  แซ่วะ/รัชนี  แซ่ย่าง

 

 

 

 

ตารางเรียนสอน .ครูสุรภี   ภาคเรียน ที่1/2553

จันทร์  ประวัติเครื่องแต่งกาย            สคผ53.1    
ศิลปการแต่งกาย ชคผ52.1
อังคาร ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.3
พุธ การออกแบบเสื้อ ชคผ53.3
พฤหัส การออกแบบเสื้อ ชคผ53.2
ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.1
ศุกร์ พัฒนางานคุณภาพฯ สคผ52.1
การออกแบบเสื้อ ชคผ53.1

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

    

 

 

 วิชา 3401-2002 ประวัติเครื่องแต่งกาย18หัวข้อ/ สัปดาห์

  ๑ l   l     l  l  l   l   l  l   l ๑๐  l ๑๑  l ๑๒  l ๑๓l  ๑๔ l  ๑๕  l๑๖l    ๑๗ l ๑๘๑๙

โครงการสอน

 

วิชา 3401-2002ประวัติเครื่องแต่งกาย History of Costrum 2[2]            

 ผู้สอน สุรภี ทิมกาญจนะ                       ระดับ/ชั้น ปวส.1/ สคผ50.2

แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย        ภาคเรียนที่ 2/ 2550

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. มีความรู้ ความเข้าใจ ประวัติการแต่งกาย วิวัฒนาการการแต่งกายของไทย และต่างประเทศ
  2. สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานเสื้อผ้า
  3. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ เห็นคุณค่าในเอกลักษณ์ ขนบธรรมเนียมประเพณีการแต่งกายของไทย

มาตรฐานรายวิชา

  1. เข้าใจประวัติ และวิวัฒนาการการแต่งกายของไทย และต่างประเทศ
  2. นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในงานเสื้อผ้า

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ ประวัติการแต่งกาย วิวัฒนาการการแต่งกายไทยและต่างประเทศ ประเพณีการแต่งกายของภาคต่างในประเทศไทย ชนิด ลักษณะ เครื่องประกอบการแต่งกายและนำมาประยุกต์ใช้ในงานเสื้อผ้าเอกสารประกอบการสอน

วิชา 3401-2002ประวัติเครื่องแต่งกาย History of Costrum 1 เล่ม

www.industrialclothingdesign.com

 

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

หลักสูตร

 

1.สุโขทัย

 

2.อยุธยา๑-๓

 

3.อยุธยา๔-๕

 

4.รัตนโกสินทร์ ๑-๔

 

 5.รัตนโกสินทร์ ๕

6.รัตนฯ๖-๗-๘

7.รัตนโกสินทร์ ๙

 

8.เครื่องประกอบฯ

 

9.อียิปต์

 

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

10.กรีก

11.โรมัน

 

12.ไบเซนไทน์

13.สงครามโลก๑-๒

 

14.พม่า-ลาว-กัมพูชา

 

15.เวียตนาม-กัมพูชา

 

16.อินโดนีเซีย-สิงค์โปร์-มาเลย์ฯ

 

17.ญี่ปุ่น-เกาหลี-

 

18.จึน-อินเดีย

 

กิจกรรมท้ายบทที่

1-8

 

 

 

      

 
 
 
E-BOOK THAI DRESS 1
E-BOOK THAI DRESS 2 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย