ผลงานนักศึกษาวิชา2401-2101ศิลปการแต่งกาย ชคผ.52.1สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้าวอศ.ลำปาง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลงานนักศึกษาวิชา2401-2101ศิลปการแต่งกาย ชคผ.52.1สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้าวอศ.ลำปาง

รายชื่อ..นักศึกษา ระดับชั้นปวช.2 (ชคผ.52.3)จำนวน 14 คนชื่อ -สกุล    บันทึกคะแนนเก็บ-ระหว่างภาค 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

5.จิตพิสัย ( 20)

เลขที่

 

 

1.งาน1(20)2.รวภ.1-16บท(20)3.งานชิ้น2(20)4.ปลาย ภาค(20) รวม 80คะแนน 5.จิตพิสัย(20)

รวม100

เกรด  

 

เลขที่1.นายศิริชัย สว่างศรี=12   คะแนน

 

80

4

 

 

 

เลขที่2.นายพีรยุทธ  เพชรนา=10  คะแนน

55

1.5

เลขที่3.นายณัฐวุฒิ วงศ์โห้=9  คะแนน

42

มส.

เลขที่4.นางสาวแคทลียา  จำปางาม=9  คะแนน

38

มส.

เลขที่5.นางสาวจุฬารัตน์ ใจแก้ว=12   คะแนน

 

75

3.5

เลขที่6.นางสาวชนากานต์ เติมงาม=20   คะแนน

 

93

4

เลขที่7.นางสาวณหทัย  คุ้มไกรสร=12   คะแนน

 

75

3.5

เลขที่8.นางสาวณัฐธิณี  แซ่ลี=20   คะแนน

 

91

4

เลขที่9.นางสาวทวินตรา พรมเพ็ชร=20  คะแนน

 

70

3

เลขที่10.นางสาวนัทรินทร์ บุบผากอง=20  คะแนน

 

83

4

เลขที่11.นางสาวมัทนา  อยู่หอม=9  คะแนน

50

1

เลขที่12.นางสาวมิรัญตรี  สีนารัตน์=9  คะแนน

50

1

เลขที่13.นางสาวษาริณี  แก้วจันทร์เพ็ญ=9  คะแนน

50

1

เลขที่14.นางสาวสินีนาฎ  อ้ายโก๋=20  คะแนน

  

 

 

73

3

                                                       

       

ตารางเรียนสอน .ครูสุรภี   ภาคเรียน ที่1/2553

จันทร์  ประวัติเครื่องแต่งกาย            สคผ53.1    
ศิลปการแต่งกาย ชคผ52.1
อังคาร ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.3
พุธ การออกแบบเสื้อ ชคผ53.3
พฤหัส การออกแบบเสื้อ ชคผ53.2
ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.1
ศุกร์ พัฒนางานคุณภาพฯ สคผ52.1
การออกแบบเสื้อ ชคผ53.

 

   

 

 

                                            

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย