ผ้าไทยสายใยแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าจากแม่สู่ลูก..ผ้าไทย ธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจสากล..ผ้าไทย ช่วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยว..แฟชั่นผ้าไทยขยายมูลค่าเศรษฐกิจ..รักผ้าไทยใช้ผ้าไทย สนับสนุน designerไทยสร้าง BRAND                                                                                                                                                                       

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ร่วมกับ

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ เปิดสอนนักศึกษาระดับปวช.สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผ้า (ปี 1(38คน)จำนวนห้อง2 (27คน)
และห้อง 3วอศลำปางสาขาออกแบบเสื้อ1ห้อง(23คน)ปีการศึกษา2553 วอศ.ลป มีนศ.ปวช.1ผ้ารวม3ห้องจำนวน 89คน)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
วิชา 2401-0103ศิลปและการออกแบบ.........ครูสุรภี
 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวช./ปวส
ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
ปีการศึกษา2545-2551-2552
 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวช./ปวสศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
ปีการศึกษา2553

11  12   13    14   15     16     17     18      19     20

ตารางเรียนสอน .ครูสุรภี   ภาคเรียน ที่1/2553

จันทร์  ประวัติเครื่องแต่งกาย            สคผ53.1    
ศิลปการแต่งกาย ชคผ52.1
อังคาร ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.3
พุธ การออกแบบเสื้อ ชคผ53.3
พฤหัส การออกแบบเสื้อ ชคผ53.2
ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.1
ศุกร์ พัฒนางานคุณภาพฯ สคผ52.1
การออกแบบเสื้อ ชคผ53.1

WEBBOARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

 

 

                     

รายชื่อ..นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 (ชคผ.53.3)จำนวน 38 คน

แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ปีการศึกษา2553

เลขที่1.นางสาวเกตุวริน    วงศ์สิงห์
อ.แจ้ห่ม  จังหวัด ลำปาง

เลขที่2.นางสาวเกวลิน       มาเยอะ
อ.เชียงดาว     จังหวัด เชียงใหม่
 
เลขที่3.นางสาวแก้วกาญ    แซ่ย่าง
อ.เชียงคำ     จังหวัด พะเยา

เลขที่4.นางสาวจันทรา       แซ่เฮ่อ
อ.เชียงแสน     จังหวัด เชียงราย

เลขที่5.นางสาว จันทิมา      แซ่มัว
อ.เวียงแก่น     จังหวัด เชียงราย

เลขที่6.นางสาวดรุณี           มาเยอะ
อ.เชียงดาว     จังหวัด เชียงใหม่

เลขที่7.นางสาวดาราวดี      แซ่ลี
อ.เวียงแก่น     จังหวัด เชียงราย

เลขที่8.นางสาวตติยา    แซ่ท้าว
อ.ดอกคำไต้   จังหวัด พะเยา

เลขที่9.นางสาวโต              แซ่มัว
อ.เวียงแก่น     จังหวัด เชียงราย

เลขที่10.นางสาวนันทกานต์      หมื่อแล
อ.แม่สรวย     จังหวัด เชียงราย

เลขที่11.นางสาวนารี          วงศ์บุญชัยเลิศ
อ.เวียงแก่น     จังหวัด เชียงราย

เลขที่12.นางสาวนารี           อาจอ
อ.งาว     จังหวัด ลำปาง

เลขที่13.นางสาวนารีรัตน์   วงศ์บุญชัยเลิศ
อ.เวียงแก่น     จังหวัด เชียงราย

เลขที่14.นางสาวบูยา           เบเซ
อ.งาว     จังหวัด ลำปาง

เลขที่15.นางสาวปราณี        แซ่ลี
อ.เวียงแก่น     จังหวัด เชียงราย

เลขที่16.นางสาวภัศรา        วิสุทธิกุลชัย
อ.พบพระ     จังหวัด ตาก

เลขที่17.นางสาวมาลี           เซเมือ
อ.แม่ฟ้าหลวง     จังหวัด เชียงราย

เลขที่18.นางสาวมาลี           อนุสาวรีย์ดอย
อ.เวียงแก่น     จังหวัด เชียงราย

เลขที่19.นางสาวมินตรา      ปิงแก้ว
อ.เมือง     จังหวัด ลำปาง

เลขที่20.นางสาวรัชดาพร    มอแลกู่
อ.แม่สรวย     จังหวัด เชียงราย

เลขที่21.นางสาวรัฐยา         แซ่หาญ
อ.ร้องกวาง     จังหวัด แพร่

เลขที่22.นางสาวละอองดาว  เทียนรุ่งยอดภู
อ.สองแคว     จังหวัด น่าน

เลขที่23.นางสาวลักษณพร  วัฒนาสกุลลี
อ.เวียงแก่น     จังหวัด เชียงราย

เลขที่24.นางสาววนิดา         แซ่โซ้ง
อ.แม่แจ่ม  จังหวัด เชียงใหม่

เลขที่25.นางสาววรัญญา      แซ่ซ้ง
อ.พบพระ    จังหวัด ตาก

เลขที่26.นางสาววัทนีย์        แซ่หว้า
อ.เวียงแก่น   จังหวัด เชียงราย

เลขที่27.นางสาววิไลลักษณ์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
อ.เขาค้อ     จังหวัด เพชรบูรณ์

เลขที่28.นางสาวศิริพิชญา   ศิริเดชากิตต์
อ.ปง      จังหวัด พะเยา

เลขที่29.นางสาวศิริพร        มาเยอะ
อ.แม่สราย     จังหวัด เชียงราย

เลขที่30.นางสาวสายธาร      คติปัญญา
อ.ทุ่งช้าง    จังหวัด น่าน

เลขที่31.นางสาวสายพิน            คงคาพยุง
อ.แม่สอด    จังหวัด ตาก

เลขที่32.นางสาวสุปราณี       แซ่โซ้ง
อ.ปง     จังหวัด พะเยา

เลขที่33.นางสาวสุพัตรา       แซ่ลี
อ.เวียงแก่น     จังหวัด เชียงราย

เลขที่34.นางสาวเสาวลักษณ์   เสรีพัฒนากุล
อ.พบพระ     จังหวัด ตาก

เลขที่35.นางสาวอนงค์         เคอเจ
อ.สันทราย     จังหวัด เชียงใหม่

เลขที่36.นางสาวอนนต์        เสรีพัฒนากุล
อ.ภูซาง     จังหวัด พะเยา

เลขที่37.นางสาวอรวรรณ     แซ่โซ้ง
อ.กัลยานิวัฒนา     จังหวัด เชียงใหม่

เลขที่38.นางสาวอาพอ         มาเยอะ
อ.เชียงดาว     จังหวัด เชียงใหม่

 

WEBBOARD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAMPANGFASHION SHOW

BY CREATIVE YOUNG

DESIGNER

แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

กลุ่มทอผ้าบ้านทุ่งโป่ง ผลิตและจำหน่ายผ้าทอพื้นเมือง เช่น ผ้าปูโต๊ะ ผ้าปูที่นอน

ผ้าคลุมเตียง ผ้าขาวม้า ผ้าพื้นไหมประดิษฐ์ ผ้าพื้นฝ้าย

ผ้าสำหรับทำกระเป๋าและผ้าอื่นๆราคาย่อมเยา

สไลด์ lampang fashipn show 1   2    3    4     5

รักษ์ล้านนา  1      2       3

ตารางเรียนสอน .ครูสุรภี   ภาคเรียน ที่1/2553

จันทร์  ประวัติเครื่องแต่งกาย            สคผ53.1    
ศิลปการแต่งกาย ชคผ52.1
อังคาร ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.3
พุธ การออกแบบเสื้อ ชคผ53.3
พฤหัส การออกแบบเสื้อ ชคผ53.2
ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.1
ศุกร์ พัฒนางานคุณภาพฯ สคผ52.1
การออกแบบเสื้อ ชคผ53.

สนใจติดต่อ  surape-e@hotmail.com   

 

<<  หน้าที่ 2 >>  มีทั้งหมด  6 หน้า     

 

 1           3       4        5     6   l    

<<หัวข้อต่อไป.>>คลิ๊กนี้มีความหมาย