ตารางเรียนสอน .ครูสุรภี   ภาคเรียน ที่1/2553

จันทร์  ประวัติเครื่องแต่งกาย            สคผ53.1    
ศิลปการแต่งกาย ชคผ52.1
อังคาร ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.3
พุธ การออกแบบเสื้อ ชคผ53.3
พฤหัส การออกแบบเสื้อ ชคผ53.2
ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.1
ศุกร์ พัฒนางานคุณภาพฯ สคผ52.1
การออกแบบเสื้อ ชคผ53.1

รายชื่อ..นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 (ชคผ.53.2)จำนวน 27คน
เลขที่1.นางสาวกันยา    นิธิเกษมสมบัติ
อ.ปง          จังหวัด พะเยา

เลขที่2.นางสาวทัศนีย์  วิศรุตเวสสะภู
อ.สองแคว   จังหวัด น่าน

เลขที่3.นางสาวนภา   แซ่หาญ
อ.ร้องกวาง   จังหวัด แพร่

เลขที่4.นางสาวบัวแก้ว              อามอ
อ.งาว         จังหวัด ลำปาง

เลขที่5.นางสาวพัชรินทร์   เกสรกติกา
อ.เทิง     จังหวัด เชียงราย                                         

เลขที่6.นางสาวภาวดี     แซ่หาง
อ.เทิง     จังหวัด เชียงราย

เลขที่7.นางสาวมนฤดี     แสงว่าง
อ.พบพระ     จังหวัด ตาก

เลขที่8.นางสาวเยีย     แซ่หลอ
อ.    จังหวัด

เลขที่9.นางสาวรัชนีกร              แซ่จาง
อ.เขาค้อ     จังหวัด เพชรบูรณ์

เลขที่10.นางสาวฤดี       อนันต์คีรี
อ.พบพระ     จังหวัด ตาก

เลขที่11.นางสาวลดาวัลย์    แซ่ยาง
อ.เชียงคำ    จังหวัด เชียงราย

เลขที่12.นางสาวลาวัลย์      แซ่ยาง
อ.ปัว          จังหวัด น่าน

เลขที่13.นางสาวรัชนี       สิขเรศบรรพต
อ.เทิง    จังหวัด เชียงราย

เลขที่14.นางสาววิภาดา  จรูญสกุลวงค์
อ.เทิง    จังหวัด เชียงราย

เลขที่15.นางสาววิรากานต์   แซ่ท้าว
อ.เมือง    จังหวัด  น่าน

เลขที่16.นางสาววิไลวรรณ์ แซ่โซ้ง
อ.เขาค้อ    จังหวัด เพชรบูรณ์

เลขที่17.นางสาวศิริพร              แซ่ว่าง
อ.เทิง    จังหวัด เชียงราย

เลขที่18.นางสาวศิลปิน     โชคศรีเดชา
อ.หล่มเก่า    จังหวัด เพชรบูรณ์


เลขที่19.นางสาวสุดา    แลเชอกู่
อ.แม่จัน    จังหวัด เชียงราย

เลขที่20.นางสาวสุภาพร    แซ่มัว
อ.เวียงแก่น    จังหวัด เชียงราย

เลขที่21.นางสาวสุภาพร    แซ่เห่อ
อ.แม่แจ่ม    จังหวัด เชียงใหม่

เลขที่22.นางสาวหทัยรัตน์    แซ่เห่อ
อ.แม่แจ่ม    จังหวัด เชียงใหม่

เลขที่23.นางสาวอรวรรณ   วิศรุตเวสสะภุ
อ.สองแคว    จังหวัด น่าน
 
เลขที่24.นางสาวอุบลวรรณ   แซ่มั่ว
อ.เวียงป่าเป้า    จังหวัด เชียงราย

เลขที่25.นางสาวโศภา    กิตติธนาสกุล
อ.ทุ่งช้าง    จังหวัด น่าน

เลขที่26.นางสาวอรุณีย์   แสนท้าว
อ.ทุ่งช้าง    จังหวัด น่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิชา2400-0104การออกแบบเสื้อ ชคผ.53.2สาขาวิชาผ้าฯวอศ.ลำปางร่วมกับศูนย์สตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง

ภูมิลำเนา ชคผ53.1.2 ชคผ.53.3

จเชียงใหม่      

2 6

จ.ลำปาง

1+22 4
จ.พะเยา 1 5
จ.เชียงราย 9 15
จ.ตาก 2 4
จ.แพร่ 1 1
จ.เพชรบูรณ์ 4 1
จ.น่าน 6 2
รวมปวช.1/2553 22+26+38คน

 

 

 

 

วิชา2400-0104การออกแบบเสื้อ ชคผ.53.2สาขาวิชาผ้าฯ

วอศ.ลำปางร่วมกับศูนย์สตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง

 

 

 

เลขที่8.นางสาวเยีย     แซ่หลอ
อ.เขาค้อ    จังหวัดเพชรบูรณ์

เลขที่9.นางสาวรัชนีกร แซ่จาง
อ.เขาค้อ     จังหวัด เพชรบูรณ์

เลขที่16.นางสาววิไวรรณ์  แซ่โซ้ง
อ.เขาค้อ  จังหวัดเพชรบูรณ์       

เลขที่18.นางสาวศิลปิน    โชคศรีเดชา
อ.หล่มเก่า    จังหวัด เพชรบูรณ์

เลขที่2.นางสาวทัศนีย์ วิศรุตเวสสะภู
อ.สองแคว   จังหวัด น่าน

เลขที่12.นางสาวลาวัลย์  แซ่ยาง
อ.ปัว          จังหวัด น่าน

เลขที่15.นางสาววิรากานต์  แซ่ท้าว
อ.เมือง    จังหวัด  น่าน

เลขที่23.นางสาวอรวรรณ  วิศรุตเวสสะภุ
อ.สองแคว    จังหวัด น่าน

เลขที่25.นางสาวโศภา               กิตติธนาสกุล
อ.ทุ่งช้าง    จังหวัด น่าน

เลขที่26.นางสาวอรุณีย์        แสนท้าว
อ.ทุ่งช้าง    จังหวัด น่าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                    


คลิ๊กนี้มีความหมาย