3000-0101  การพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและเพิ่มผลผลิต     3[3]

[Work Development with Quality Management System and Productivity]

      ชั้น สคผ.52.1 ปีการศึกษา2553

สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกายวอศ.ลำปางร่วมกับศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จ.ลำปาง

นำเสนอการเรียน-การสอน โดยเน้นการประเมินผลปฎิบัติตามสภาพจริง

 • โครงการ...แลกเปลี่ยนการเรียนรู้..สอนเป็นเรื่อง..สอนเป็นชิ้นงาน..สอนเป็นโครงการ
 • โครงการ...แลกเปลี่ยนการเรียนรู้..สอนเป็นเรื่อง..สอนเป็นชิ้นงาน..สอนเป็นโครงการ
 •    

    

                                                                                           

    นาดะ จะเทา [ม้ง] 

  วรินยุพา แซ่เห้อ[ม้ง]

  นุชรีย์ แซ่ย่าง  [ม้ง ].

  สุชาดา กรินคีรี[ ม้ง]

  วารุณี ยศโสกร [ ม้ง].

  อาภรณ์    ยืนยงคีรีมาส  [ม้ง]

  สมพร แซ่เฒ่า [ม้ง] 

  อารี ร่มพนาธรรม [ ม้ง]

   

   

  วรินยุพา  แซ่เห้อ

   

   

  สุชาดา กรินคีรี

   

   

                      วารุณี  ยศสุนทร

   

     คลิ๊กนี้มีความหมาย