ผลงานนักศึกษาวิชา2401-1004การออกแบบเสื้อชคผ.53.1

สาขาวิชาออกแบบเสื้อผ้าวอศ.ลำปาง

สไลด์ผลงานSTUDENT DESIGNERS 2010รุ่น Sp2[ชคผ.53.1]สาขาวิชา การออกแบบเสื้อ แผนกผ้าและเครื่องแต่งกายวอศ.ลำปางภาคเรียนที่1/2553

 

 
 
 
 

ยินดีต้อนรับ     สู่......... เส้นทาง  ..อาชีพ   ..Designer.........ชื่อ...................นามสกุล.....................ชั้น/ห้อง....
 บ้านเลขที่.........ถนน......................ตำบล........................อำเภอ....................จังหวัด..................ศาสนา...........ชาวเขาเผ่า........              
 นักออกแบบเสื้อผ้าจึงเป็นส่วนสำคัญที่จะต้องรักษาฐานตลาดของไทยไว้ทั้งใน เชิงรุกในการผลิต สร้างเครือข่าย ทั้งระบบข้อมูลข่าวสาร
 และ เครือข่ายจำหน่ายสินค้า
  แนวทางอาชีพ อื่นๆ
    - นักออกแบเสื้อผ้าแฟชั่นและสิ่งทอ
    - นักออกแบบเครื่องแต่งการสำหรับการแสดง
    - นักออกแบบลวดลายบนสิ่งทอ
    - นักออกแบบการแสดงสินค้า
    - นักออกแบบอิสระ
    - นักออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิค
    - ควบคุมการผลิดเสื้อผ้าสำเร็จรูป
    - ควบคุมงานแผนกรีดและบรรจุ
    - รับราชการในกรมพลาธิการทหาร
    - รับราชการครู
    - ธุรกิจส่วนตัวด้านเสื้อผ้าสำเร็จรูป
    - รับสอนงานสิ่งทอที่เกี่ยวข้อง
    -  ช่างเทคนิคด้านการย้อม-พิมพ์ สิ่งทอและการตกแต่ง
    - ช่างเทคนิคด้านการทดสอบและวิเคราะห์สิ่งทอ
    - ช่างเทคนิคด้านการควบคุมคุณภาพและวางแผนการผลิด
    - นักวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์
    - พนักงานขายสีการเคมีและเครื่องจักร
    - งายราชการและรัฐวิสาหกิจ
    - อาชีพอิสระและงานธุรกิจสิ่งทอเชิงพาณิชย์อื่นๆ
       
   โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
 
  ปัจจัยที่ทำให้ผู้ที่ประกอบอาชีพนี้ประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในอาชีพ ก็คือการคงไว้ซึ่งการเป็นนักออกแบบเสื้อผ้าหรือแฟชั่นดีไซเนอร์ไว้
 ซึ่งต้องใช้โอกาสเวลา และค่าใช้จ่ายในการผลิต และการแสดงผลงานที่มีต้นทุนต่ำให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ
นักออกแบบแฟชั่นไม่ควรย่ำอยู่กับที่ควรมีความคิดเชิงรุกมากกว่ารับไม่เพียง แต่รับในคำสั่งจากลูกค้าอย่างเดียวควรศึกษาหาความรู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการประ กอบอาชีพและควรสร้างโอกาสให้ตนเอง เช่น การศึกษาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติม ศึกษาด้านการตลาด ความต้องการของลูกค้า กลุ่ม
เป้าหมายลูกค้าใหม่ เสาะหาแหล่งตลาดวัตถุดิบ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตที่ครบวงจร สร้างแนวโน้มแฟชั่น ศึกษารูปแบบของสินค้าจากต่างประเทศ
และข้อกีดกันทางการค้า ซึ่งเป็นปัจจัยในความก้าวหน้าทันโลก และยืนอยู่ในอาชีพได้นาน และอาจสร้างผลงานที่คนไทยภูมิใจหันมาใส่เสื้อผ้าที่ผลิต
โดยนักออกแบบเสื้อ ผ้าไทยกันทั่วประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

                                

นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 (ชคผ.53.1)จำนวน22 คน

เลขที่1.นายธวัชชัย               กันธิมา
อ.ห้างฉัตร         จังหวัด ลำปาง

เลขที่2.นายพัฒนพงษ์          กันทะวัง
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

เลขที่3.นายฤทธิพงษ์           นิลคุปต์
อ.สบปราบ         จังหวัด ลำปาง

เลขที่4.นางสาวขวัญภิรมย์    ลาภเกิด
อ.แจ้ห่ม         จังหวัด ลำปาง

เลขที่5.นางสาวชไมพร        สวัสดิราช
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

เลขที่6.นางสาวเบญญา        เจริญทะริล
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

เลขที่7.นางสาวปรียาภรณ์    เที่ยงเต็ม
อ.บ้านกิ่ว         จังหวัด ลำปาง

เลขที่8.นางสาวเมทินี         หมอยา
อ.แจ้ห่ม         จังหวัด ลำปาง[ครูสุรภี คิดถึงนะ..กลับมาเรียน..ดีมั๊ย?? ..การเรียนรู้ไม่มีวันสาย..ไม่นานเกินวัย..ไม่ไกลเกิน้อื้อม...update..1มค54]

เลขที่9.นางสาวยุวธิดา       บุญยืน
อ.แจ้ห่ม           จังหวัด ลำปาง

เลขที่10.นางสาวเรวดี          มะใบ       ขาดเรียนบ่อย
อ.ห้างฉัตร         จังหวัด ลำปาง

เลขที่11.นางสาววรกานต์     เผือกดี      ขาดเรียนบ่อย
อ.เมืองปาน         จังหวัด ลำปาง

เลขที่12.นางสาววรรณนิตา  วงค์เวียน
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

เลขที่13.นางสาวศิริมารถ     ว่องไว
อ.เมืองปาน         จังหวัด ลำปาง

เลขที่14.นางสาวศิริมาศ      คำเขื่อน
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

เลขที่15.นางสาวศุภมาศ     วัทโล
อ.สบปราบ         จังหวัด ลำปาง

เลขที่16.นางสาวสราญรัตน์ วงษ์หงวน
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

เลขที่17.นางสาวปราณี     อุปถัมภ์
อ.เกาะคา         จังหวัด ลำปาง

เลขที่18.นางสาวสุพรรษา   เสริมสุข      ขาดเรียนบ่อย
อ.แม่เมาะ         จังหวัด ลำปาง

เลขที่19.นางสาวสุพากรณ์  อุตโม
อ.สบปราบ         จังหวัด ลำปาง

เลขที่20.นางสาวกุลวดี       จันทร์ศรี
อ.ห ้างฉ ัตร         จังหวัด ลำปาง

เลขที่21.นางสาวสุวิกา        สีสด
อ.แจ้ห่ม         จังหวัด ลำปาง
                                              

  

เกรด

ออกแบบเสื้อ

เลขที่/เกรด

ศิลปและการฯ

ออกแบบ

1/4

4

2/4

3.5

3/4

4

4/4

4

5/4

4

6/4

4

7/3

3.5

8/3

3

9/3

4

10/4

3

11/3.5

4

12/3

4

13/3.5

4

14/3.5

4

15/4

4

16/4

4

17/4

4

18/2.5

3

19/4

4

20/4

4

21/3

3

21คน

21คน

4=11/3.5=4/3=6

4=15/3.5=2/3=4

 

ตารางเรียนสอน .ครูสุรภี   ภาคเรียน ที่1/2553

จันทร์  ประวัติเครื่องแต่งกาย            สคผ53.1    
ศิลปการแต่งกาย ชคผ52.1
อังคาร ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.3
พุธ การออกแบบเสื้อ ชคผ53.3
พฤหัส การออกแบบเสื้อ ชคผ53.2
ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.1
ศุกร์ พัฒนางานคุณภาพฯ สคผ52.1
การออกแบบเสื้อ ชคผ53.1
WEBBOARD

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคเรียนที่2/2553

วิชา ศิลปการแต่งกาย

 

 

เลขที่1.นายธวัชชัย   กันธิมา****************ไม่ส่งงาน1
อ.ห้างฉัตร         จังหวัด ลำปาง

 เลขที่2.นายพัฒนพงษ์          กันทะวัง
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

 เลขที่3.นายฤทธิพงษ์           นิลคุปต์***************ไม่ส่งงาน2
อ.สบปราบ         จังหวัด ลำปาง

เลขที่4.นางสาวขวัญภิรมย์    ลาภเกิด
อ.แจ้ห่ม         จังหวัด ลำปาง

เลขที่5.นางสาวชไมพร        สวัสดิราช
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

เลขที่6.นางสาวเบญญา        เจริญทะริล
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

เลขที่7.นางสาวปรียาภรณ์    เที่ยงเต็ม
อ.บ้านกิ่ว         จังหวัด ลำปาง

เลขที่8.นางสาวเมทินี         หมอยา
อ.แจ้ห่ม         จังหวัด ลำปาง[ครูสุรภี คิดถึงนะ..กลับมาเรียน..ดีมั๊ย?? ..การเรียนรู้ไม่มีวันสาย..ไม่นานเกินวัย..ไม่ไกลเกิน้อื้อม...update..1มค54]

เลขที่9.นางสาวยุวธิดา       บุญยืน
อ.แจ้ห่ม           จังหวัด ลำปาง

เลขที่10.นางสาวเรวดี          มะใบ   ***************ไม่ส่งงาน3
อ.ห้างฉัตร         จังหวัด ลำปาง

เลขที่11.นางสาววรกานต์     เผือกดี     
อ.เมืองปาน         จังหวัด ลำปาง

เลขที่12.นางสาววรรณนิตา  วงค์เวียน
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

เลขที่13.นางสาวศิริมารถ     ว่องไว***************ไม่ส่งงาน4
อ.เมืองปาน         จังหวัด ลำปาง

เลขที่14.นางสาวศิริมาศ      คำเขื่อน***************ไม่ส่งงาน5
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

เลขที่15.นางสาวศุภมาศ     วัทโล
อ.สบปราบ         จังหวัด ลำปาง

เลขที่16.นางสาวสราญรัตน์ วงษ์หงวน***************ไม่ส่งงาน6
อ.เมือง         จังหวัด ลำปาง

เลขที่17.นางสาวปราณี     อุปถัมภ์
อ.เกาะคา         จังหวัด ลำปาง

เลขที่18.นางสาวสุพรรษา   เสริมสุข     ***************ไม่ส่งงาน7
อ.แม่เมาะ         จังหวัด ลำปาง

เลขที่19.นางสาวสุพากรณ์  อุตโม
อ.สบปราบ         จังหวัด ลำปาง

เลขที่20.นางสาวกุลวดี       จันทร์ศรี
อ.ห ้างฉ ัตร         จังหวัด ลำปาง

เลขที่21.นางสาวสุวิกา        สีสด
อ.แจ้ห่ม         จังหวัด ลำปาง

   

กลางภาค

3มิติ/ห้องเสื้อ ตัดเย็บเสื้อ1ตัว
เลขที่1 เลขที่1
เลขที่2 เลขที่2
เลขที่3 เลขที่3
เลขที่4 เลขที่4
เลขที่5 เลขที่5
เลขที่6 เลขที่6
เลขที่7 เลขที่7
เลขที่9 เลขที่9
เลขที่10 เลขที่10
เลขที่11 เลขที่11
เลขที่12 เลขที่12
เลขที่13 เลขที่13
เลขที่14 เลขที่14
เลขที่15 เลขที่15
เลขที่16 เลขที่16
เลขที่17 เลขที่17
เลขที่18 เลขที่18
เลขที่19 เลขที่19
เลขที่20 เลขที่20
เลขที่21 เลขที่21

       

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย