\

โครงการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เต็มตามศักยภาพของผู้เรียน โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ เสรีภาพทางวิชาการฯ

เพื่อรองรับการประเมินรอบ 3  สมศ.การเลื่อนวิทยฐานะเชิงประจักษ์-การเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  เชี่ยวชาญ ฯ

ผู้รับผิดชอบ    ครูสุรภี   ทิมกาญจนะ    ครู คศ.2  ผ้าและเครื่องแต่งกาย        วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง  

   

ตัวบ่งชี้พื้นฐาน1-7xml:namespace prefix = o />

สมศ.พิจารณา

การจัดการเรียน-สอนรายวิชาที่สอน(ปวช1-3./.ปวส.1-2 )

พัฒนาผู้เรียนรายบุคคลP D C Aให้เต็มศักยภาพ อิสระ เสรีภาพ ทางวิชาการ

หมายเหตุ

๑.   ผู้สำเร็จการศึกษาได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระในสาขาที่เกี่ยวข้องภายใน ๑ ปี

๒. ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นในการทำงาน

๓. ผู้เรียนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางวิชาชีพจากองค์กรที่เป็นที่ยอมรับ

๔. ผลงานที่เป็นโครงงานทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์

 

 

๕. ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของครูที่ได้นำไปใช้ประโยชน์

 

 

 

 

 

๖. ความสำเร็จในการให้บริการวิชาการ / วิชาชีพที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะของผู้เรียน

 

๗. ผู้เรียนได้เรียนรู้และฝึกทักษะจากประสบการณ์จริง

 

 

.ผู้ได้งานทำในสาขาที่เกี่ยวข้อง ๑.๒ผู้ว่างงานและไม่ได้ศึกษาต่อ

 

............................

๒.๑ทดสอบความรู้และทักษะในการทำงาน (ภาษา  การสื่อสาร  เทคโนโลยีสารสนเทศ

.............................

๓.

.............................

๔.๑ผลงานที่เป็นโครงการทางวิชาชีพหรือสิ่งประดิษฐ์ของผู้เรียนที่ได้นำไปใช้ประโยชน์ระดับสถานศึกษา/ชุมชน  ท้องถิ่น  /ชาติ............................

๕.๑. มีเป้าประสงค์

๕.๒. มีการระบุปัญหา

๕.๓. มีวิธีการดำเนินการ

๕.๔.มีการเก็บและบันทึกข้อมูล

๕.๕.มีการวิเคราะห์และสรุปผลความรู้ที่ได้จากการดำเนินการ

.............................

๖.ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมการบริการวิชาการ/ชีพ  ชุมชน องค์กร อื่นๆ 60% 2โครงการ  2 แห่งต่อปี

.............................

๗.

ช.คผ.................1/6

วิชา................................

ช.คผ.................2 /6

วิชา.................................

ช.คผ.................3/6

วิชา.................................

ช.คผ.................4/6

วิชา.................................

วิชา.................................

ช.คผ.................5/6

วิชา.................................

ช.คผ.................6/26

วิชา.................................

**********

ปวส....................1/1

วิชา.................................

วิชา.................................

ปวส.1 ……………1/2

วิชา.................................

วิชา.................................

วิชา.................................

ปวส.2…………..2/1

วิชา.................................

วิชา.................................

ปวส.2…………..2/2

วิชา.................................

วิชา.................................

 

.......เอกสารหมายเลข......

......เอกสารหมายเลข......

......เอกสารหมายเลข......

......เอกสารหมายเลข......

......เอกสารหมายเลข......

......เอกสารหมายเลข......

......เอกสารหมายเลข......

......เอกสารหมายเลข......

......เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

 

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข...... ....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

....เอกสารหมายเลข......

*สมรรถนะไม่ตรงกับความต้องการ

*ขาดทักษะที่จำเป็น ตกงาน* เลิกเรียนกลางคันสูง* มุ่งไปที่ปริญญาการศึกษา*ขาดจิตสำนึกสาธารณะ

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย