โครงการสอน 

วิชา 3401-6001 โครงการ [Vocational Project] 4[4]

 


ผู้สอน สุรภี ทิมกาญจนะ ระดับ/ชั้น ปวส2/.สคผ.49.1 แผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย

ภาคเรียนที่ 2/2550

จุดประสงค์รายวิชา เพื่อให้

  1. เกิดความตระหนักสภาพการทำงาน
  2. มีความรับผิดชอบและเจตคติ และกิจนิสัยที่ดี มีความรับผิดชอบ และ จรรยาบรรณในงานอาชีพ
  3. มีความคิดริเริ่มในการสร้างและพัฒนาในสาขาวิชาชีพ สามารถวางแผนดำเนินการ
  4. สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงาน
  5.  สรุปประเมินผลของการปฎิบ้ติงานและนำเสนอผลงาน

มาตรฐานรายวิชา

  1. มีทักษะและประสบการณ์ในงานอาชีพ
  2. มีเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ
  3. ประกอบอาชีพอิสระ

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาและปฎิบัติเกี่ยวกับ การนำความรู้จากวิชาต่างๆมาประยุกต์ใช้ในการทำโครงการวิชาชีพ โดยการเขียนโครงการ นำเสนอโครงการ

วางแผนดำเนินการปรับปรุงแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการปฎิบัติงานบันทึกข้อมูลการปฎิบัติงาน รายงานผลเป็นระยะและ

นำเสนอผลการปฎิบัติงานคหกรรม โครงการต่อคณะกรรมการประเมิน

เอกสารประกอบการสอน

3401-6001 โครงการ [Vocational Project]

สำหรับวิชาโครงการมีจำนวนนักศึกษาจำนวน 9 คน (พักผ่อน 1 คน เหลือ 8 คน ) ได้แบ่งนศ. เป็น 2 กลุ่มๆละ 4 คนดังนี้

  กลุ่มที่1       โ ครงการ....สะดอบ้านเฮา คลิ๊กที่นี่

โครงการนี้ดำเนินการโดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ห้อง สคผ 49.1 จำนวน 4 คน      

              1. นที                     มาทา                      

            2. นูรีน                  วิทยาภรณ์            

            3. มัลลิกา              วงศ์จินา                

            4. วิภัทรา              ปอนสืบ                

กลุ่มที่ 2โครงการ....กระโปรง คลิ๊กที่นี่

โครงการนี้ดำเนินการโดยนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ห้อง สคผ 49.1 จำนวน 4 คน ดังนี

                          1. บงกชรัตน์ เครือแปง

                           2. ศิริพร  ดวงแก้วมูล

                           3. นันทิดา ใจวงค์

                           4.  นิตยา ปันจุ่ม

สำหรับสมาชิกเท่านั้น
[ ย้อนกลับ ]