ส ถ า น ที่เ กิ ด ข อ ง ข บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 

W  W  W.  I  N  D  U  S  T  R  I  A  L  C  L  O  T  H  I  N  G  D  E  S  I  G  N  .C  O  M 

                                                                                                                                                                       ผ้าไทยสายใยแห่งภูมิปัญญาการทอผ้าจากแม่สู่ลูก..ผ้าไทย ธุรกิจชุมชน สู่เศรษฐกิจสากล..ผ้าไทย ช่วยเศรษฐกิจการท่องเที่ยว..แฟชั่นผ้าไทยขยายมูลค่าเศรษฐกิจ..รักผ้าไทยใช้ผ้าไทย สนับสนุน designerไทยสร้าง BRAND                                                                                                                                                                       

   

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ร่วมกับ

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ เปิดสอนนักศึกษาระดับปวช.สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผ้า (ปี 1(38คน)จำนวนห้อง2 (27คน)และห้อง 3วอศลำปางสาขาออกแบบเสื้อ1ห้อง(23คน)ปีการศึกษา2553 วอศ.ลป มีนศ.ปวช.1ผ้ารวม3ห้องจำนวน 89คน)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
วิชา 2401-0103ศิลปและการออกแบบ.........ครูสุรภี
 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวช./ปวส
ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
ปีการศึกษา2545-2551-2552
 
 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวช./ปวสศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
ปีการศึกษา2553

11  12   13    14   15     16     17     18      19     20

 

ตารางเรียนสอน .ครูสุรภี   ภาคเรียน ที่1/2553

จันทร์  ประวัติเครื่องแต่งกาย            สคผ53.1    
ศิลปการแต่งกาย ชคผ52.1
อังคาร ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.3
พุธ การออกแบบเสื้อ ชคผ53.3
พฤหัส การออกแบบเสื้อ ชคผ53.2
ศิลป-การออกแบบ ชคผ53.1
ศุกร์ พัฒนางานคุณภาพฯ สคผ52.1
การออกแบบเสื้อ ชคผ53.

   

 

                                 

   

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

โหลดช้าคลิก

http://www.slide.com/r/NFZ92vts1j_vPhkWBerucQTJqBPio2_x

 

 

รายชื่อ..นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 (ชคผ.53.3)จำนวน 38 คน

ชุด1  " นำตาลเวอร์ "
เลขที่1.นางสาวเกตุวริน    วงศ์สิงห์
เลขที่19.นางสาวมินตรา      ปิงแก้ว
--------------------------------------
ชุด  2" เงือกน้อย "
เลขที่2.นางสาวเกวลิน       มาเยอะ
เลขที่38.นางสาวอาพอ         มาเยอะ
--------------------------------------
ชุด3  "สตรีไทย "
เลขที่3.นางสาวแก้วกาญ    แซ่ย่าง
เลขที่20.นางสาวรัชดาพร    มอแลกู่
--------------------------------------
ชุด 4 " ดาวในฝัน  "
เลขที่4.นางสาวจันทรา       แซ่เฮ่อ
เลขที่34.นางสาวเสาวลักษณ์   เสรีพัฒนากุล

--------------------------------------
ชุด 5 "ดาวเด่น "
เลขที่5.นางสาว จันทิมา      แซ่มัว
เลขที่30.นางสาวสายธาร      คติปัญญา
--------------------------------------
ชุด 6 " คุโร๊ะ"
เลขที่6.นางสาวดรุณี           มาเยอะ
เลขที่22.นางสาวละอองดาว  เทียนรุ่งยอดภู
--------------------------------------
ชุด  7" ไทย ไทย"
เลขที่7.นางสาวดาราวดี      แซ่ลี
เลขที่13.นางสาวนารีรัตน์   วงศ์บุญชัยเลิศ
--------------------------------------
ชุด  8"ดอกไม้หลากสี"
เลขที่8.นางสาวตติยา         แซ่ท้าว
เลขที่27.นางสาววิไลลักษณ์  ทรงสวัสดิ์วงศ์
--------------------------------------
ชุด  9"หงส์หางยาว"
เลขที่9.นางสาวโต              แซ่มัว
เลขที่21.นางสาวรัฐยา         แซ่หาญ
--------------------------------------
ชุด10  "รักษ์ผ้าไทย"
เลขที่10.นางสาวนันทกานต์      หมื่อแล
เลขที่35.นางสาวอนงค์         เคอเจ
--------------------------------------

ชุด 11 "เศรษฐกิจพอเพียง"
เลขที่11.นางสาวนารี          วงศ์บุญชัยเลิศ
เลขที่26.นางสาววัทนีย์        แซ่หว้า
--------------------------------------
ชุด 12 "วิหคเริงระบำ"
เลขที่12.นางสาวนารี           อาจอ
เลขที่31.นางสาวสายพิน            คงคาพยุง
--------------------------------------
ชุด13  " แดงวัยใส "
เลขที่24.นางสาววนิดา         แซ่โซ้ง
เลขที่37.นางสาวอรวรรณ     แซ่โซ้ง
--------------------------------------
ชุด 14 "ฟรีสไตล์สร้างสรรค์"
เลขที่14.นางสาวบูยา           เบเซ
เลขที่32.นางสาวสุปราณี       แซ่โซ้ง
--------------------------------------
ชุด15 " ไทยสร้างสรรค์"
เลขที่15.นางสาวปราณี        แซ่ลี
เลขที่33.นางสาวสุพัตรา       แซ่ลี
--------------------------------------
ชุด 16 "สบายตา-ธรรมชาติ"
เลขที่16.นางสาวภัศรา        วิสุทธิกุลชัย
เลขที่25.นางสาววรัญญา      แซ่ซ้ง
--------------------------------------
ชุด 17 "งามฟ้าคราม"
เลขที่17.นางสาวมาลี           เซเมือ
เลขที่29.นางสาวศิริพร        มาเยอะ
--------------------------------------
ชุด 18 "ไทยในดวงใจ"
เลขที่18.นางสาวมาลี           อนุสาวรีย์ดอย
เลขที่23.นางสาวลักษณพร  วัฒนาสกุลลี
--------------------------------------
ชุด 19 "เพื่อดาวดวงนั้น "
เลขที่28.นางสาวศิริพิชญา   ศิริเดชากิตต์
เลขที่36.นางสาวอนนต์        เสรีพัฒนากุล

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย