ส ถ า น ที่เ กิ ด ข อ ง ข บ ว น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ 

W  W  W.  I  N  D  U  S  T  R  I  A  L  C  L  O  T  H  I  N  G  D  E  S  I  G  N  .C  O  M 

 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวช./ปวส
ศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
ปีการศึกษา2545-2551-2552
 
 
ผลงานนักเรียนปวช-นักศึกษาปวช./ปวสศูนย์สงเคราะห์สตรี ภาคเหนือ ลำปาง
ปีการศึกษา2553

11  12   13    14   15     16     17     18      19     20

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง

ร่วมกับ

ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ เปิดสอนนักศึกษาระดับปวช.สาขางาน ตัดเย็บเสื้อผ้า (ปี 1(38คน)จำนวนห้อง2 (27คน)และห้อง 3วอศลำปางสาขาออกแบบเสื้อ1ห้อง(23คน)ปีการศึกษา2553 วอศ.ลป มีนศ.ปวช.1ผ้ารวม3ห้องจำนวน 89คน)
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545(ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
วิชา 2401-0104การออกแบบ.เสื้อ........ครูสุรภี
 

รายชื่อ..นักศึกษา ระดับชั้นปวช.1 (ชคผ.53.2)จำนวน 27คน

เลขที่1.นางสาวกันยา                นิธิเกษมสมบัติ คริสต์/ชนเผ่า ม้ง
อ.ปง          จังหวัด พะเยา

เลขที่2.นางสาวทัศนีย์               วิศรุตเวสสะภู     พุทธ/ชนเผ่า ม้ง

อ.สองแคว   จังหวัด น่าน

เลขที่3.นางสาวนภา                  แซ่หาญ           พุทธ/ชนเผ่า ม้ง
อ.ร้องกวาง   จังหวัด แพร่

เลขที่4.นางสาวบัวแก้ว              อามอ               คริสต์/ชนเผ่า ม้ง
อ.งาว         จังหวัด ลำปาง

เลขที่5.นางสาวพัชรินทร์           เกสรกติกา           พุทธ/ชนเผ่า ม้ง
อ.เทิง     จังหวัด เชียงราย

เลขที่6.นางสาวภาวดี                แซ่หาง                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง  

อ. เทิง     จังหวัด เชียงราย

เลขที่7.นางสาวมนฤดี               แสงว่าง                 พุทธ/ชนเผ่า ม้ง  
อ.พบพระ     จังหวัด ตาก

เลขที่8.นางสาวเยีย                   แซ่หลอ                           
อ.    จังหวัด

เลขที่9.นางสาวรัชนีกร              แซ่จาง                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง  
อ.เขาค้อ     จังหวัด เพชรบูรณ์

เลขที่10.นางสาวฤดี                 อนันต์คีรี                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง  
อ.พบพระ     จังหวัด ตาก

เลขที่11.นางสาวลดาวัลย์           แซ่ยาง                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง  
อ.เชียงคำ    จังหวัด เชียงราย

เลขที่12.นางสาวลาวัลย์             แซ่ยาง                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง  
อ.ปัว          จังหวัด น่าน

เลขที่13.นางสาวรัชนี               สิขเรศบรรพต                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง  
อ.เทิง    จังหวัด เชียงราย

เลขที่14.นางสาววิภาดา             จรูญสกุลวงค์                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง  
อ.เทิง    จังหวัด เชียงราย

เลขที่15.นางสาววิรากานต์          แซ่ท้าว                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง  
อ.เมือง    จังหวัด  น่าน

เลขที่16.นางสาววิไลวรรณ์         แซ่โซ้ง                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง  
อ.เขาค้อ    จังหวัด เพชรบูรณ์

เลขที่17.นางสาวศิริพร              แซ่ว่าง                 คริสต์/ชนเผ่า ม้ง
อ.เทิง    จังหวัด เชียงราย

เลขที่18.นางสาวศิลปิน              โชคศรีเดชา                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง 
อ.หล่มเก่า    จังหวัด เพชรบูรณ์


เลขที่19.นางสาวสุดา                 แลเชอกู่                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง 
              อ.แม่จัน    จังหวัด เชียงราย

เลขที่20.นางสาวสุภาพร             แซ่มัว                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง 
อ.เวียงแก่น    จังหวัด เชียงราย

เลขที่21.นางสาวสุภาพร             แซ่เห่อ                คริสต์/ชนเผ่า ม้ง
              แม่แจ่ม    จังหวัด เชียงใหม่

เลขที่22.นางสาวหทัยรัตน์           แซ่เห่อ                คริสต์/ชนเผ่า ม้ง
อ.แม่แจ่ม    จังหวัด เชียงใหม่

เลขที่23.นางสาวอรวรรณ           วิศรุตเวสสะภุ                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง 
อ.สองแคว    จังหวัด น่าน
 
เลขที่24.นางสาวอุบลวรรณ         แซ่มั่ว                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง 
อ.เวียงป่าเป้า    จังหวัด เชียงราย

เลขที่25.นางสาวโศภา               กิตติธนาสกุล                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง 
อ.ทุ่งช้าง    จังหวัด น่าน

เลขที่26.นางสาวอรุณีย์              แสนท้าว                พุทธ/ชนเผ่า ม้ง 
อ.ทุ่งช้าง    จังหวัด น่าน

 

 

 

 

 

                                                                                                       กำลัง เตรียมข้อมูล  1วัน

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย