วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางร่วมกับศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพสตรีภาคเหนือ จังหวัดลำปาง

เปิดสอนหลักสูตรปวส. แผนกวิชา เทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย   รุ่น แรก ปีการศึกษา 2550 -2551

นำเสนอภาพการเรียน-การสอนวิชาโครงการ-วิชาสัมมนาวิฃาฃีพ ระดับชั้นปวส.2

ตัดเย็บชุดนักเรียน-นักศึกษา -ชุดพื้นเมือง

สัมมนาวิชาชีพคหกรรมศาสตร์

ครูสุรภี....................ผู้สอน


 

 

12. เพลินพิศ คำแหง      13. ภรณ์ทิพย์ โภชนะ     
14. นงเยาว์ พรมแต่ง    
15. วรรณิศา แหวนเพชร
16. อรวรรณ อักษร

             

 

 

 
 

 

1. วริสรา นาโบ๊ะ
2 ณัฐธิดา ชัชวาลย์กุล
3. อนามิกา ยอปี(หมีแง ยอปี)
4. สิริวิมล เชอะมือ

         

 

 


 

 

 

           

 

 

 

 

 

6. ปภัสสร แซ่ลี
7.สุดารัตน์ เป็นผู้สำรวม
8. ปราณี แซ่หมี่
9. อำภา แก่นจรรยา
10. ปราณี แซ่หาญ

 

             

 

 

 

 
 

 

18.พิมพ์พร ชัยยะ
19. จันจิรา แซ่ว้า
20. ศรัญยา จันตา
21. วิภาณี วงศ์แดง
22. ชุติมา ชวเลิศปัญญา

 

 

 

 


 

 

วิชา สัมมนาวิชาชีพ  คลิ๊กที่นี่

ประมวลภาพการเรียน-การสอนวิชา 340132009 สัมมนาวิชาชีพ ( โครงการสัมมนาวิชาชีพผ้าเรื่อง.ผ้าฝ้ายประยุกต์สู่การค้า)

 

 

จงเขียนกำหนดการสัมมนาเชิงวิชาการ พร้อมระ บุ ผู้รับผิดชอบ

เรื่อง “สัมมนาวิชาชีพ นักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย”
วันที่…10…เดือน……กุมภาพันธ์…………….พ.ศ. 2552
ณ ห้อง 832…
วิทยาลัย……อาชีวศึกษาลำปาง……

*********************

10.00 – 10.50 น. ลงทะเบียน
10.50 -11.00น. พิธีเปิดการสัมมนา

เริ่มสัมมนา เวลา 11.00 – 16.00 น.

กลุ่ม 1 สคผ 50.2( 4 คน) สคผ 50.1 (2คน 1กลุ่ม) รวม 5 หัวข้อ


กลุ่ม 1การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง1.ตัดเย็บเสื้อชนเผ่าประยุกต์………….
โดย…1. วริสรา นาโบ๊ะ

กลุ่ม 1การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…2. เสื้อลายปักประยุกต์……….
โดย……2 ณัฐธิดา ชัชวาลย์กุล

กลุ่ม 1การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…3.จับเดรปบนหุ่น……….
โดย……3. อนามิกา ยอปี(หมีแง ยอปี)

กลุ่ม 1การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…4.กางเกงล้านนา……….
โดย……4. สิริวิมล เชอะมือ

กลุ่ม 1การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…5.ตัดเย็บเสื้อโอกาสพิเศษ(เสื้อคลุมท้อง)……….
โดย……5. สุมลมาลย์ ดีมาก และ นิภา แก้วผาคำ

พัก 5 นาที

กลุ่ม 2สคผ 50.2 (5คน )สคผ 50.1 (2คน 1กลุ่ม) รวม 6 หัวข้อ


กลุ่ม 2การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…6.เทคนิคการทำกระดุมจีน……….
โดย……6. ปภัสสร แซ่ลี
กลุ่ม 2การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…7.เทคนิคการเย็บสัก……….
โดย……7.สุดารัตน์ เป็นผู้สำรวม
กลุ่ม 2การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…8. กางเกงลีซอ………….
โดย……8. ปราณี แซ่หมี่
กลุ่ม 2การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…9. สะดอรอดเป้า…….
โดย……9. อำภา แก่นจรรยา
กลุ่ม 2การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…10.กางเกงม้ง……….
โดย……10. ปราณี แซ่หาญ

กลุ่ม 2 การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…11.สร้างแบบ(เสื้อ-กระโปรงเบื้องต้น)บนหุ่น……….          โดย……11. จันจิรา ปินตาแก้ว และ นฤมล พบบุญ

กลุ่ม 3 สคผ 50.2 (5 คน) สคผ 50.1 (2คน 1กลุ่ม) รวม 6 หัวข้อ

กลุ่ม 3การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…12.เทคนิคการจีบรูดระบาย……….
โดย……12. เพลินพิศ คำแหง
กลุ่ม 3การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…13.เทคนิคการตกแต่งเสื้อผ้าด้วยเลื่อมและลูกปัด……….        โดย……13. ภรณืทพย์ โภชนะ
กลุ่ม 3การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…14. เทคนิคการเย็บสัก………….
โดย……14. นงเยาว์ พรมแต่ง
กลุ่ม 3การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…15.เทคนิคการต่อผ้า……….
โดย……15. วรรณิศา แหวนเพชร
กลุ่ม 3การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…16.เทคนิคการเย็บสัก…….
โดย……16. อรวรรณ อักษร
กลุ่ม 3การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…17…ตัดเย็บเสื้อโอกาสพิเศษ(กระโปรงสตรีมีครรภ์)……….
โดย……17. สุชาดา มาสมตรึก และ ชาริณี หวานมีรส


พัก 5 นาที

กลุ่ม 4 สคผ 50.2 (5 คน)

กลุ่ม 4การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…18.เทคนิคการตกแต่ง ริกแรค………….
โดย…18.พิมพ์พร ชัยยะ
กลุ่ม 4การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…19.เทคนิคการต่อผ้า……….
โดย……19. จันจิรา แซ่ว้า
กลุ่ม 4การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…20.เทคนิคการทำเกลียวเชือก และพู่……….
โดย……20. ศรัญยา จันตา

กลุ่ม 4การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…21.เทคนิคการ ตกแต่ง …ลูกไม้….
โดย……21. วิภาณี วงศ์แดง
กลุ่ม 4การบรรยายทางวิชาการ เรื่อง…22.เทคนิคจับจีบระบาย……….
โดย……22. ชุติมา ชวเลิศปัญญา

และสรุปผล

 

16.00 – 16.10 น. พิธีปิด

หมายเหตุ ให้ นักศึกษาแต่ละกลุ่มถ่ายภาพ และ นำภาพบรรยากาศ พร้อมผลงานสำเร็จรูปแต่ละ หัวข้อ ลงเวบบอร์ด นี้ เพื่อเผยแพร่ต่อไป

พร้อมนี้ ให้ นักศึกษา ทำ รายละเอียด ขั้นตอนการศึกษา ในแต่ละหัวข้อวิชา
ส่งครู เพื่อนำขึ้นเวบwww.industrialclothingdesign.com เผยแพร่ และ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจ เรียน ออนไลน์ ผ่านเวบ หรือ เพื่อพัฒนาวิชาชีพ ผ้า ต่อไป


และให้นักศึกษา ส่งตัวแทน กลุ่มละ 1 คนเป็นตัวแทน เพื่อเป็นวิทยากร วันสัมมนาวิชาการ ครั้งยิ่งใหญ่ อีกครั้งคือวันที่ 12 กพ 2552 เวลา 8.00-11.00น

 


สานฝันดีไซน์เนอร์รุ่นใหม่

 

 

 

 

 


Get your own Chat Box! Go Large!

 

 

 

 

วิทยุ ฟังวิทยุ วิทยุออนไลน์ ฟังวิทยุออนไลน์ สถานีวิทยุ คลื่นวิทยุ ฟังเพลงวิทยุ radio

radio online center ฟังวิทยุออนไลน์ ผ่านเน็ต หลากหลายสถานีได้แล้วที่นี่ตลอด 24 ชั่วโมง

 

 


พักพิงในพระเจ้า - KAI


 

 

 

 

  


คลิ๊กนี้มีความหมาย