3401-2002  

History of Costume1 sukhothai book

2 Ayuthaya book 1 2 3

3 Ayuthaya book 4 5

5 Ruthanakosin 5

6 Ruthanakosin 6-7-8

7 Ruthanakosin 9

8 Assessorri D

9 EGYPT HD

10 GREEK HD

11 ROMAN HD

12 BYZANTINE HD            

13 WORLD WAR 1-2

14 MYANMAR-LAOD-CAM...

15 VIETNAM-MALAYSIA

16 INDONESIA-SINGAP...

17 JAPAN-KOREAN

18CHINAINDIA               

19. Test

 

 

       เรื่อง ประวัติการแต่งกายสตรีประเทศกรีก

 

รอโหลดภาพสักครู่ค่ะ คลิกที่ภาพขยายใหญ่

                           

๑         ๒         ๓     ๔ 

๕         ๖      ๗       ๘    

๙         ๑๐        ๑๑       

๑๒       ๑๓         ๑๔   

๑๕        ๑๖       ๑๗    

   ๑๘        ๑๙  

                       

Fashion of The World

ต้องการเข้า Youtube ต้องเข้าผ่านเวป proxy คลิกที่ http://freeproxy.dummyeasy.com    

 แล้วพิมพ์ต่อ youtube.com  ในช่อง สีน้ำเงิน แล้วกด SURF!

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย