3401-2002  History of Costume

  เรื่อง การแต่งกายสตรีไทย สมัยรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ ๑-๔

วิทยบริการ

วิชา ๓๔๐๑-๒๐๐๒

ประวัติเครื่องแต่งกาย[ History of Costume]

หลักสูตร(ปวส.สอศ.(ก.ศธ.)

แนะนำการเรียน -การสอน

ขั้นตอนการศึกษา

๑         ๒         ๓     ๔       ๕         ๖       ๗        ๘      ๙          ๑๐             ๑๑   ๑๒       ๑๓         ๑๔      ๑๕        ๑๖       ๑๗      ๑๘        ๑๙  

                            

FASHION OF THE WORLD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย