การแต่งกายสตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 

รัชกาลที่     ๙

 

 

Webboard 1แบบฝึกหัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

    ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า สุรภี ทิมกาญจนะ

  ชื่นชมผลงานวัยรุ่นสมัยนี้    ( จากภาพสไลด์ด้านบน ) 

ผลงานการประกวดวาดภาพในวันแม่ 

 เมื่อวันที่ 10 `สค.2550

ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง ดังนี้

ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ นายสำราญ เปตุมัก

รองชนะเลิศอันดับที่1นส.กานดา สร้อยวัน

รองชนะเลิศอันดับที่2 นายคุณากร มณี

ชมเชย นายกมลฉัตร ศรีเจริญลาภ และ นส.มะลิวรรณ กอนแสง  

  นักเรียนชั้น ชศว. 48.1  ศิลปกรรม วอศ.ลำปาง

 

 

การแต่งกายสตรีไทย  สมัยรัตนโกสินทร์  รัชกาลที่  9

คำถามท้ายบท

                1.ชุดไทยพระราชนิยมมีอยู่ทั้งหมดกี่ชุด  อะไรบ้าง?

                2.ชุดไทยจิตรลดาแตกต่างจากชุดไทย ศิวาลัยอย่างไรบ้าง  ตอบตามหัวข้อที่กำหนดให้  ดังนี้

                                - ผ้า

                                - เครื่องประดับ

                                - โอกาสที่ใช้

                3. จงอธิบายลักษณะของชุดไทยต่อไปนี้

                                ก.ไทยเรือนต้น

                                ข.ไทยอัมรินทร์

                                ค. ไทยบรมพิมาน

                                ง. ไทยจักรี

                                จ. ไทยดุสิต

                4.ชุดไทยต่าง    ในข้อ  3  มีที่ใช้แตกต่างกันอย่างไร

                5. เสื้อชุดไทยพระราชทานมีกี่แบบ  แต่ละแบบใช้ในโอกาสใดบ้าง  จงอธิบายมาโดยละเอียด

                6.บอกชื่อผ้าที่เหมาะสมสำหรับจะใช้ตัดเสื้อพระราชทานมา  3  ชื่อ

 

                  

 

 

 

 

วิทยบริการ

วิชา ๓๔๐๑-๒๐๐๒

ประวัติเครื่องแต่งกาย[ History of Costume]

หลักสูตร(ปวส.สอศ.(ก.ศธ.)

แนะนำการเรียน -การสอน

ขั้นตอนการศึกษา

๑         ๒         ๓     ๔ 

๕         ๖      ๗       ๘    

๙          ๑๐             ๑๑  

๑๒       ๑๓         ๑๔   

๑๕        ๑๖       ๑๗    

   ๑๘        ๑๙  

วัฒนธรรมของชาติ
ตามพระราชดำริ

ศูนย์ศิลปาชีพ

 

เครื่องราชย์อิสริยาภรณ์ของไทย

Royal Thai Orders and Decorations

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย