3401-2002 History of Costume ประวิติเครื่องแต่งกาย

       เรื่อง  ความหมายของเครื่องแบบการแต่งกายแบบต่างๆ

 

 

ความหมายของเครื่องแบบการแต่งกายแบบต่าง 

 

คำถามท้ายบท

                1.จงอธิบายความหมายของเครื่องแบบที่ใช้ในพิธีต่าง ๆ  มาโดยละเอียด

                2.จงอธิบายวิธีการแต่งกาย  ของข้าราชการพลเรือน  เมื่อหมายกำหนดการ  ระบุว่าให้แต่ง  “ เครื่องแบบเต็มยศ”  และเครื่องแบบปกติ

                3.จงอธิบายการแต่งกายของสตรี  ดังนี้

                                ก.แบบราตรีสโมสร

                                ข.การแต่งกายเวลาเช้าของไทย

                4.เมื่อไปงานศพ  ผู้ชายควรแต่งกายอย่างไร  อธิบาย

                5.กีฬาประเภทใดบ้าง  ที่จำเป็นต้องสวมชุดใส่สำหรับเล่นโดยเฉพาะ

                6.จงอธิบายความหมายของคำต่อไปนี้โดยละเอียด

                                ก.ทิ้งหางเหน็บ

                                ข.นุ่งโรงเชิง

                                ค.ช้องผม

                7.จงวาดแบบทรงผมต่อไปนี้คือ

                                ก.ทรงโองโขดง

                                ข.ทรงหลักแจว

                                ค.ผมปีก

 

 

ประวัติเครื่องแต่งกาย[ History of Costume]

หลักสูตร(ปวส.สอศ.(ก.ศธ.)

แนะนำการเรียน -การสอน

ขั้นตอนการศึกษา

๑         ๒         ๓     ๔       ๕         ๖       ๗        ๘      ๙          ๑๐             ๑๑   ๑๒       ๑๓         ๑๔      ๑๕        ๑๖       ๑๗      ๑๘        ๑๙  

 

วัฒนธรรมของชาติ
ตามพระราชดำริ

 

 

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย