34012002     History  of Costume
. sukhothai book

๒. Ayuthaya book ๑ ๒ ๓

๓. Ayuthaya book ๔-๕ ๔.Ruthanakosin  ๑-๔

๕. Ruthanakosin ๕

๖. Ruthanakosin ๖-๗-๘

๗. Ruthanakosin ๙

๘. Assessorri D

๙. EGYPT HD

๑๐. GREEK HD

๑๑. ROMAN HD

๑๒. BYZANTINE HD

๑๓. WORLD WAR 1-2

๑๔. MYANMAR-LAOD-CAM...

๑๕. VIETNAM-MALAYSIA

๑๖. INDONESIA-SINGAP...

๑๗. JAPAN-KOREAN

๑๘. CHINA-INDIA

๑๙. TEST 

เรื่อง ประวัติการแต่งกายสตรีประเทศอียิปต์


 

                             รอLoad ภาพสักครู่ค่ะ/ คลิกที่ภาพขยายใหญ่

 

 

 

 

ประวัติการแต่งกายสตรีต่างประเทศ – อียิปต์

คำถามท้ายบท

                1.แบบเครื่องนุ่งห่มตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบันมีกี่ประเภทอะไรบ้าง  จงอธิบาย

                2.โครงสร้างของเครื่องแต่งกายของชาวอียิปต์  ประกอบด้วยอะไรบ้าง  จงอธิบายมาโดยละเอียด

            3.ลักษณะสำคัญของเครื่องตกแต่งศีรษะคืออะไร  และมีลักษณะอย่างไร  จงอธิบาย

                4.จงออกแบบการแต่งกายในสมัยปัจจุบัน  โดยอาศัยเค้าโครงการแต่งกายของอียิปต์มา  1  ชุด

 

 

Fashion of The World

ต้องการเข้า Youtube ต้องเข้าผ่านเวป proxy คลิกที่ http://freeproxy.dummyeasy.com     แล้วพิมพ์ต่อ youtube.com  ในช่อง สีน้ำเงิน แล้วกด SURF!

๑         ๒         ๓     ๔ 

๕         ๖      ๗       ๘    

๙          ๑๐             ๑๑  

๑๒       ๑๓         ๑๔   

๑๕        ๑๖       ๑๗    

   ๑๘        ๑๙  

 

 

 

 

 

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย