เรื่อง  การแต่งกายประจำชาติพม่า[Myanmar] ลาว [Laos]กัมพูชา [Cambodia]

 

 


 

การแต่งกายประจำชาติ  พม่า  ลาว  กัมพูชา

คำถามท้ายบท

                1.จงอธิบายลักษณะการแต่งกายของหญิง – ชาย  ชาวพม่ามาให้เข้าใจ

           2.จงอธิบายความเป็นมาและลักษณะของเสื้อกุยตั๋งและกุยเฮงมาโดยละเอียด

           3.จงอธิบายการแต่งกายของสุภาพบุรุษชาวพม่ามีลักษณะอย่างไร

           4.จงอธิบายลักษณะการแต่งกายของหญิงชายชาวลาว

                5.จงอธิบายลักษณะการแต่งกายของหญิง – ชายกัมพูชา

           6.จงวาดภาพเครื่องแต่งกายชุดประจำชาติ  ประเทศพม่า  ลาว  และกัมพูชา  มาประเทศละ  1  ภาพ

 

3401-2002 History of Costume

 19. กิจกรรม

 

1...sukhothai book                     2 Ayuthaya book 1 2 3

3 Ayuthaya book 4 5  4.Ruthanakosin 1-4

5 Ruthanakosin 5

6 Ruthanakosin 6-7-8

7 Ruthanakosin 9

8 Assessorri D

9 EGYPT HD

10 GREEK HD

11 ROMAN HD

12 BYZANTINE HD                 13.WORLD WAR

14 MYANMAR-LAOS-CAM...

15 VIETNAM-MALAYSIA

16 INDONESIA-SINGAP...

17 JAPAN-KOREAN

18 CHINA-INDIA

วิทยบริการ

วิชา ๓๔๐๑-๒๐๐๒

ประวัติเครื่องแต่งกาย[ History of Costume]

หลักสูตร(ปวส.สอศ.(ก.ศธ.)

แนะนำการเรียน -การสอน

ขั้นตอนการศึกษา

๑         ๒         ๓     ๔       ๕         ๖       ๗        ๘      ๙          ๑๐             ๑๑   ๑๒       ๑๓         ๑๔      ๑๕        ๑๖       ๑๗      ๑๘   

FASHION OF THE WORLD

 

 


คลิ๊กนี้มีความหมาย