www.industrialclothingdesign.com: 

open room สถานที่เกิดของขบวนการสร้างสรรค์ by surape-e@hotmail.com

ตั้งใจนำเสนอผลงานต่างๆผ่านเว็ปเพื่อรับใช้สังคม จำนวน  15 ข้อ

ด้วย จิตสำนึกในบ้านเกิด เมืองนอน

เป็นระบบเปิด ผู้สนใจเข้าชมได้ตามอัธยาศัย ไม่ มี ล็อกอิน

 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คงจะเป็นประโยชน์ - แก่ผู้สนใจบ้างไม่มากก็น้อย

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์http://www.industrialclothingdesign.com/modules.php?name=Web_Board&file=view&No=58


ข้อ 1 นำเสนอผลงานการจัดแสดงแฟชั่นโชว์ ของนักเรียน นักศึกษา แผนกผ้าฯ โดยสนับสนุนผ้าทอพื้นบ้าน (ผ้าไหม ,ผ้าฝ้าย, ผ้าทอตีนจก ฯ ) สู่สากลผ่านทาง อินเตอร์เน็ต

เพื่อเผยแพร่และธำรงรักษาไว้ซึ่งคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรม(ล้านนา) ไทยสู่โลกโลกาภิวัฒน์

 

                            

วัน/เดือน/ปี

 

                                        

ข้อ 1.

ปัญหา-อุปสรรคที่เกิดจากการกระจายอำนาจสอศ.

แสดงความ

คิดเห็น

วอศ.ลำปางพยายามจะสร้างภาพ [เข็น/ดัน/หนุน]สาขาบัญชีให้เด่น เป็นนโยบายจากสอศ.หรือจากการกระจายอำนาจ ???????ที่ล้มเหลว?????เอกชนเปิดเต็มบ้านเต็มเมือง จะเน้นผลิตบัญชีแล้วปิดสาขาผ้าไปเพื่ออะไร??เพราะเป็นวิทยาลัยของรัฐบาลค่าเล่าเรียนไม่สูงมากคุณโปรโมทแผนกไหนผู้เรียนก็เรียนแผนกนั้นมากและ...หากวอศ. สนับสนุนแผนกผ้า ลงลึกถึงรากหญ้า ทำไม...ไม่ทำ                                                                                                           วันที่บันทึก.ตค. /2549

อนึ่ง..

 

 นางสาวนริศรา  ชวาล
 ตันพิพัทธ์
  รัฐมนตรี
 ช่วยว่าการกระทรวง
 ศึกษาธิการ เชิญร่วม
 แสดงความคิดเห็นและ
 ข้อเสนอแนะ ได้โดยตรง
 เพียง click ที่นี่...

1 เกี่ยวกับการจัดตั้งสถาบันฯ
2 เกี่ยวกับการทำงานของ สอศ.

 

 

ขอเชิญร่วมประชาพิจารณ์
-ร่าง-
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. .... (ฉบับปี พ.ศ. 2552)

1   

 2

 

แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2552สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

http://www.industrialclothingdesign.com/0013project01.htm

 

ขอร่วมประชาพิจารณ์


-ร่าง-
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. .... (ฉบับปี พ.ศ. 2552)

(ร่าง)
ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. ....

 

ข้อ 28    งานฟาร์มและโรงงาน

 

ข้าพเจ้า อยากให้ งานแผนกผ้าและเครื่องแต่งกาย( รับเย็บชุดนักเรียน -นักศึกษา )และชุดพื้นเมือง   อยู่ในข้อ 28ด้วย

นักเรียนจะได้มีเรียนแผนกผ้าเพิ่มขึ้น เพราะในสภาพปัจจุบัน  นักเรียนเรียนแผนกผ้า เหมือนเรียนเพื่อใช้แรงงาน ไม่ใช่เรียน เพื่อ ประกอบอาชีพอิสระ

หมดสมัยที่จะให้คณะคหกรรม( ผ้า ไปขึ้นกับงานการค้าแล้วค่ะเพราะค่าตอบแทนไม่เป็นธรรม

เราต้องการให้นศ.ผ้า ครบวงจร คิดเป็น  ทำเป็น จำหน่ายเป็น ค่ะ )

 

-----------

 

 

หมวด 4 

คณะกรรมการในสถานศึกษา


 

XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />XML:NAMESPACE PREFIX = O />1)    ผู้อำนวยการวิทยาลัย เป็นประธานกรรมการ 

(2)    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยทุกฝ่าย เป็นกรรมการ 

(3)    ผู้แทนจากฝ่ายต่าง ๆ ฝ่ายละ 1 คน เป็นกรรมการ 

(4)    ครูผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นกรรมการ


 

ข้าพเจ้าขออนุญาตแสดงความคิดเห็น ตรงนี้ว่า.... 

1.การบริหารแบบกระจายอำนาจ..ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์  ประชาชนหรือชุมชนต้องเข้มแข็ง..(กรรมการวิทยาลัยต้องมาจาก..กลุ่มคนที่เลือกตัวแทนของตนขึ้นมาเพื่อปกป้องสิทธิของตนเอง  

ไม่ใช่เฉกเช่นปัจจุบัน ที่อ้างมติกรรมการวิทยาลัย(ซึ่งผู้บริหารแต่ละฝ่ายเลือก ฝ่ายตนเอง ) หาใช่ตัวแทนของกลุ่มสมาชิกในองค์กรไม่

 

 

สถาบัน อาชีวศึกษาที่เปิดสอนคณะบริหาร ธุรกิจ     คณะคหกรรม  ???? สมควรแยก

คณะบริหารธุรกิจ และ คณะคหกรรมศาสตร์ 
ออกจากกันโดยสิ้นเชิง หรือ แยกสถาบันกันไปเลย  เนื่องจาก

  1.คณะคหกรรมศาสตร์+ ศิลป เน้น  เรียนเป็นโครงการ เรียนเป็นชิ้นงาน เป็น

ผลสัมฤทธิ์เชิงรูปธรรม เน้นวัฒนธรรม ประวัติ  เน้นความเป็นชาติ ความเป็นไทย

ความเป็นวัฒนธรรม  แนวคิด จินตนาการ ขายอุดมคติ เชิงอนุรักษ์   มากกว่า

ปริมาณ เชิงธุรกิจ  เป็น สาขางาน ที่ต้องอนุรักษ์ ธำรงรักษา  และช่วยกันดูแล

ฟื้นฟู เป็นความงามด้านจิตใจ  ผู้มาเรียน ผู้เข้ามาศึกษา เป็นผู้มีความงดงามด้าน

จิตใจ  ใจรักชาติ  เป็นสิ่งสำคัญ  ยิ่งในสภาวะปัจจุบัน สังคมบริหารธุรกิจ เชิง

พาณิชยการ  มากขึ้น  การเอาเปรียบ ฉกฉวย มือใครยาวสาวได้สาวเอา  โดยใช้

รูปแบบบริหาร แบบบูรณาการ หรือเรียก อย่างสวยหรู ตาม พรบ .นี้ว่า งานการค้า
(ทำไมไม่ให้ คหกรรม ผ้า ฯ เปิดตัวในข้อ 28 เปิดแบบงานเกษตร ครบวงจรไปเลย

 หรือจะจัดให้ผ้าเป็นโรงเรียนในโรงงาน บริหารตนเอง  อย่างนี้ น่าจะมีผู้เรียน

เข้ามาศึกษามากขึ้น กว่า ที่ สอศ.มาวางระเบียบข้อ 27

ข้อ 1 บางข้อออกไป )เพื่อความเป็นธรรมในสังคม

 

 

 

ภาพชุดพื้นเมืองวอศ.ลำปางปัจจุบัน
ตั้งแต่สร้างแบบ-ตัดเย็บ-รีด-ส่งงานการค้า ตัวละ 25 บาท(เฉพาะผ้าถุง)
 
บังคับซื้อปวช ปวส ชุดละ325บาท(เสื้อ-ผ้าถุง)
ค่าแรงไม่เป็นธรรม ผู้เรียนไม่อยากเย็บ-หากบังคับว่าต้องเย็บนะจึงจะจบ ปากต่อปากปีการศึกษาหน้า ก็ไม่มีผู้มาเรียน สมดังเจตนารมณ์ของสอศ.ที่ต้องการให้วอศ.ลำปางเน้นบัญชีเป็นเลิศ
 
 

ผ้าทอลำปางสวยๆ ทำไมไม่เลือก   แล้วเราจะปลูกฝังให้วัยรุ่น....รักษ์วัฒนธรรม(ทอผ้าล้านนา)ด้วยเหตุผลอะไร???
 

 

 

 


 และที่สำคัญยิ่ง  พอเป็นสถาบันเน้น เด่นเฉพาะทาง เช่น วอศ ลำปาง เน้น ด้าน

บัญชี ซี่งจากการประเมินภายนอกรอบ 2[วันที่ 25-26-27 กพ 51]สมศ. ได้ เสนอแนะข้อที่ควรพัฒนา คือ การจัดซื้อโปรแกรม expressด้วยราคาแพง  และ ปี งบประมาณ 2552 ช่วงมีค 52 ยังได้งบประมาณ อีก 1ล้าน 9 แสน 9 หมื่น ในเรื่องเดิม อีก    เพื่อดัน บัญชีให้เด่น  ข้าพเจ้า ขออนุญาตพิจารณ์ ระบบการบริหาร  ที่ต้องการให้สถาบันใด สถาบันหนึ่งเด่น เฉพาะทางว่าเป็นการบริหารที่ทำให้วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของ สอศ ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง

  ถ้าจะถามว่า   ถ้าวอศ.ลำปางต้องการจะเด่นด้านบัญชี [ซื้อโปรแกรม expressด้วยราคาแพง] ครูที่สอนสาขาอื่นๆ ได้อะไร ? 
 สังคมได้อะไร? 
 สอศ ได้อะไร ?  นอกจาก  ก็แค่ ได้ เปิด เท่านั้น ในเชิงลึก แล้ว ข้าพเจ้าเข้าใจว่าการบริหารงาน  ด้านการเงินของสอศ. คงจะเป็นปมด้อย มากกว่า เพราะล่าช้า
 สรุป ก็แค่ ได้เปิด เท่านั้น   เอกชนเปิดเต็มบ้านเต็มเมืองมีคุณภาพอยู่แล้ว...

 อนึ่ง พันธกิจ วิสัยทัศน์สอศ ก็เน้น ให้การศึกษาเสมอภาค เท่าเทียมกัน แต่ ในระบบสถานศึกษา ยังไม่สามารถปฎิบัติได้

และอีกกรณี เรื่องการจัดระบบการเงินโดยใช้โปรแกรม expeess เป็นบริการของบริษัทที่อบรมให้ผู้จัดซื้ออยู่แล้วและทุกหน่วยงานได้งบเท่าๆกันทุกสถาบัน   ที่น่าสนใจก็คือ   ทุกสถาบันต้องบริหารด้านการเงินอย่างมีคุณภาพ ได้เพียงซื้อโปรแกรม express แล้วทางบริทก็อบรมให้ก็ได้มาตรฐาน  ทั้งประเทศ แล้ว ทำไมต้องเสียงบประมาณ ซำซาก ต้นแบบ แล้วต้องเดินทางไปเป็นวิทยากรที่วิทยาลัยโน้น วิทยาลัยนี้ ด้วย  ไม่เข้าใจ?????และเรื่องวอศ.ลำปางเป็นสถาบันต้นแบบระบบการเงินดีเด่นโดยซื้อโปรแกรมexpressด้วยสาเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุให้เด่นบัญชี เปิดปริญญาตรีด้านบัญชี (ความจริงแล้วอยากให้สอศ.เปิด ปริญญาโท เอก  ทุกสาขาด้วยซ้ำหากการบริหารจัดการ เสมอภาค เท่าเทียม กัน แต่ในลักษณะ การบริหการที่ พอต้องการเน้นเลิศด้านเดียว การบริหารจัดสรรทรัพยากรก็ไปทุ่มเทด้านนั้นด้านเดียว  (สร้างภาพให้ดูเด่นนี่ซีสำคัญ  ไร้สาระ ) ข้าพเจ้าจึงไม่เห็นด้วย เสียดายทั้งงบ เสียดายทั้งทรัพยากรบุคคล และอยากสอศ.ภาค ทั้งระบบโปร่งใสและเปิดเผย สถาบันจะเด่นด้านใด อย่างุบงิบๆๆๆ

 

 

บทสรุปสมศ วอศ ลป ประเมินภายนอกรอบ๒

 

 

 

 

 

 

 


สำหรับสมาชิกเท่านั้น
[ ย้อนกลับ ]